ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace:SHAP)

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


>>Download<<