แนะนำโครงการ Shap

แนะนำโครงการ Shap

แนะนำโครงการ Shap

SMEs Happy and Productive Workplace: SHAP

            ปัจจุบันประเทศไทย เป็นประเทศที่กำลังติดอยู่ในรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งการที่จะให้หลุดพ้นเพื่อไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั้น การผลักดันด้านการสร้างผลิตภาพ(Productivity) เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างการเติบโตจากฐานราก ซึ่งในภาคอุตสาหกรรม คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ที่ในปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 3 ล้านราย หรือมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนวิสาหกิจรวมทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 7 ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 43% ต่อ GDP รวมทั้งประเทศและมีการจ้างงาน 13.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 85 ของการจ้างงานทั้งหมด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprises) ให้มีความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น


>>Download<<