happy8

Happy Body

การทำให้ตนเองมีความสุขด้านร่างกาย (Happy Body) ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ภาพ
1 ชื่อกิจกรรม : กีฬาพาเพลิน(ตะกร้อ/เปตอง)ทุกวันหลังเลิกงาน

กิจกรรมสร้างสุข (HAPPY BODY) 

เป้าหมาย : ค่า Happy Body +2% พนักงานใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และออกกําลังกาย 90 นาที/สัปดาห์

วัตถุประสงค์ : เพื่อสุขภาพแข็งแรง พนักงานมีความรัก สามัคคี ทํางานเป็นทีม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดําเนินงาน : HR จัดหาอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมสนามไว้สาหรับออกกําลังกาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ทุกวันหลังเลิกงาน จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : พนักงานชาย จํานวน 20 คน

 

ผลการดําเนินกิจกรรม : มีสุขภาพดี รักสามัคคี ไม่มีการทะเลาะวิวาท สุขภาพแข็งแรงพร้อมปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพจํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 20 คน คิดเป็น 15 % ของจํานวน พนักงานทั้งหมด ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน 3F

1.Feeling เชิงคุณภาพ : พนักงานใส่ใจสุขภาพ และออกกําลังกายมากขึ้น

2.Finding เชิงปริมาณ จํานวนพนักงานที่เล่นกีฬาและออกกําลังกายสม่ําเสมอ จํานวน 20 คน ค่า BMI ลด

3.Future -อนาคตจะส่งเสริมให้พนักงานสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเพิ่มขึ้น ด้วยการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมรูปแบบต่างๆตามความต้องการ -เพิ่มห้องออกกําลังกาย -จัดแข่งกีฬาภายใน

2 ชื่อกิจกรรม : Marathon Project (โครงการวิ่งมาราธอน) บริษัท เอกไทย เคมี จำกัด

 เป้าหมาย เนื่องจากผลตรวจสุขภาพของพนักงานในบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ แสดงผลว่าพนักงานส่วนใหญ่มี ปัญหาในเรื่องของสุขภาพ และน้ําหนักที่เกินจากค่ามาตรฐาน BM ซึ่งจากผลการตรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง ภาวะสุขภาพที่ไม่ดีของพนักงาน ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม โดยทางฝ่ายบริหารจึงได้คิดริเริ่มโครงการที่ มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีใจรักการออกกําลังกาย ซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมี สุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ผลการตรวจสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะถ้าหากว่าพนักงานมีปัญหาในเรื่องของ สุขภาพผลกระทบของการที่พนักงานสุขภาพไม่ดี ก็จะส่งผลในเรื่องความสุขในการใช้ชีวิต รวมไปถึงจะส่งผล กระทบต่อการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานรักการออกกําลังกาย
 2.  เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยของพนักงานให้รักการออกกําลังกาย
 3.  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันในการทํากิจกรรมร่วมกัน
 4. เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

ขั้นตอนการดําเนินงาน :บริษัท ฯ จะดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบโครงการกิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน

 

 1. นําเสนอพิจารณาโครงการวันที่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
 2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องกิจกรรมการวิ่งมาราธอนใน วันที่ 24 ธันวาคม 2552 ถึง 31 มกราคม 2562
 3. บริษัทฯ จะจัดให้มีวันหยุดสําหรับพนักงานที่ไปวิ่งมาราธอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • วิ่งมาราธอนรวม 20 กม. ได้เพิ่มวันหยุด 1 วัน
 • วิ่งมาราธอนรวม 40 กม. ได้เพิ่มวันหยุด 2 วัน
 • วิ่งมาราธอนรวม 60 กม. ได้เพิ่มวันหยุด 3 วัน
 •  วิ่งมาราธอนรวม 80 กม. ได้เพิ่มวันหยุด 4 วัน
 • -วิ่งมาราธอน 42 กม. ได้เพิ่มวันหยุดจากเดิม 4 วัน เป็น 5 วัน

      4. พนักงานสามารถรวบรวมวันหยุดได้หากมีการวิ่งมาราธอนจํานวนหลายครั้งใน 1 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 4 วัน

 1. พนักงานที่เข้าร่วมวิ่งมาราธอนระยะ 42 กม. พนักงานจะสามารถสะสมวันหยุดได้ 5 วัน แต่จะต้องวิ่ง ระยะทาง 42 กม. ในงานเดียว รวมถึงการใช้สิทธิดังกล่าวพนักงาน
 2. จะต้องวิ่งสะสมในระยะทางอื่นมาให้ครบวันหยุคจํานวน 4 วันก่อน หากพนักงานมาเริ่มวิ่งที่ 42 เลย จะ นับวันหยุดให้ แค่ 2 วัน
 3. บริษัท ฯ จะจัดให้มีการแจกรางวัลสําหรับพนักงานที่มีสถิติระยะทางการวิ่งสูงที่สุด 1 รางวัล 5,000 บาท
 4. บริษัท ฯ จะจัดให้มีการจับฉลากแจกรางวัลสําหรับพนักงานที่มีสถิติระยะทางการวิ่งใน 1 ปี รวมกันแล้ว มากกว่า 40 กม. ขึ้นไป จํานวน 3 รางวัล

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : สําหรับผู้ที่สนใจประมาณ 33 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม : จากการดําเนินโครงการไปแล้ว พบว่า ค่าน้ําหนัก BMI ของพนักงานที่ได้เข้าร่วม โครงการวิ่งมาราธอนประจําปี 2562 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 11 คน ซึ่งจากปี 2561 พนักงานของบริษัท ฯ มีค่ามาตรฐาน BMI ทั้งหมด 8 คน และผู้ที่มีค่า BMI ดีขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 87.50 9% ผู้ที่มีค่า BMI เท่าเดิม คิดเป็น 12.50 % นอกจากเรื่องของ BMI ยังพบว่า อัตราการลาป่วยของพนักงาน ลดน้อยลง จากปี 2561 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการลาป่วย มีจํานวน 474 ชั่วโมง แต่ปี 2562 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการลาป่วย จํานวน 416 ชั่วโมง โดยการที่พนักงานเข้าร่วมโครงการวิ่งมาราธอน พนักงานต้องการเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น จะเห็นได้จากปี 2561 มีจํานวนผู้เข้าร่วม 26 คน ซึ่งปี 2562 มีผู้เข้าร่วม 33 คน เพิ่มมาจํานวน 7 คน เพราะพนักงานเกิด แรงจูงใจจากการเห็นเพื่อนร่วมทํางานมีสุขภาพดีและได้วันหยุดพักร้อนเพิ่ม จึงทําให้พนักงานมีความสนใจและ ชวนกันเข้าร่วมโครงการวิ่งมาราธอน จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 33 คน คิดเป็น 100 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน (3F)

1.Feeling

ความรู้สึกจากการที่พนักงานได้เข้าร่วมโครงการวิ่งมาราธอนปี 2562 ครั้งนี้ รู้สึกว่าพนักงานสนุกและมี ความตื่นเต้นทุกครั้งที่จะมีงานวิ่งจัดขึ้น บริษัท ฯ จะมีไลน์กลุ่มวิ่งที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการจะนําข้อมูลการ สมัครจากประกาศรับสมัครแหล่งต่าง ๆ เช่น จากเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มวิ่งและแหล่งข่าวสารอื่น ๆ นํามาลงในกลุ่ม ไลน์และชวนกันสมัคร ส่วนใหญ่สถานที่จัดกิจกรรม พนักงานจะเลือกสถานที่ใกล้บริษัท ฯ มากที่สุด เพราะ พนักงานจะมารวมตัวกันที่บริษัทฯ นั่งรถกันไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าเดินทาง โดยรถ 1 คัน สามารถ นั่งไปกันได้ 4-5 คน ประหยัดน้ํามันและถือเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การวิ่งทําให้มีสุขภาพที่ดี และยังทํา ให้เกิดมิตรภาพไม่ใช่เพียงเพื่อนที่ทํางานเท่านั้น แต่ได้มิตรภาพระหว่างการวิ่งได้ทักทายคนอื่น ได้สนุกร่วมกัน ได้เปิดประสบการณ์ใหม่จากนอกสถานที่ ซึ่งทุกครั้งที่พนักงานวิ่งกันเสร็จแล้ว กลับมาทํางานจะต้องนําเหรียญ รางวัลมาแสดงให้ทางบริษัท ฯ รับรู้ว่าตนเองสามารถวิ่งจนจบรายการได้ จึงทําให้คนอื่นเกิดแรงกระตุ้น และ อยากวิ่งเหมือนกัน พนักงานก็ชวนกันเข้ากลุ่ม สมาชิกจากปี 2561 มีจํานวน 26 คน และปี 2562 เพิ่มเป็น 33 คน

