ข่าวสาร

ข่าวสาร

รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 29 มกราคม 2564
นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ประธานคณะทางานฯ พร้อมคณะทางาน  SHAP AGENTS กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ และผู้จัดการโครงการ SHAP  พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ SHAP เข้าการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับ บริษัท การ์เด้นเซ็นเตอร์ จากัด (เครือ เอซีเคไฮโดรฟาร์ม) ผู้ให้บริการออกแบบและให้คาปรึกษาแนะนาดูแล ตกแต่ง ปรับปรุง จัดสวน พร้อมจาหน่ายต้นไม้และวัสดุปลูกต้นไม้ครบวงจร โดยมีการสรุปผลการสารวจค่า Pre Pre-Happinometer ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบบันได 9 ขั้น, ค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติจาแนกตามตัวชี้วัด (ภาพรวมองค์กร), การคัดเลือกกิจกรรม, แนะนาการเขียนโครงการเพื่อจัดทาแผนงาน,และหัวข้อการพัฒนาสุขภาวะองค์กรของสถานประกอบการ


รูปภาพทั้งหมด

ทีม SHAP Agents Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการ


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 27มกราคม 2563
คณะทางานสร้างสุขในองค์กร นาโดย นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP  และเจ้าหน้าที่ดูแลกิจกรรม ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับผู้บริหาร และคณะทางานสร้างสุของค์กร บริษัท ศรีสาอาง ซัพพลายเออร์ จากัด เป็นผู้ผลิตรองเท้าแตะ และรองเท้าจากยางพลาสติก โดยทางบริษัทศรีสาอาง ได้นาเสนอกิจกรรมการสร้างสขุในองค์กร ดังนี้
1. Happy Relax ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและช่วยเหลือนอกสถานที่ โดยเป็นการท่องเที่ยวประจาปี พร้อมทั้งการช่วยเหลือสังคม
2. Happy Brain  ได้จัดกิจกรรม Morning Talกิจกรรม KM ในการแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งแชร์ปัญหาการทางานและแนวทางในการแก้ไข รวมทั้งยังถือเป็นการชื่นชม ขอบคุณ และขอโทษ เพื่อนร่วมงานในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ช่วงตอนเช้าประมาณ 30นาทีก่อนเริ่มงาน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
3. Happy Money ได้จัดกิจกรรมการวางแผนทางการเงินให้กับพนักงานในองค์กร รวมทั้งการให้ผู้เชี่ยวชาญด้สนการเงินมาแนะแนวทางการเงินด้วย ส่งเสริมการออม โดย อสง.อาสาสร้างสุขทางการเงินในองค์กร (สร้าง Happy Money Coach)
4. Happy Soul  ได้จัดกิจกรรมทาบุญตามประเพณี และเข้าร่วมกิจกรรมลด ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษาอีกด้วยพร้อมสร้างสุของค์กรด้วยสติ MIO MIO
5. Happy Body สุขกาย สุขใจ สไตล์ SSA ได้จัดกิจกรรมการออกกาลังในตอนเช้า ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ รวมทั้งได้ใช้แอปปิเคชั่นช่วยในการนับจานวนก้าวเดิน เพื่อหาผู้ชนะในแต่ละเดือน กิจกรรมลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
ประกวด BMI ลดพุงลดโรค รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกัน
6. Happy Society ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  และนาหลักหาร 5ส มาดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้คณะทางานสร้างสุขของ กข.กสอ. ได้แนะนารวมทั้งปรับปรุงบางกิจกรรมให้มีความเหมาะสมอีกทั้งให้สอดคล้องกับองค์กรมากยิ่งขึ้น และคาดหวังว่าจะได้เป็นองค์กรต้นแบบต่อไปในปี 2564
ส่งเสริมความสุขโดย ทีม SHAP SHAP กข.กสอ.


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 26 มกราคม 2563 นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ประธานคณะทางาน Happy Workplace e กท.กสอ. เป็นประธานการประชุม คณะทางานฯ และเจ้าหน้าที่โครงการ SHAP ส่วนกลางเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Call Line  กับคณะทางาน Happy Workplace บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด (มหาชน) จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมีการสรุปผลการสารวจค่า Pre -Happinometerให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินกิจกรรม Happy  workplace องค์กรแห่งความสุข ตามรูปแบบ บันได 9 ขั้น พร้อมให้คาปรึกษาแนะนาจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการสร้างสุขภาวะองค์กร การคัดเลือกกิจกรรม, การเขียนโครงการเพื่อจัดทาแผนงาน และหัวข้อการพัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการ ตามแผนงานที่คณะทางาน


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 26มกราคม 2563
นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ประธานคณะทางานฯ พร้อมคณะทางาน SHAP AGENTS กม.กสอ. และนายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP SHAP  พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ SHAP  เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กับบริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จากัด โดยมีการสรุปผลการสารวจค่า Pre -Happinometer ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินกิจกรรม Happy workplace องค์กรแห่งความสุข ตามรูปแบบ บันได 9 ขั้น พร้อมวางแผนการอบรม Happy Workplace  แนวทางการสร้างสุขภาวะองค์กร การเขียนโครงการเพื่อจัดทาแผนงาน และหัวข้อการพัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการ


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 26มกราคม 2564
คณะทางาน Shap agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น นาโดย นางรุ่งธิวา พงษ์วิจิตร ผู้อานวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ประธานคณะทางานฯ ร่วมประชุมความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการ Shap พร้อมวางแผนการดาเนินงานเชิงรุกเพื่อสร้างสุขในสถานประกอบการต่อไป


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 25มกราคม 2563
คณะทางาน SHAP Agents นาโดย นาย พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ประธานคณะทางานฯ พร้อมคณะทางาน SHAP AGENTS  กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่และ นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ SHAP เข้าการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoomกับ บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จากัด โดยมีการสรุปผลการสารวจค่า Pre Pre-Happinometer  และได้มีการให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินกิจกรรม ตามรูปแบบ บันได 9 ขั้น พร้อมวางแผนการอบรม Happy Workplace และแนวทางการสร้างสุขภาวะองค์กร การเขียนโครงการเพื่อจัดทาแผนงาน และ หัวข้อการพัฒนาผลิตภาพของสถานประกอบการ


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 25มกราคม 2564: จังหวัดเชียงราย
นางวาสนา พิชัย หัวหน้าคณะทางาน พร้อมด้วยคณะทางาน Shap Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เข้าสถานประกอบกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดของโครงการ SHAP ในการหาแนวทางสร้างความสุของค์กรที่เหมาะสมของสถานประกอบการ พร้อมทั้งมอบสื่อสร้างสุข และคู่มือการดาเนินกิจกรรม ให้กับสถานประกอบการ ณ บริษัท ชวี่ เฉวียน ฟูดส์ จากัด ตั้งอยู่ เลขที่ 224หมู่ที่ 9ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย สถานประกอบการดาเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผักและผลไม้ดอง


รูปภาพทั้งหมด

ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ทีมงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ได้ติดตามและให้คาปรึกษาการสร้างสุขภาวะองค์กร นโยบายสร้างสุของค์กร ค่านิยมองค์กร คณะทางานสร้างสุข โครงการและแผนงานกิจกรรมสร้างสุข และความคืบหน้าในกสรดาเนินงานสร้างสุขภาวะองค์กรของ บริษัท ไทยเฮอร์เบิล สเเตนดาร์ด จากัด และบริษัท โออิชิ ฟู้ด จากัด


รูปภาพทั้งหมด

ทีม  SHAP AGENTS กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ร่วมประชุมวางแผนงานการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้กับสถานประกอบการทั้ง 4แห่ง


รูปภาพทั้งหมด

 SHAP AGENTS กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการSHAP ร่วมกับประชุมระบบออนไลน์ติดตามงานกิจกรรมสร้างสุข และแผนงานสร้างสุข กับคณะทางานสร้างสุของค์กร บริษัท Alliance จากัด จ.ระยอง


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 19 มกราคม 2564
นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมลดพุง ลดโรค ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ ศภ. 1 กสอ. ให้เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ที่บุคลากรมีการดูแลสุขภาพ รักการออกกาลังกาย รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ บริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอ รณรงค์ลดอัตราการดื่มสุรา ลดอัตราการสูบบุหรี่ ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น มีเจ้าหน้าที่ ศภ.1กสอ. เข้าร่วม จานวน 65คน


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 18ม.ค. 2564
คณะทางาน SHAP AGENTS  กท.กสอ. ได้ชี้แจงและติดตามงานส่วนสุขภาวะองค์กรเชิงลึกเพิ่มเติม ผ่าน Video Call  โดยมีตัวเเทนบริษัททั้ง 4บริษัท เข้าฟังการชี้แจงและติดตามงาน ได้เเก่
-บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จากัด (มหาชน)
-บริษัท ลัคกี้ เฟลม จากัด
-บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จากัด
-บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติค โซลูชั่น จากัด
เพื่อปูทางการเป็นองค์กรเเห่งสติ ต่อไป...


รูปภาพทั้งหมด
เมื่อ 21 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

SHAP กน.กสอ. ประชุมออนไลน์ เพิ่มเติม

วันที่ 18ม.ค. 64 เวลา 13.00-15.00น.
คณะทางาน SHAP AGENTS  กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ SHAP S ร่วมกับประชุมระบบออนไลน์ติดตามงานกิจกรรมสร้างสุข ขี้นตอนการดาเนินงานแผนงานสร้างสุข ผลรายงาน Happinometer HappinometerHappinometer ประกาศนโยบายสร้างสุช ค่านิยม การแต่งตั้งคณะทางาน และหัวข้อการพัฒนาผลิตภาพกับคณะทางานสร้างสุของค์กร บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จากัด จ.นครปฐม


รูปภาพทั้งหมด
เมื่อ 21 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

SHAP AGENTS กข. ประชุมออนไลน์ เพิ่มเติม

วันที่ 15มกราคม 2564
คณะทางาน SHAP AGENTS กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ SHAP Sร่วมกับประชุมระบบออนไลน์ติดตามงานและให้คาปรึกษาแนะนากิจกรรมสร้างสุข และแผนงานสร้างสุข กับคณะทางานสร้างสุของค์กร บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จากัด จ. ฉะเชิงเทรา