ข่าวสาร

ข่าวสาร

รูปภาพทั้งหมด
เมื่อ 779 วัน 9 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

12 สิงหาคม 2564 เพิ่มเติม

ทรงพระเจริญ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP)


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 22มีนาคม 2564
คณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) โดยนางสาวเพ็ญ จะชานรัมย์ และนางสาวกิตติยารัฐ เอกมาตย์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญ งานสาเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร
ณ บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู้ดส์ จากัด อ.เมือง จ.นครสวรรรค์ โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข รวมกันจัดทา ค่านิยมองค์กร จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ  OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน


รูปภาพทั้งหมด
เมื่อ 785 วัน 3 ชั่วโมง 17 นาที ที่แล้ว

SHAP ศภ.7 กสอ. กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพิ่มเติม

วันที่ 20มีนาคม 2564
ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Happy and productive workplace  คนสำราญ งานสำเร็จ โครงการ SHAP มุ่งพัฒนาผลิตภาพในสถานประกอบการควบคู่การส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากนาย วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ให้กับบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จากัด ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มีคน บรรยายการสร้างความสุของค์กร Happy 8 กิจกรรม Happy Teamwork การบริหารการเงิน สร้างสุขด้วยสติ  Happinometer บันได 9ขั้นสู่องค์กรสร้างสุขอย่างยั่งยืน โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร
เปิดตัวคณะทางานสร้างสุขรวมกันจัดทาค่านิยมองค์กร พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ OKRs OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 46


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 19มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Happy and productive workplace คนสำราญงานสำเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ให้กับบริษัท จตุรโชค กรุ๊ป จากัด ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซด์ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน บรรยายการสร้างความสุของค์กร Happy 8 กิจกรรม Happy Teamwork  การบริหารการเงิน Happinometer บันได 9ขั้นสู่องค์กรสร้างสุขอย่างยั่งยืน โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร
เปิดตัวคณะทางานสร้างสุข รวมกันจัดทาค่านิยมองค์กร พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ OKRs OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 17 มีนาคม 2564
คณะทำงานโครงการ SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาตที่ 6 จัดฝึกอบรมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จากัด นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานและคณะทางานเข้าใจและมีความรู้ทางด้านสุขภาวะองค์กร สามารถออกแบบกิจกรรม กาหนดตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง มีพนักงานเข้าร่วม จานวน 50คน


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 17มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการ SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาตที่ 6 จัดฝึกอบรมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จากัด นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานและคณะทางานเข้าใจและมีความรู้ทางด้านสุขภาวะองค์กร สามารถออกแบบกิจกรรม กาหนดตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง มีพนักงานเข้าร่วม จานวน 30คน


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 16มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการ SHAP  Agents  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จัดฝึกอบรมการสร้างสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท แสวงพัฒน์ จากัด โดยมีการฝึกอบรมสุขภาวะองค์กรแถลงนโยบายสร้างสุขให้คาแนะนากิจกรรมสร้างสุขที่พนักงานร่วมกันคิดแนะนาการเขียนรายละเอียดกิจกรรมมีพนักงานเข้าร่วม จานวน 13 คน


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 16มีนาคม 2564
คณะทางาน SHAP Agent กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เข้าติดตามและให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานสร้างสุขภาวะองค์กร ให้กับคณะทางานสร้างสุของค์กรของ บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จากัด ( ALT) โดยคณะสร้างสุข ALT นำเสนอกิจกรรมสร้างสุของค์กร ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และมีแผนจะดาเนินกิจกรรมในเดือน เมษายน 2564 พร้อมกันนั้น ทางทีม SHAP Agent SHAP Agent กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ให้คาแนะนำในเรื่อง
-การสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามหลักการ 3F(Feeling ,Finding,Future)
-การจัดทาตารางการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับค่านิยมองค์กร
-การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ H8
-การกาหนดวันจัดกิจกรรม Happy Day / Happy  Money Productivity ลด ละ เลิกบุหรี่
และท้ายที่สุดทีม SHAP AGENT  กข. ได้ส่งมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  Happy 8 / productivity  9 การสร้างองค์แห่งความสุขอย่างยั่งยืน แนวทางของโครงการ ให้กับทางบริษัท เพื่อนาไปเผยแพร่ให้กับพนักงานต่อไป