จากการสัมภาษณ์ความรู้สึกของพนักงานที่วิ่งมาราธอนที่มีระยะทางการวิ่งมากที่สุด จํานวน 188.6 กิโลเมตร นาย ธีรวัฒน์ น้อยจันทร์ ตําแหน่ง หัวหน้าคูแลของเสีย ได้กล่าวว่า

“ การที่ผมได้เข้าร่วมโครงการวิ่งมาราธอน ของบริษัท ฯ ผมเห็นด้วยกับฝ่ายบริหารที่ได้รู้เริ่มโครงการนี้ ขึ้นมา สิ่งที่ผมสนใจครั้งแรก คือ การได้วันลาพักร้อนเพิ่มขึ้น แต่ผมได้สิ่งที่ดีกว่า คือ น้ําหนักของผม ลคลงจาก 87.7 กิโลกรัม เหลือเพียง 77 กิโลกรัม ผมรู้สึกว่าร่างกายผมดีขึ้น ไม่อึดอัด ไม่เหนื่อยง่าย ซึ่งผมทํางานได้ คล่องแคล่วมากกว่าเดิม และผมดีใจที่เพื่อนคนอื่นเห็นผมเป็นแรงบันดาลใจในการวิ่ง ในการลดน้ําหนักครับ”

2.Finding

 

จากการทําแบบสอบถามสําหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า พนักงานมีสุขภาพดีขึ้น 85.05 % พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 82.66 % พนักงานต้องการผ่อนคลาย 84.30 % พนักงานต้องการวันหยุด พักร้อนเพิ่มขึ้น 84.35 % และพนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้น 86.07 %

3.Future

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดผลตอบรับที่ดีจากพนักงาน และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของ โครงการ โดยที่พนักงานมีสุขภาพดี และพนักงานยังได้รับความสุขจากกิจกรรม สร้างความสามัคคี อีกทั้งบริษัท ๆ ได้ให้วันลางานเพิ่มเพื่อเป็นขวัญกําลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ

จากการสรุปประเมินโครงการนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากพนักงานต้องการมีโครงการวิ่งมาราธอนทุก ๆ ปี เพราะพนักงานต้องการมีสุขภาพดี พนักงานต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พนักงานต้องการมีความสุข เพิ่มขึ้น และพนักงานต้องการได้วันลาเพิ่ม ซึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ได้รับจากโครงการนี้ คือ เมื่อพนักงานมีสุขภาพดี มี ความสุข การผลิตและการบริการ การเจรจาการขาย การพบลูกค้าดีขึ้น เพราะพนักงานมีสีหน้ารอยยิ้ม มั่นใจ เสนอขายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มียอดขายที่ดี เพิ่มรายได้ของบริษัท ฯ สรุปได้ว่า โครงการวิ่งมาราธอน คือ โครงการที่สนับสนุนพนักงานให้มีความสุข มีความพร้อมในการทํางาน ทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ โดยจะมีการ จัดโครงการนี้ทุกปี และผลคาดหวังในปี 2563 พนักงานต้องเข้าร่วมโครงการมากกว่า 33 คน

 

3 กิจกรรมส่งเสริม Happy Body พักออกกำลังกายก่อนลุยงาน บริษัท ผลมณีธุรกิจ จำกัด

 

เป้าหมาย : พนักงานได้ใช้เวลาก่อนทำงานออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลาย

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2) เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นก่อนทำงาน ไม่ง่วงนอน

3) เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาพักผ่อนได้คลายเครียดและผ่อนคลาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) ประชุมหัวหน้างานเพื่อจัดหาเครื่องออกกำลังกาย

2) ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายก่อนเข้างาน

3) ติดป้ายการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย และการบำรุงรักษา

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ตลอดมา

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 60 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานได้ออกกำลังกายก่อนเข้าทำงาน

2) พนักงานรู้สึกผ่อนคลายไม่ง่วงนอนก่อนเข้าทำงาน

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 60 คน

คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling พนักงานมีความรู้สึกอยากเล่น อยากลองใช้เครื่องออกกำลังกาย
 2. Finding พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ง่วงนอนผ่อนคลาย
 3. Future เพิ่มจำนวนเครื่องออกกำลังกาย เพิ่มเวลาออกกำลังกายให้แก่พนักงานมากขึ้น

 

4 โครงการเบิร์นไขมันสู่วันพรุ่งนี้ บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 เป้าหมาย : บุคลากรทั้งหมดภายในบริษัทซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จํากัด

ตัวชี้วัด : ดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรในองค์กรต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ต่ํากว่า 90% ของ บุคลากรทั้งหมด

วัตถุประสงค์ :

 1. บุคลากร มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง
 2.  องค์กรมีบุคลากรที่มีความพร้อมของร่างกายที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ลดการลาหยุดงานบ่อยจากปัญหาสุขภาพของบุคลากร

ขั้นตอนการดําเนินงาน : คณะทํางานโครงการ Happy Body (ร่างกายดี)

 1. ศึกษาข้อมูลโครงการ Happy Body
 2. ประชุมวางแผนและออกแบบโครงการ Happy Body
 1. จัดทําโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 1. คําเนินกิจกรรม Happy Body

- รวบรวมค่าดัชนีมวลกายของบุคลากรภายในองค์กร - คัดแยกกลุ่มดัชนีมวลกาย 5 ระดับ ของบุคลากรทั้งหมด (เขียวเข้ม/เขียวอ่อน/เหลือง/ส้ม/

 

 • จัดประกวดกลุ่มบคลากรที่ดัชนีมวลกายสงกว่าเกณฑ์ 3 ระดับเพื่อชิงรางวัล

จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

เพศชาย 35 คน และเพศหญิง 44 คน คิดเป็น เพศชาย 36.4% และเพศหญิง 56.76% ของจํานวน

พนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมปี คือเพศชาย 104 คน และเพศหญิง 129 คน

 

ผลการดําเนินงาน (3F)

 

1.Feeling บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะผู้ที่สามารถลดน้ําหนักได้มีความสุข เนื่องจากสุขภาพร่างกาย แข็งแรง คล่องตัว และเจ็บป่วยน้อยลง และบุคลากรที่เหลือก็มีความสุข เนื่องจากสุขภาพดีขึ้นจากการ ได้ออกกลังกาย ถึงแม้น้ําหนักไม่ลดลง แต่ร่างกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น พร้อมรับมือกับปัญหาที่ เข้ามา

2.Finding แม้ว่าการดําเนินงานบางส่วนยังติดขัดเนื่องจากเวลาหรือตัวบุคคล แต่ผลที่ได้ถือว่าคุ้มค่า นั่นคือ บุคลากรสุขภาพดีขึ้นและร่างกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น

3.Future ลดอัตราการลางานของพนักงาน บุคลากรทุกคนในองค์กรจะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ อย่างยั่งยืน

5 กิจกรรม Good Health บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
6 กิจกรรม : งดเหล้า ได้ข้าว ได้ไข่ บริษัท เวิร์ล เคมิคอล ฟาร์อีส จำกัด

ชื่อกิจกรรม : งดเหล้า ได้ข้าว ได้ไข่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : ................พนักงานมีเงินเหลือซื้ออาหารยังชีพเพิ่มมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ : ............ให้พนักงานเห็นถึงจํานวนเงินที่หมดไปกับการดื่มสิ่งมึนเมา.

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน : 1.ลงทะเบียน สัญญาเข้าร่วมโครงการ

2.ให้พนักงานหยอดเงินที่นําไปดื่มสิ่งมึนเมาในขวดเก็บไว้ ตลอด 3 เดือน

3.ครบ 3 เดือน น้ําเงินในขวด มานับและนําไปซื้อสิ่งของยังชีพ ระยะเวลาการดําเนินงาน : 3 เดือน

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : จํานวน 16 คน........

