กิจกรรม

SHAP Agents กช. เข้าให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับสถานประกอบการ

SHAP Agents กช. เข้าให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับสถานประกอบการ