หนังสือ

รูปภาพทั้งหมด

แนวทางสู่ “องค์กรต้นแบบไร้พุง” และ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง สำหรับชุมชนหมู่บ้าน หรือชมรม