ผลการดําเนินกิจกรรม :

1.Feeling พนักงานตื่นตัวเมื่อเห็นเงินที่สะสมไว้ตลอด 3 เดือน และเล็งเห็นคุณค่าของเงินที่ได้มา จากการสะสม ตลอดระยะเวลาร่วมโครงการ และมีคนสามารถเลิกสิ่งมึนเมาหลังจากนี้ได้ถาวร 8 คน จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 8 คนคิดเป็น 50.. 9% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

2.Finding เห็นจํานวนเงินที่หมดไปกับเครื่องดื่มมึนเมา

3.Future วางแผน พยามเลิกอย่างเด็ดขาด

7 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4 จังหวัดอุดรธานี รณรงค์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาให้กับสถานประกอบการ

8 กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา 2562 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ผู้บริหารและพนักงานร่วมปฏิญาณตนและลงนามกิจกรรม : งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งนัดสัมภาษณ์ผู้บริหารที่งดเหล้าตลอดชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

9 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัท อันดามัน วู้ด จำกัด

บริษัท อันดามัน วู้ด จำกัด ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

10 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัท สุขสันต์ กรุ๊ป จำกัด

ทีมสุขสันต์ อ. กระบวน จ.ขอนแก่น ร่วมกันงดเหล้าเข้าพรรษาน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกันกล่าวปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษา และผู้บริหารได้มอบเสื้องดเหล้าเข้าพรรษา 2562 แจกให้พนักงาน

11 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัท สหชัยอลูมินั่มอัลลอย (1982) จำกัด

บริษัท สหชัยอลูมินั่มอัลลอย(1982) จำกัด ได้ทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาโดยนายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมลงนามกิจกรรมงดเหล้า และมีการปฏิญาณตน นำโดย คุณอดิศักดิ์ ไชยธรรมมา ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทั้งพนักงาน บริษัท สหชัยอลูมินั่มอัลลอย (1982) จำกัด

12 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด

ทีมPJF อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

13 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ของ PDM ตอนนี้มีผู้เข้าร่วม 21 คน ของพนักงาน PDM ที่สมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2562 
รายละเอียดโครงการดังนี้
-เขียนใบสมัคร ลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการงดเหล้า
-กล่าวคำปฏิญาน และรับของที่ระลึกจากผู้บริหารและกล่าวให้กำลังใจ
-ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ มีเป้าให้ออมเงินจากการลดค่าใช้จ่ายทุกเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ออมได้เท่าไหร่บริษัท เพิ่มให้ 5%
-ถ้าประสงค์จะเลิกต่อ สิ้นปีมีของรางวัลมอบให้อีก

14 ฟิตจริง ฟิตจัง บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :

 1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
 2. พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่า BMI ดีขึ้นไม่ต่ำกว่า 50%
 3. ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 70%
 4. พนักงานใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
 5. พนักงานมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้น

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกายมากขึ้น และมีร่างกายแข็งแรง
 2. เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียด

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทราบ
 2. วัดองค์ประกอบร่างกายและ BMI ของพนักงาน โดยใช้เครื่องชั่งวัดองค์ประกอบร่างกาย และเขียนไว้ที่บอร์ด โดยมีการเก็บสถิติทุกสัปดาห์จนกระทั่งจบโครงการ
 3. พนักงานส่งสถิติจำนวนก้าวและการออกกำลังกายทุกวันทางไลน์ และสรุปคะแนนทุกสัปดาห์
 4. มีรางวัลให้คนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ และคะแนนสูงสุดหลังจบกิจกรรม
 5. ติดโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องโภชนาการในห้องครัว มุมกาแฟ และตู้เย็นของบริษัท
 6. ให้ความรู้เรื่องโภชนาการกับพนักงานระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน
 7. วัดองค์ประกอบร่างกายและ BMI เปรียบเทียบก่อนและหลังจบกิจกรรม และประเมินผลกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานส่งสถิติจำนวนก้าวและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 2. พนักงานบางส่วนชักชวนกันออกกำลังกายเป็นกลุ่ม เช่น เตะฟุตบอล
 3. พนักงาน 17 คนมีค่า BMI ดีขึ้น โดยคนที่ลดน้ำหนักได้สูงสุดสามารถลดได้ 4 กก.
 4. พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 6%

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 21 คน คิดเป็น 70 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานออกกำลังกายบ่อยขึ้นและพยายามเดินให้มากขึ้นทุกวัน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : ก่อนหน้านี้พนักงานไม่ได้ตระหนักว่าตนเองมีค่า BMI เกินมาตรฐาน และมีไขมันในร่างกายสูง เมื่อเข้าร่วมโครงการจึงทราบเรื่องนี้และกังวลใจในเรื่องสุขภาพ ทำให้อยากออกกำลังกายมากขึ้นและอยากให้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะระยะเวลาโครงการสั้นเกินไป / พนักงานให้คะแนนความ พึงพอใจการจัดกิจกรรม 6%
 2. Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน คิดเป็น 77% พนักงาน 17 คนมีค่า BMI ดีขึ้น คิดเป็น 56.67% มีพนักงานต้นแบบ 2 คน คือ คุณสุธิตา วัชโรบล ซึ่งมีสถิติออกกำลังกายสูงสุด และคุณชิรานนท์ นาคะเวช ซึ่งลดน้ำหนักได้สูงสุด 4 กก.
 3. Future : จัดกลุ่มพนักงานตามค่า BMI เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนดูแลสุขภาพและออกกำลังกายเพื่อให้ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ และส่งเสริมให้พนักงานรับประทานอาหารเช้า เนื่องจากผลการสำรวจพบว่าพนักงานบางคนไม่ค่อยได้รับประทานอาหารเช้า
15 กิจกรรม สื่อชมรมคนรักสุขภาพ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

สื่อชมรมคนรักสุขภาพ

เป้าหมาย

องค์กรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น เช่น Line กลุ่ม 5ส, Line@ กลุ่ม H&M INTER, E-mail, บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตัวแทนจากทีม Happy Brain, Happy Body จึงได้จัดทำสื่อชมรมคนรักสุขภาพขึ้นและทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหันมาใส่ใจ ดูแลสุขภาพ กันมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. กระตุ้นเตือนให้พนักงานใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อสร้างความความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขอกำหนดอนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 2. ผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหาข้อมูลที่มีประโยชน์และน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 3. จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ให้พนักงานได้รับอย่างทั่วถึง

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 313 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1) จำนวนพนักงานรับรู้ข่าวสารและสาระเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์

               2) จำนวนข่าวสารอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อเดือน

เชิงคุณภาพ 1) มีการแบ่งปันความรู้ในองค์เกิดวัฒนธรรมที่ดี

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : พนักงานรู้สึกประทับใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และสะดวกสบาย
 2. Finding : 1) พนักงานได้รับข่าวสาร จำนวน 2 ครั้งต่อเดือน ในจำนวนสมาชิก 144 คน

                        2) ระดับความพึงพอใจมากกว่า 80%

 1. Future : 1) ให้พนักงานร่วมแบ่งปันข้อมูล/ข่าวสารเพื่อสุขภาพ

                       2) พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่คนรอบข้าง

16 กิจกรรม ชมรมกีฬาอินเตอร์ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

 

เป้าหมาย

กิจกรรมชมรมกีฬาอินเตอร์ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลายร่างกายตลอดจนถึงสภาพจิตใจจากความเครียดในการทำงาน โดยจัดขึ้นช่วงหลังเลิกงาน ได้แก่

 • FOOTBALL : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ สนามฟุตบอล AREA 69
 • BADMINTON : ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ คอร์ทแบดมินตัน BB บางบอน 3
 • YOGA : ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 -18.30 น.
 • Bebalance FITNESS : ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.00-23.00 น. และวันเสาร์ 8.00-22.00 น.

วัตถุประสงค์

 1. พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น ไม่เจ็บป่วยง่าย
 2. พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานด้วยการออกกำลังกาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขอกำหนดอนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 2. จัดหาสถานที่และตกลงรายละเอียดการเข้าใช้สนามหรือคอร์ทแบด
 3. จัดหาสถานที่เรียนโยคะและจ้างครูสอนโยคะ
 4. ทำแผนการออกกำลังกายร่วมกับ Bebalance Fitness
 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบตามช่องทางการสื่อสารต่างๆและดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 313 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1) พนักงานมีการออกกําลังกายมากขึ้น

เชิงคุณภาพ 1) พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและลดอาการออฟฟิศซินโดรม

 

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : พนักงานใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น
 2. Finding : จำนวนชั่วโมงในการออกกำลังกายของพนักงานที่มากขึ้น รวมทั้งสิ้น 523 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • FOOTBALL จำนวน 2 ชั่วโมง/คน จำนวนสมาชิก 24 ท่าน คิดเป็น 48 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • BADMINTON จำนวน 2 ชั่วโมง/คอร์ท มี 2 คอร์ท จำนวน 2 วัน/สัปดาห์ จำนวนสมาชิก 10 ท่าน คิดเป็น 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • YOGA : จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวนสมาชิก 15 ท่าน คิดเป็น 15 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • Bebalance FITNESS : จำนวน 2 ชั่วโมง/คน/วัน จำนวนสมาชิก 30 ท่าน คิดเป็น 420 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • สถิติการใช้ห้องพยาบาลลดลง 13%
 1. Future : 1) จัดให้มีประธานชมรมในแต่ละด้านโดยทำหน้าที่ชักชวน ประชาสัมพันธ์ และจัดแข่งขัน

                       2) จัดประกวดเพื่อสร้างความน่าสนใจ พร้อมติดตามผลตรวจสุขภาพประจําปี

17 กิจกรรม INTER CHALLENGE บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

 

เป้าหมาย

กิจกรรม INTER CHALLENGE จาก Happy Body กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ให้พนักงานแข่งขันกันลดน้ำหนักและวัดค่า BMI (ค่าดัชนีมวลร่างกาย) โดยมีรางวัล 2 ระดับ คือ
1) ระดับมาตรฐาน น้ำหนักที่ลดได้ ตั้งแต่ 3-6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 100 บาท                                      

2) ระดับพรีเมี่ยม น้ำหนักที่ลดได้ มากกว่า 6-10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 150 บาท                         

** เศษทศนิยมของน้ำหนักทั้งหมด ปัดลง **                                                                             

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2562 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าพบพยาบาลที่ห้องพยาบาลในทุก 2 สัปดาห์ เพื่อประเมินผลและรับคำแนะนำ

วัตถุประสงค์

 1. พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น ไม่เจ็บป่วยง่าย
 2. พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานด้วยการออกกำลังกาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขอกำหนดอนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 2. จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักที่คำนวณค่า BMI (ค่าดัชนีมวลร่างกาย)
 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และรายละเอียดการเข้าร่วม กติกา วันเปิด-ปิด รับสมัคร
 4. สรุปชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดตั้ง Line กลุ่ม INTER CHALLENGE เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆ เคร็ดลับเรื่องสุขภาพและแจ้งกำหนดการ ข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
 5. ประเมินผลทุก 2 สัปดาห์ ที่ห้องพยาบาล แผนกบุคคล

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 3 เดือน (กันยายน-พฤศจิกายน 2562)

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 27 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ  1) เสริมสร้างบุคลากรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และบุคลิกภาพที่ดี

       2) มีจำนวนการใช้เครื่องออกกำลังกายมากขึ้น

       3) มีสื่อความสุขเรื่องสุขภาพประชาสัมพันธ์ทุก 2 สัปดาห์

เชิงคุณภาพ 1) พนักงานมีความคล่องตัวในระหว่างการปฏิบัติงาน ช่วยลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

                          2) พนักงานกระฉับกระเฉง พูดคุยและใส่ใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น

                         3) พนักงานมีค่านิยมร่วมกัน

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : 1) พนักงานใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น มีการออกกําลังกายมากขึ้น

                2) พนักงานรู้สึกให้ความสำคัญการกับกิน และการออกกำลังกายมากขึ้น

 1. Finding : 1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม INTER CHALLENGE จำนวน 28 คน

2) 78.57% ของผู้ร่วมกิจกรรม INTER CHALLENGE คิดเป็น 22 คน มีค่า BMI ดีขึ้น โดยคิดเป็นจำนวนน้ำหนักที่ลดลงรวมทั้งสิ้น 41.4 กิโลกรรมและค่า BMI ดีขึ้น 14.4

3) มีบุคคลต้นแบบ คือ นายสาโรจน์ กลั่นกลิ่น ที่ใส่ใจสุขภาพถึงแม้จะเข้าสู่วัย 57 ปี แล้วก็ตาม ซึ่งได้กล่าวว่า “อายุ คือ ตัวเลข ไม่ใช่ข้ออ้างของคนที่มีเป้าหมายแน่วแน่ ไปให้สุด..ไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือ การลงมือทำ”

18 กิจกรรม ลดอ้วน พิชิตพุง (HAPPY BODY) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีเนสฟลาวเวอร์ส แมนนูแฟ๊คเจอร์เรอร์ส

เป้าหมาย

 1. 1. เพื่อให้พนักงานมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ดีขึ้น 5%
 2. 2. ค่าคะแนน Happinometer ในมิติ Happy Body เพิ่มขึ้น 2%
 3. 3. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม Happy Body โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50%

วัตถุประสงค์

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลร่างกาย ลดโรค ให้ความรู้ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

 กิจกรรม Happy Body มี 5 กิจกรรม ดังนี้

 1. 1. ออกกำลังกายยามเย็น
 2. 2. พนักงานคิดเมนูทานมื้อเที่ยงอาหารคลีนด้วยกัน
 3. 3. ชั่งน้ำหนักบันทึกค่า BMI ทุกเดิอน
 4. 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดประเภทเหล้าและบุหรี่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัย และลดการเสพ
 5. 5. ตรวจสุขภาพประจำปี

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 140 คน

ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ       

มกราคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. 1. พนักงานออกกำลังกายหลังเลิกงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 2. 2. จัดทำบอร์ดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารคลีนว่าคืออะไร ประโยชน์ และตัวอย่างรายการอาหารคลีน จากนั้นแต่ละแผนกนัดผู้บริหารเข้าร่วมรับประทานอาหารเที่ยงทุก 4 เดือน (ประสานงานกับกิจกรรมเชิญผู้บริหารทานข้าวของทีม HAPPY HEART) โดยพนักงานจะจัดทำอาหารคลีนรับประทานร่วมกัน
 3. 3. แต่งตั้งพนักงานแต่ละแผนกให้จดบันทึกน้ำหนักและคำนวณค่า BMI ของเพื่อนในแผนกทุกเดือน
 4. 4. จดบันทึกน้ำหนักของพนักงานแต่ละคนทุกๆเดือนและคำนวณค่า BMI ทำกราฟแสดงค่า BMI ของแต่ละแผนกเพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการใช้มวลดัชนีกายประกอบในการดูแลสุขภาพ พนักงานที่สามารถลดค่าBMI ลงได้ 1 ระดับจะได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ
 5. 5. รณรงค์การเลิกเหล้าและบุหรี่ ติดตามความคืบหน้าของการลดเหล้าและบุหรี่ของพนักงานที่ต้องการเลิกสารเสพติด และให้ออมเงินจากการลดเหล้าและบุหรี่มาหยอดกระปุก เพื่อให้เห็นถึงความสิ้นเปลืองของการซื้อสารให้โทษเหล่านี้
 6. 6. ตรวจสุขภาพประจำปี ติดต่อโรงพยาบาลบางไผ่เพื่อนัดตรวจสุขภาพ ตรวจระดับไขมัน น้ำตาล สายตา และเอ็กซเรย์ปอด ติดต่อศูนย์สาธารณสุขที่ 47 เพื่อนำรถเข้ามาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ผลจากการดำเนินกิจกรรม

พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทั้งจากการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีการเรียนรู้แนวทางอาหารคลีนที่ชัดเจนนำไปทำเองได้ในชีวิตประจำวัน ค่า BMI ลดลง ลดอัตราการหยุด ลางาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 140 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม Happy Body มีการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นทั้งจากการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน (3F) 

 1. 1. Feeling: พนักงานรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น ใส่ใจสุขภาพตัวเอง คอยติดตามผลการชั่งน้ำหนักของตัวเองทุกเดือน ได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมทานอาการคลีนร่วมกัน พนักงานเรียนรู้ว่าการทำอาหารคลีนนั้นเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว ทำได้ไม่ยาก พนักงานมีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลค่า BMI ที่ลดลง พนักงานชอบความหลากหลายในกิจกรรมออกกำลังกายยามเย็น
 2. 2. Finding: พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 140 คน คิดเป็น 100% ของพนักงานทั้งหมด มีพนักงานเลิกสูบบุหรี่ถาวรได้ 1 ท่าน พนักงานสามารถเก็บเงินได้จากกิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษา 28,500 บาท พนักงานมีความสนใจในกิจกรรมติดตามชั่งน้ำหนักลดค่า BMI มากที่สุุด

งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

ของรางวัลสำหรับพนักงานที่ลดค่า BMI ลง 1 ระดับ  แผ่นมาส์กหน้าแผ่นละ 10 บาท จำนวน 50 แผ่น, ครีมบำรุงผิวซองละ 16 บาทจำนวน 30 ซอง รวมเป็นเงิน 980 บาท