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 16มีนาคม 2564
นางวาสนา พิชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ หัวหน้าคณะทางาน พร้อมด้วยคณะทางาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1ดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตวัยทางาน” กิจกรรม การพัฒนาผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP)
การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มผลิตภาพด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตบนความเชื่อมั่นการเป็นองค์กรแห่งความสุข
หลังจากการอบรมวันนี้ พนักงาน มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตวัยทางานเพิ่มขึ้น อาทิ ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและท่วงท่าอิริยาบถ ทักษะในการสื่อสาร หลักการเข้าสังคม เป็นต้น
การจัดอบรมในวันนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการก้าวท้าใจ season 3 เพื่อชวนให้เข้าร่วมโครงการ และในการนี้มีพนักงานเข้าร่วม จานวน 45คน ณ บริษัท ชวี่ เฉวี่ยน ฟู้ดส์ จากัด


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 15มีนาคม 2564
คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม นำทีม โดย นายภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชร นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการพิเศษ และทีมงาน ดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ณ บริษัท สมไทยเปเปอร์ จากัด พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยเครื่องมือ Happy 8กระบวนการ NLP และกิจกรรมสันทนาการ Happy Workplace  เพื่อให้พนักงานนำความสุขมาปรับใช้กับองค์กร รวมถึงนาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวรพรต ศักดามิ่งมงคล กรรมการผู้จัดการ ประกาศนโยบายองค์กรแห่งความสุข ณ สาขาพุทธบูชา โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมและรับฟังนโยบาย จานวน 20ท่า


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 15 มีนาคม 2564
คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เคล็ด (ไม่ลับ) จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้" เพื่อติดอาวุธทางการเงินให้แก่พนักงานของบริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จากัด จ.ฉะเชิงเทรา วิทยากรโดย อาจารย์อัจฉรา โยมสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณะทางาน และพนักงาน จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนมากถึง 60 คน และเพื่อให้การจัดการเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมออกบูท คือ ธนาคารออมสิน สาขาสนามชัยเขต และ โครงการคลินิกแก้หนี้ By SAM เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการออมเงิน และการจัดการหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรบจำนวนมาก


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 15มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการ SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญงานสาเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ณ บริษัท เอส.ซี .ฟอร์มูเลเตอร์ จากัดอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข รวมกันจัดทาค่านิยมองค์กร จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ  OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีกิจกรรมสร้างสุข ลดพุงลดโรค โรงอาหารสร้างสุข ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ปลูกผักสวนครัว กีฬาสี สหกรณ์ออมเงิน ร้านค้าสวัสดิการ นั่งสมาธิ วันพระสร้างสุข SC เพื่อนคู่คิดพิชิตความเครียด ฯลฯ ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าอบรมจานวน 45คน


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 12 มีนาคม 2564
นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ประธานคณะทางานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) พร้อมด้วยคณะทางาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ซี่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนาม (MOU) บริษัท เอ็น.ยู.ซี อินเตอร์แพค จากัด และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญงานสาเร็จ โดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ณ บริษัท เอ็น.ยู.ซี อินเตอร์แพค จากัด ตาบลบางแก้ว อาเภอนครชัยศรี นครปฐม โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขและ OKRs  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเครียดด้วยการนวดผ่อนคลาย การปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โรงงาน และการฝึกสมาธิ พร้อมทั้งการเพิ่มผลิตภาพโรงงานด้วยกิจกรรม Kaizen 


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 11มีนาคม 2564
คณะทางาน SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ SHAP บริษัทอินเตอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดกาแพงเพชร มีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมจานวน 60 คน โดยให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากรด้านสุขภาวะองค์กร การกาหนดนโยบาย การออกแบบและคัดเลือกกิจกรรมสร้างสุข ตลอดจนการเขียนแผนและเขียนโครงการ


รูปภาพทั้งหมด

วันที่ 11มีนาคม 2564
นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ประธานคณะทางานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) พร้อมด้วยคณะทางาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ซี่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนาม (MOU)  บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จากัดและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญงานสาเร็จ โดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ณ บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จากัดตาบลหวายเหนียว อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข ตรวจสุขภาพพนักงาน จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขและ OKR ในการพัฒนาคุณภาพขีวิต ความสุขคนทางานโดยผู้บริหารสนับสนุนพื้นที่ 7ไร่ สาหรับสวนผักสุขภาพ และเริ่มตั้ง กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน