ข่าวสาร

ข่าวสาร

รูปภาพทั้งหมด
นาย ภัทราวุธ วันเพ็ญ นายช่างเทคนิคอาวุโส
นางสาวณัฐพัสวี พจน์ประสาท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม
นางสาว อภิญญา แตงศรีนวล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม
นางสาวกมลวรรณ ไชยมงคล นักวิชาการอุตสาหกรรม
???? ผู้แทนสถานประกอบการ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
???? ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)
ชี้แจง กรอบเวลา ตัวชี้วัด การประเมินผลิตภาพ การเก็บข้อมูลวัดความสุข (Pre Happy-meter) ของพนักงานในสถานประกอบการ
แนวคิดและสมการ “Happy Workplace คนสำราญงานสำเร็จ”
✅บันไดสร้างสุข 9 ขั้น เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข
✅Happy 8 ความสุขทั้ง 8 ประการพร้อม Case Study และทำ Work Shop
✅ความสำเร็จของกิจการที่ผ่านมา
✅การประกวดองค์กรต้นแบบ
✅การสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ
✅มอบสื่อสร้างสุข
✅ แชร์เอ็กเซอร์ไซส์ ออกกำลังกาย Happy Body
✅ แบ่งทีมงานรับผิดชอบ ความสุข Happy 8+1
????‍♂️???? โดยมีตัวแทนพนักงานเข้าร่วม จำนวน 20 คน

รูปภาพทั้งหมด
นางสาวจินดา ธนาดำรงค์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ประธานคณะทำงาน SHAP กช.กสอ. มอบหมายให้ นายธวัชชัย สดศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงาน SHAP Agent กช.กสอ. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ 2567
จำนวน 2 กิจการ ดังนี้
1. บริษัท ไอ-ริช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2. บริษัท บ้านหมอละออง จำกัด
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำโครงการกิจกรรมสร้างและแผนการดำเนินงาน การสื่อสารสร้างสุขภายในองค์กร พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานสร้างสุขภายในองค์กร
ทั้งนี้ สถานประกอบการได้เลือกหัวข้ออบรมสุขภาวะองค์กรเพิ่มเติมในหัวข้อ ดังนี้
1. หัวข้อ HAPPY MONEY
2. หัวข้อ เพื่อคู่คิดพิชิตความเครียด ตรวจประเมินความเครียดด้วย Biofeedback
3. หัวข้อ ลดพุง ลดโรค
หัวข้ออบรมการพัฒนาด้านผลิตภาพในหัวข้อ ดังนี้
1. Kaizen
2. MQA การประกันคุณภาพงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

รูปภาพทั้งหมด
บริษัท เกษมรับเบอร์ (หสน.ทีเค.เจริญรุ่งเรือง) จ.ศรีสะเกษ : วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567
นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 มอบหมายให้ นางละออง ธงสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศภ.7 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาผลิตภาพควบคู่กับ การสร้างสุขภาวะองค์กรภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) และมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยนายเกษม สุขสม กรรมการผู้จัดการ หจก.เกษมรับเบอร์ ( หสน.ทีเค.เจริญรุ่งเรือง), นางละออง ธงสอาด ประธานคณะทำงาน SHAP AGENTS DC7 พร้อมด้วย นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง หัวหน้าโครงการ SHAP
.
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมรับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
- วินิจฉัยผลการประเมินความสุขสถานประกอบการ
- การทำแผนการดำเนินกิจกรรม happy 8
- การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
- มอบสื่อสร้างสุข ป้ายร่วมโครงการ และกระปุกออมสิน
.
เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ
นางสาวปริทัศน์ เชื้อประทุม , สิบเอกกรุงรัตน์ อยู่คล้ำ , นายนิรันดร์ พรมลี และนายมิตร แสงกล้า


รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP Agent กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาว กมลวรรณ ไชยมงคล นักวิชาการอุตสาหกรรม

นางสาว ณัฐพัสวี พจน์ประสาท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม

เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ปี 2566

???? ประกอบด้วย

✅ บริษัท สเตติค แวน เวลดิ้ง จำกัด

✅ บริษัท ไอ อี พรีซิชั่น จำกัด

✅ บริษัท โคเออินดัสเทรียล เดคอร์ จำกัด

✅ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

✅ บริษัท คิว - คอน อีสเทอร์น จำกัด

รูปภาพทั้งหมด
เมื่อ 233 วัน 22 ชั่วโมง 12 นาที ที่แล้ว

ทีม SHAP Agent ศภ.4 ผนึกพลังสร้างสุของค์กร" เพิ่มเติม

 คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 นำโดย นางสาวสุนีย์ แก้วสมสี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน SHAP Agent ศภ.4 และนาย วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

ผ่านระบบ zoom cloud meeting

???? โดยมีเนื้อหาการประชุม

✅ แผนการดำเนินงานโครงการ SHAP ปี 2566 - 2569

✅กิจกรรมและงบประมาณในการดำเนินงาน

✅ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพของ สสส.

✅แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลิตภาพ

ควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

✅แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กร HAPPY DIPROM พร้อมการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาวัยทำงานแบบองค์รวม และร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการกิจกรรมสร้างสุขภายในหน่วยงาน

✅KPI ของการดำเนินงานส่งเสริมสถานประกอบการและ HAPPY DIPROM

✅รายชื่อสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ SHAP ประจำปี 2567 พร้อมพิจารณรูปภาพทั้งหมด

นายรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะทำงานดำเนินโครงการ SHAP

เนื้อหาการประชุม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SHAP)

- เป้าผลผลิตและงบประมาณดำเนินโครงการ SHAP

- แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ

- แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้กับบุคลากร กข.กสอ. (Happy DIPROM)

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้กับบุคลากร กข.กสอ.

-Action Plan กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้กับบุคลากร กข.กสอ. (Happy DIPROM)