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาว นิตยา งามวงศ์วาน                  นางสาว ศิริรักษ์ คงอ่อน            นางสาว สายฝน ใจปาน

ผู้อนุมัติโครงการและที่ปรึกษา

นาง คัทลิญา ทิราภัฐษิ์

19 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัวในบริเวณโรงงาน บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

หลักการและเหตุผล : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดําเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งในปัจจุบันพนักงานในองค์กรมีปัญหาเรื่องการเก็บออม เพื่อเป็นการช่วยใน การเก็บออมและประหยัดเงินของพนักงานในบริษัท บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จึงได้น้อมนําหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้วย

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานมีผักสวนครัวในการบริโภคที่ปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
 2. เพื่อเป็นการช่วยประหยัดเงินในส่วนของค่าอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน :
 3. จัดสรรพื้นที่ในการปลูกผักต่างๆ ในองค์กร
 4. ทําการปลูกผักชนิดต่างๆ ตามฤดูกาล เพื่อแจกจ่ายให้แก่พนักงานหรือนํามาประกอบอาหาร กลางวัน
 5. ระยะเวลาการดําเนินงาน : เดือนมกราคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 จํานวนพนักงาที่เข้าร่วม : 37 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษในการบริโภค
 2.  พนักงานลดค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารมื้อกลางวันลงได้

จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 37 คน คิดเป็น 100% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการดําเนินงาน (3F)

 1. Feeling เป็นโครงการที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางาน
 2. Finding พนักงานมีผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคและบริษัทประหยัดงบค่าอาหารกลางวัน
 3. Future ในอนาคตบริษัทจะจัดกิจกรรมนี้ต่อไป จะทําการจัดสรรพื้นที่ในบริเวณโรงงนให้เหมาะสม มากขึ้น

 

 

20 กิจกรรม HAPPY BODY ชีวิตดี๊..ดี บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด(แป้งโกกิ)

 

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯ และผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพของพนักงาน  ให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงและมีความสามัคคีในหมู่คณะ  จึงมีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  และเก็บสถิติค่า (BMI) เพื่อประกวดค่ามวลรวมของร่างกายให้มีค่าปกติ โดยมีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการโครงการ  คณะกรรมการสวัสดิการ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันดำเนินการโครงการจัดตั้งโครงการนี้

เป้าหมาย :

เชิงคุณภาพ:  พนักงานบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดี  มีความรักและสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ

เชิงปริมาณ:  พนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50% ของพนักงานทั้งหมด

พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพที่มีมากขึ้น อย่างน้อย 40 % ของจำนวน  พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์ :       1. เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน

 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานด้านการดูแลสุขภาพ/โภชนาการ/การออกกำลังกาย/อื่นๆ
 2. ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ/โภชนาการ/การออกกำลังกาย/อื่นๆ
 3. จัดกิจกรรมโรงอาหารสร้างสุข ให้พนักงานตระหนักเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์
 4. จัดกิจกรรมขยับนิด ขยับหน่อย ให้พนักงานได้ผ่อนคลายระหว่างการทำงาน
 5. ร่างระเบียบกติกาการแข่งขัน กำหนดระยะเวลาการแข่งขัน โดยหลักเกณฑ์  กำหนดการตัดสิน และให้คะแนนดังนี้

-     คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน  ต้องมีเกณฑ์ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าปกติ

-     เวลาในการแข่งขัน  4 เดือน โดย เก็บสถิติครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เปรียบเทียบกัน

เกณฑ์การตัดสิน: พนักงานที่มีค่าBMI ลดมากที่สุดจะได้รับใบประกาศนียบัตร ชื่นชมจากผู้บริหาร

 1. ดำเนินการแข่งขันและมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน / สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานในการจัดโครงการ โดยพนักงานบริษัทฯให้ความร่วมมือ

ระยะเวลาการดำเนินงาน :  มี.ค. – ก.ค. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม :  71  คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง
 2. พนักงานมีความสามัคคี ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างพนักงาน และองค์กร

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น   32 คน คิดเป็น 40 % ของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขภาพแล้วพนักงานมีความรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่ทำร่วมกัน มีความสามัคคีมากขึ้น รักสุขภาพตนเองมากขึ้น

2.Finding : พนักงานใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

                พนักงานมีเวลาออกกำลังกายมากขึ้น

                พนักงานหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นผัก รับประทานอาหารแบบ 2:1:1 

                พนักงานมีค่า  BMI ลดลง 45 % จากจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ มากที่สุดคือ นายยอด ปริกสุวรรณ

3.Future :  ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขแล้วทำให้พนักงานบริษัททุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ห่างจากโรคภัย ทำงานได้อย่างมีความสุข  มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

                เชิญชวนพนักงานให้หันมาออกกำลังกาย  ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จัดโครงการวิ่ง วิ่ง วิ่ง  โครงการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารกับพนักงานที่มีน้ำหนักมาก

21 ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน บริษัท ท๊อปแก๊ส จำกัด

ชื่อกิจกรรม ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน

เป้าหมาย :  ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายตามความชอบ,รวมกลุ่มกันออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์ :

 1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย
 2. สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังลดน้ำหนักให้พนักงาน
 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในแผนกต่างๆ
 4. คลายเครียดให้พนักงาน
 5. ลดน้ำหนักพัฒนาบุคลิกภาพ

ขั้นตอนการดำเนินงาน :                   

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานที่สนใจ
 2. ซื้ออุปกรณ์ชั่งน้ำหนักวัดมวลกายวัดความดันและอุปกรณ์ออกกำลังที่เหมาะสม
 3. บริษัทเชิญชวนพนักงานให้ออกกำลังทั้งในบริษัทและนอกบริษัท

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตั้งแต่ มีนาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม  54 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานที่เข้าร่วมมีการออกกำลังอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น  15 คน คิดเป็น 27 %  ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานใส่ใจสุขภาพมากขึ้น มีการชั่งน้ำหนักวัดความดัน และออกกำลังกายทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทมากขึ้น มีการรวมกลุ่มกันออกกำลัง เช่น ปิงปอง,โยคะ,แบดมินตัน,วิ่ง เป็นต้น
 2. Finding : พนักงานสามารถลดน้ำหนักได้ตามที่ตั้งใจ พนักงานมีความสนใจการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมีการรวมกลุ่มกันวิ่งทุกวันพุธ ภายในสวนสาธารณะพุทธมลฑลสาย 2 และตีแบดทุกวันอังคารและพฤหัสบดี โยคะทุกวันจันทร์ บุลคลต้นแบบสามารถลดน้ำหนักได้ 6.5 กิโลกรัมจากการวิ่งตามข้อมูลที่บันทึกไว้ มีจำนวนคนที่มีค่า  BMI อยู่ในระดับปรกติ  15  คน
  3. Future : จะมีการส่งเสริมให้พนักงานมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น รวมกลุ่มไปวิ่งตามสถานที่ต่างๆ หรือซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสถานที่ในบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ให้พนักงานเข้าถึงเครื่องมือวัดได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งชักชวนเพื่อนร่วมงานให้มาออกกำลังกายร่วมกัน
22 กิจกรรม : Super Hero (เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า) บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ชื่อกิจกรรม : Super Hero (เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า)

เป้าหมาย : พนักงานในองค์กรที่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ จะได้เกิดความตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ และแอลกอฮอล์

2) เพื่อสร้างแกนนำด้าน คนต้นแบบเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ภายในบริษัทฯให้มีจำนวนมากขึ้น

3) เพื่อให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องปัญหาปัญหาการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และมีวิธีที่จะทำให้สามารถเลิกบุหรี่ เลิกเหล้าได้เหมาะสม

4) เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโอกาสตายด้วยโรคมะเร็ง โรคเรื้อรัง โรคติดสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง การเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ

2) คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน

3) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ความรู้

4) ดำเนินการจัดกิจกรรม Super Hero (เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า)

- ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องปัญหา การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และมีวิธีที่จะทำให้สามารถเลิกบุหรี่ เลิกเหล้าให้กับพนักงานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

-ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์และนิโคติน

-ตรวจวัดแอลกอฮอล์

-กิจกรรมค้นหา Super Hero (เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า)

5) รวบรวมข้อมูลและจัดทำสรุปผลการดำเนินการ

6) รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : สมัครเลิกบุหรี่ 22 คน สมัครเลิกเหล้า 6 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2) พนักงานมีความรู้ ต่อโทษและภัยของของการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่มากขึ้น

3) พนักงานมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตนเองและครอบครัว

4) ลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุ เช่น โรคพิษสุรา อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น

5) มีแกนนำด้านสุขภาพและคนต้นแบบเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ภายในบริษัทฯ และมีมากขึ้น

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น พนักงานที่เลิกเหล้า 3 คน คิดเป็น 50 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานที่เลิกบุหรี่ 7 คน คิดเป็น 31.82 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานมีความภาคภูมิใจที่สามารถทำได้สำเร็จ ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องปัญหา  การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และมีวิธีที่จะทำให้สามารถเลิกบุหรี่ เลิกเหล้าได้เหมาะสม

2.Finding : พนักงานกลุ่มเป้าหมาย ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลด ละ เลิก ได้ คิดเป็น  35.71% ของพนักงานที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

Super Hero เลิกเหล้า

สมัครเข้าร่วม 6 คน พนักงานที่สามารถเลิกเหล้าได้ 3 คน คิดเป็น 50% ของพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วม

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 213,525 บาทต่อปี (ขวดละ 65 บาท วันละ 3 ขวด จำนวน 365 วัน 3 คน)

Super Hero เลิกบุหรี่

สมัครเข้าร่วม 22 คน พนักงานที่สามารถที่เลิกบุหรี่ได้ 7 คน คิดเป็น 31.82% ของพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วม

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 255,500 บาทต่อปี (ซองละ 100 บาท จำนวน 365 วัน 7 คน)

23 กิจกรรมเลิกอ้วน พิชิตพุง พิชิตโรค บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรักษาสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

2) เพื่อสร้างแกนนำด้านสุขภาพ ภายในบริษัทฯ

3) เพื่อให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม

4) เพื่อให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายสามารถควบคุม น้ำหนักตัว ลดรอบเอวและดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

5) เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง และป้องกันโรคอ้วนในพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ

2) คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน

3) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

4) ดำเนินการจัดกิจกรรม เลิกอ้วน พิชิตพุง พิชิตโรค

- ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้พนักงานกลุ่มเป้าหมาย

- กิจกรรม “แอพนับก้าว”

- กิจกรรมเต้นแอโรบิกแดนซ์ ตารางเก้าช่อง

- ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดส่วนสูงควบคุม ดัชนีมวลกาย

5) รวบรวมข้อมูลและจัดทำสรุปผลการดำเนินการ

6) รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 157 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานที่เข้าร่วมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

2) พนักงานที่เข้าร่วมได้รับความรู้ในการดูแลตนเองในเรื่องอาหาร และการออกกำลังกาย

3) พนักงานที่เข้าร่วมมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวและไขมัน รวมทั้งมีรอบเอวที่เหมาะสม สามารถควบคุมไขมันในเลือด น้ำหนักตัว และลดรอบเอวได้

4) มีแกนนำด้านสุขภาพและการออกกำลังกายที่หลากหลายมากขึ้น ภายในบริษัทฯ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 25 คน  คิดเป็น 15.29 % ของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องอาหารและ การออกกำลังกายที่เหมาะสมและดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.Finding : พนักงานมีรอบเอวลดลง จำนวน 69 คน จากพนักงานทั้งหมด 158 คน คิดเป็น 43.67%

3.Future : ปรับเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้และความสนุก และเพิ่มไปสู่การแข่งขันแบบเป็นครอบครัว โดยให้คนในครอบครัวพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย

24 กิจกรรมแชมป์เปี้ยนลดหุ่น บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

 1. พนักงานลดความตึงเครียดหลังเลิกงาน
 2. สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะในกิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน
 3. ค่า BMI ขององค์กรน้อยกว่า 50.84% จากการสำรวจ

วัตถุประสงค์ :

 1. ลดความตึงเครียดก่อนการทำงาน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพ ทางร่างกายในการทำงาน
 3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานให้แข็งแรง

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ให้พนักงานทุกคนชั่งน้ำหนักวัดค่า BMI ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 2. เปิดโครงการ แชมป์เปี้ยนลดหุ่น โดยมีเงินรางวัลให้ ผู้ชนะที่มีนำหนักตัวลดลงมากที่สุด มูลค่า
     1,000 บาท
 3. จัดตารางเวร ผู้เต้นนำ หน้าแถว วันจันทร์-วันเสาร์
 4. ประชาสัมพันธ์ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการรับประทานสารอาหาร โรคที่เกิดจากความอ้วน ในไลน์
     กลุ่ม “SFC-องค์กรแห่งความสุข”
 5. เต้นออกกำลังกายก่อนเริ่มงานทุกเช้า
 6. สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรม การวิ่ง มินิมาราธอน ต่างๆ
 7. จัดหาโต๊ะปิงปอง สำหรับออกกำลังกายเพิ่มเติมช่วงเวลาพักเที่ยง
 8. ติดตามการออกกำลังกายชั่งน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง
 9. สรุปผลกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 20 คน

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น : 5 คน

          คิดเป็น 25% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้ำหนักลดลง และ 5 คน มีน้ำหนักคงที่ คิดเป็น 25% ของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และอีก 10 มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น คิดเป็น 50% ของจำนวน
พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกมีแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก มีความรู้เรื่อง
         สารอาหารต่างๆ  และมีน้ำหนักที่ลดลงอย่างสุขภาพดี
 2. Finding : พนักงานเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพ หลักการรับประทานอาหาร และการออกกำลัง
         กายเพิ่มมากขึ้น โดยมีบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ  ทั้งหมด 5 ท่าน มีน้ำหนัก
                            เฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 7.4 กก. และมีบุคคลชนะเลิศ ลดน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 12 กก. ได้รับ
                            เงินรางวัล 1,000 บาท
 3. Future : เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ขยายกิจกรรมไปยังครอบครัวของ
  พนักงาน เพื่อเลือกเป็นครอบครัวต้นแบบ
25 กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ชมรม MK Sugar Run บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานรู้จักการออกกำลังกายด้วยวิธีธรรมชาติ และมีสุขภาพที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ
 2. เพื่อสร้างความรัก และความสามัคคี ระหว่าง พนักงานและผู้บริหาร
 3. เพื่อให้พนักงานได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบโครงการ
 2. ประกาศ รับสมัครสมาชิกชมรม
 3. ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน และคัดเลือก ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ชมรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม :  75  คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร
 2. พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น
 3. พนักงานได้ทราบวิธีการยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่ง และหลังวิ่ง

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 55 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานรักการออกกำลังกาย และสร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมร่วมกัน

2.Finding พนักงานเข้าร่วมจำนวน 55 คน คิดเป็น 23.11% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานต้นแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จำนวน 1 คน พบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลให้พนักงานหยอดกระปุกแทนการซื้อบุหรี่ 1 ซอง จำนวนเงินซองละ 93 บาท มีเงินออมเดือนละ 2,790 บาท และพนักงานรู้จักวิธีการวิ่งที่ถูกต้อง และวิ่งสะสมระยะทาง 30 กิโลเมตร ต่อ เดือน

3.Future ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมชมรม MK Sugar Run เพิ่มมากขึ้น และต้องขยายผลการพัฒนากิจกรรมของชมรม MK Sugar Run เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพของพนักงาน

26 กิจกรรม ไหล่หินซุปเปอร์มินิมาราธอน บริษัท ผลมณีธุรกิจ จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง และปลูกฝังให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพตนเอง

2) เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมส่วนร่วมกับชุมชน ให้เกิดความใกล้ชิดกับชุมชน

3) เพื่อให้พนักงานเกิดความสามัคคี

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้รับทราบกิจกรรม

2) นัดหมาย เวลา และสถานที่

3) จัดเตรียมข้อมูลพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ชุมชน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 6 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น

2) พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น รู้สึกได้รู้จักคนในชุมชนมากขึ้น รู้สึกปลอดภัย

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 6 คน

คิดเป็น 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling พนักงานมีความตั้งใจในการลดน้ำหนัก
 2. Finding พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีความสุข
 3. Future จะมีการเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกๆ ปี ที่มีการจัดงานของชุมชน
27 กิจกรรม ข้าวเที่ยงฟรี แถมดีต่อใจ บริษัท นาราสมุทร จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนที่มาทำงาน

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

2) เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานไม่ต้องพาอาหารเที่ยงหรือออกไปหาทานเอง

2) ผู้บริหารจัดงบที่ได้จากการขายหัวปลา และกระดาษลัง เพื่อไปซื้อกับข้าวเป็นอาหารกลางวัน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

กิจกรรม ข้าวเที่ยงฟรี แถมดีต่อใจ

 1. Feeling พนักงานชอบมาก เพราะกับข้าวที่จัดทำมาเหมือนข้าวที่บ้านเลย
 2. Finding พนักงานมีความพอใจที่ไม่ต้องออกไปหาข้าวทานข้างนอก
 3. Future บริษัทฯจัดงบวันละ 350 บาท เพื่อทำอาหารกลางวันตลอดไป

ผลการดำเนินงานสำคัญ

          พนักงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน วันละ 30 บาท  นับจากวันที่เริ่มจัดกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน 336 วัน (เฉพาะวันทำงาน) 30 บาท x 336 วัน = คนละ 10,080 บาท

28 กิจกรรม ลดนี้มีแต่ได้ บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด


เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1.ค่า BMI ลดลงอย่างน้อย 3%

2.พนักงานทุกคน มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรไร้พุงให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

2.เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่อง อาหาร การออกกําลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม

3.เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรไร้พุง

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

1.แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน Happy Body บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ จํากัด

2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

3.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

4.จัดทําแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

5.ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคอ้วนลงพุง /โครงการ

6.ประเมินผลโครงการ ระยะเวลาการดําเนินงาน : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 88 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

พนักงานมีค่า BMI ลดลงมากกว่า 3% จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 88 คน คิดเป็น 100 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน (3P)

1.Feeling : ก่อนหน้านี้พนักงานไม่ได้ตะหนักว่าตนเองมีค่า BMI เกินมาตรฐาน และมีไขมันในร่างกายสูงเมื่อ เข้าร่วมโครงการจึงทรายเรื่องนี้และกังวลใจในเรื่องสุขภาพ ทําให้อยากออกกําลังกายมากขึ้นและอยากจัด กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะระยะเวลาโครงการสั้นเกินไป

2.Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 88 คน คิดเป็น 100 % พนักงานทุกคนมีค่า BMI ลดลง 3 % ซึ่งลด น้ําหนักได้สูงสุด 10 กก.

3.Future : จัดกลุ่มพนักงานตามค่า BMI เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนดูแลสุภาพและออกกําลังกายเพื่อให้ค่า BMI อยู่ เกณฑ์ปกติ และส่งเสริมให้พนักงานรับประทานอาหารเช้า เนื่องจากผลการสํารวจพบว่าพนักงานบางคนไม่ค่อย ได้รับประทานอาหารเช้า

29 กิจกรรม วันหยุด ปันสุข สร้างสุขภาพ บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง             

จากการออกกำลังกาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน : กำหนดหลักสูตร ประสานสถานที่ จัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : กันยายน – ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวน 20 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานร่วมมือกันในการออกกำลังกายในช่วงเลิกงานและวันหยุดมากขึ้น

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น  10  คน

คิดเป็น 50 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling รู้สึกเบิกบาน ผ่อนคลาย และลดความเครียดจากการทำงาน

2.Finding การออกกำลังต้องมีความต่อเนื่องสุขภาพถึงจะแข็งแรง เช่นเดียวกับการทำงานหากเรามุ่งมั่นและทำทุกวันเมื่อเจอปัญหาก็สนุกกับงาน ก็จะทำให้ทั้งสุขภาพและสุขภาพใจ เข้มแข็งไปพร้อมกัน

3.Future บริษัทควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการออกกำลังในมิติอื่นๆ อย่างทั่วถึง

30 ชื่อกิจกรรม โรงเห็ด ผักปลอดสารพิษ บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ มีคุณประโยชน์ต่อพนักงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปต่อยอด ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และมีสุขภาพที่ดีในเรื่องโภชนาการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

                              2.กำหนดผู้รับผิดชอบ

                              3.ดำเนินกิจกรรม

                              4.ประเมิน/สรุปผล

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตามวัน เวลา ที่กำหนด

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 150 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีสุขภาพที่ดี ลดค่าใช้จ่าย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ....................150................. คน

คิดเป็น ……100… % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling ……ผู้บริหารรู้สึกถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้ สร้างความสุขแก่พนักงานด้านโภชนาการที่ดี……

2.Finding ……ความสุขที่ดีมีคุณค่า ควรเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว คนใกล้ชิด แล้วต่อยอดสู่สังคม………

3.Future …เพิ่มการปลูกเห็ด และผักปลอดสารพิษที่หลากหลายมากขึ้น………….

31 กิจกรรม วันพุธสุดมันส์ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : 1.อัตราการขาด ลา มาสาย ลดลง
                         2.ผล Happinometer Happy Relax เพิ่มขึ้น 5% หลังเข้าโครงการ
                         3.ผล Happinometer Happy Body เพิ่มขึ้น 5% หลังเข้าโครงการ                      

วัตถุประสงค์       : 1.เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายก่อนเริ่มทำงาน

                         2.เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม

                         3.แลกเปลี่ยนข่าวสารประจำสัปดาห์

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1.ประชุมคณะทำงาน

                               2.ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้พนักงานทราบ

                               3.จัดทำกำหนดการ

                               4.ปฏิบัติตามแผน ทุกวันพุธ เวลา 07.40-08.20 น.

                               5.สรุปผลโครงการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 3 เดือน
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : ทั้งหมด (39 คน)

ผลการดำเนินกิจกรรม : 1.อัตราการขาด ลา มาสาย ลดลง
                              2.ผล Happinometer Happy Relax เพิ่มขึ้น 7.57% หลังเข้าโครงการ
                              3.ผล Happinometer Happy Body เพิ่มขึ้น 2.64% หลังเข้าโครงการ                      

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)
1.
Feeling พนักงานมีรอยยิ้ม สนุกสนาน ขณะทำกิจกรรม
2.
Finding อัตราการขาด ลา มาสาย ลดลง เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย ออกกำลังกายเบาๆ ในช่วงก่อนเริ่มงานและหลังจากเข้าโครงการนี้ ทำให้ผลสำรวจ Happinometer Happy Relax เพิ่มขึ้น 7.57% และผล Happinometer Happy Body เพิ่มขึ้น 2.64% หลังเข้าโครงการ
3.
Future ขยายผลเป็นกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ จับกลุ่มและมีของรางวัล

Happy Heart

การเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart) คือ การมีน้ำใจองค์กรแห่วความสุข การคิดถึงคนอื่น มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน การรับรู้บทบาทของเจ้านาย ลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ และผลการกระทำของตนเองต่อสิ่งต่างๆ

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ภาพ
1 บริจาคทุนการศึกษา อินเตอร์

เป้าหมาย :

 1. การสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน
 1. สนองค่านิยม มีสุข หมายถึง สุขง่าย สุขสร้าง สุขให้

 

 • วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้พนักงาน พร้อมภาคภูมิใจเมื่อได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ
 1. สนองค่านิยม มีสุข หมายถึง สุขง่าย สุขสร้าง สุขให้

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. เช็ควัน/เดือน/ ปีเกิด ของพนักงานจากทะเบียนประวัติ
 2. จัดซื้อเค้กเซอรรส์วันเกิดให้พนักงาน
 3. ผู้บริหารและพนักงานจะกล่าวอวยพรวันเกิดลงในห้องไลน์กลุ่ม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 ปี ทุกๆเดือนจัดเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 48 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 

1.Feeling : พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรบใจ รู้สึกประทัและพนักงานรู้สึกได้รับถึงการเอาใจใส่มากข มีความภาคภูมิใจ

2.Finding : พนักงานมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น และเพื่อนๆ พนักงานได้ใส่ใจดูแลเพื่อนร่วมงานกัน

3.Future : ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและครอบครัวในวันเกิดของพนักงาน

 

2 ประทับใจกดไลค์ให้คะแนน บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

เป้าหมาย: กิจกรรม ประทับใจกดไลค์ให้คะแนน จัดขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สึกดีๆ โดยการ โหวต ขว

ประจำเดือน และระบุความประทับใจที่เรามีแก่เพื่อนร่วมงานคนพิเศษของคุณ ถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันคว

เพื่อนร่วมงานที่คุณชื่นชอบ

วัตถุประสงค์

 • พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคี มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันมากขึ้น
 • พนักงานมีกำลังใจให้การทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 • ขออนุมัติกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผน
 • ตัวแทนจากกลุ่มHappy Heart จัดทำใบโหวตตามจำนวนพนักงานในแต่และแผนก
 • ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการร่วมกิจกรรม ระยะเวลาในการโหวต วันประกาศผลฯ พร้อมแจกใบโหว ให้แต่และแผนก
 • เริ่มเปิดโหวต ขวัญใจอินเตอร์
 • ปิดโหวต ตัวแทนจากกลุ่มHappy Heart ทำการนับคะแนนโหวต
 • ประกาศผลโหวตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และผู้ชนะขึ้นรับรางวัลพร้อมกับกิจกรรมEVENINGTALK ระยะเวลาการดําเนินงาน ทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคม-ธันวาคม2562 จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม313คน :

 ผลการดำเนินกิจกรรม : เชิงปริมาณ

 • พนักงานทุกคนได้ร่วมสนุกในการโหวตขวัญใจอินเตอร์
 • จำนวนข้อความที่มอบความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กัน ทำให้มีกำลังใจให้การทำงานมากขึ้น เชิงคุณภาพ
 •  สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
 •  พนักงานรู้จักสนิทสนมกันและมีน้ำใจต่อกันมากยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงาน3F)(

 1. Feeling :รู้สึกว่าพนักงานได้รู้จักกันมากขึ้น และได้แสดงประทับใจต่อเพื่อนร่วมงาน

 •  ขวัญใจอินเตอร์รับรู้ถึงการเอาใจใส่และมีความภาคภูมิใจในตนเอง
 • สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศในการทำงานที่ดี

2.Finding : มีขวัญใจอินเตอร์ประจำเดือน10รวมคน (ไม่ซ้ำกัน) โดยพนักงานร่วมลงคะแนนอย่างต่อเนื่

 3.Future :ขวัญใจอินเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความพนักงาน

 • เปลี่ยนแปลงวิธีการลงคะแนนคัดเลือกขวัญใจอินเตอร์ที่โปร่งใสขึ้นเพื่อลดโอกาสการออก
 • ให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมาร่วมเป็นPresenterของกิจกรรมสร้างสุขในปีต่อไป
3 ถุงยังชีพ (Happy Birthday)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :

 • พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม80%ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

 

 • ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า70% วัตถุประสงค์ :

 

 • เพื่อให้พนักงานได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

 

 • เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียด

 

 • เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทราบ
 • แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบก่อนถึงวันเกิดของพนักงานแต่ละคน
 • รวบรวมของขวัญจากพนักงานใส่ถุงยังชีพและร่วมกันมอบให้เจ้าของวันเกิด

 

 • ถ่ายรูปพนักงานเจ้าของวันเกิดและรูปหมู่ และให้พนักงานรีวิวของขวัญที่ได้รับ

 

 • ประเมินผลกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่1มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม31คน:

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 • พนักงานทุกคนได้รับของขวัญวันเกิด
 • พนักงานตั้งใจเลือกของขวัญให้เพื่อน โดยมีของที่เหมาะกับคนนั้นๆ และมีของที่ให้เพื

 

เครื่องสำอาง ข้าวสาร น้ำยาล้างห้องน้ำองดื่มชูกำลังเครื่ ฯลฯ

 • พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจการจัดกิจกรรม6%

ผลการดำเนินงาน (3F)

 

 • Feeling: พนักงานรู้สึกดีที่ได้มอบของขวัญให้เพื่อน ส่วนเจ้าของวันเกิดชอบที่เพื่อนตั และสนุกกับการลุ้นว่าเพื่อนให้อะไรเป็นของขวัญ

 

 • Finding: พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม31 คน คิดเป็น100% ของพนักงานทั้งหมด พนักงานทุกคนได้รับ ของขวัญ และทุกคนได้ให้ของขวัญเพื่อนร่วมงาน
 • Future: เพิ่มกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
4 Post it บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :

 1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
 2. มีจำนวน Post it ที่พนักงานเขียนให้กันรวมไม่ต่ำกว่า 200 ใบตลอดกิจกรรม
 3. ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 70%

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและให้พนักงานตระหนักถึงค่านิยมองค์กรและนำไปปฏิบัติ
 2. เพื่อให้พนักงานได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน
 3. เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 4. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทราบ
 2. แจก Post it ตามค่านิยมองค์กรให้พนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานเขียนส่งให้เพื่อนร่วมงานเมื่อเห็นว่า เพื่อนร่วมงานแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
 3. นับจำนวน Post it ที่พนักงานแต่ละคนได้รับเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
 4. ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้รับ Post it มากที่สุดในแต่ละข้อของค่านิยมองค์กร ซึ่ง นอกจากได้ของรางวัลแล้ว จะได้รับตำแหน่งทูตวัฒนธรรมองค์กรด้วย
 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 13 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานเขียน Post it ส่งให้เพื่อนร่วมงานรวม 229 ใบ และมีผู้ได้รับ Post it 25 คน
 2. พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 80% จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม ที่ดีขึ้น 30 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานทุกคนได้เขียน Post it ให้เพื่อน และพนักงานที่ได้รับ Post it แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling: พนักงานได้สื่อสารความรู้สึกชื่นชมไปยังเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นรูปธรรม และพนักงานที่ได้รับ Post it ได้รับความรู้สึกที่ดีและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร
 2. Finding: พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน คิดเป็น 96.77% ของพนักงานทั้งหมด มีการเขียน Post it ส่ง ให้เพื่อนร่วมงานรวม 229 ใบ และมีผู้ได้รับ Post it 24 คน โดยมีบุคคลต้นแบบ 1 คน คือ คุณอันติกา บุญเนตร ซึ่งได้รับ Post it ทุกข้อ รวม 23 ใบ
 3. Future: ในปี 2563 จะมีการประกาศค่านิยมองค์กรใหม่ จะนำโครงการนี้กลับมาทำใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็น การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมองค์กรใหม่ และจะทำเข็มกลัดให้กับพนักงานที่ได้เป็นทูตวัฒนธรรมองค์กรใช้ติดเสื้อ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจกับตำแหน่งที่ได้รับ
5 14 กุมภาตามหาหัวใจ

เป้าหมาย :

 1. เพื่อให้กลุ่มพนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสในการแสดงความรักต่อกัน
 2. เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสส่งมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ และส่งต่อความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกันในวันแห่งความรัก วัตถุประสงค์ :
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทํากิจกรรมสร้างสุขร่วมกัน

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 1. ซื้อดอกกุหลาบ สติ๊กเกอร์รูปหัวใจ ช็อคโกแลต
 2. มอบให้กันเพื่อแสดงความรักต่อกันในวันวาเลนไทน์

ระยะเวลาการดําเนินงาน : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 53 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :พนักงานรู้สึกมีพลังกาย พลังใจ ในการทํางานมากขึ้น และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จํานวน พนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 53 คน คิดเป็ น 100 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการดําเนินงาน (3F)

 1. Feeling พนักงานทุกคนได้ยิ้ม หัวเราะ และแสดงความรักต่อกันอย่างเต็มที่ลดช่องว่างระหว่างกันสร้าง ความเข้าใจกันมากขึ้น
 2. Finding พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100 % กิจกรรมนี้ทําให้ค้นพบว่า แท้จริงแล้วทุกคนรักกันเพียงแต่ยัง ไม่มีโอกาสได้แสดงออกต่อกัน
 3. Future กิจกรรมดีๆแบบนี้ จะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจะเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมให้มากขึ้น เช่น การ์ดอวยพรวันเกิด การ์ดคําขอบคุณ การ์ดขอโทษ FREE HUG
6 สุขสันต์ วันอูแว้ บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จํากัด

เป้าหมาย : จัดสรรเค้กวันเกิดให้แก่พนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน

วัตถุประสงค์ :

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกถึงความผ่อนคลาย และมีความสุขมากขึ้น
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสุขร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. สำรวจวันเกิดพนักงานในแต่ละเดือน
 2. จัดทำการ์ดเพื่อให้เพื่อนๆพนักงานเขียนอวยพร
 3. จัดทำงบประมาณเพื่อจัดเค้กวันเกิดให้แต่ละเดือน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 53 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีขวัญและกำลังใจมากขึ้น ทำให้พนักงานทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข
 2. พนักงานมีความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น
 3. ทำให้องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานน่าอยู่ยิ่งขึ้น จำนวนพนักงานที่มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 53 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : กิจกรรมจัดงานสุขสันต์ วันอูแว้ Happy Birthday พนักงานดีใจมากที่ได้รับคำอวยพรจาก เพื่อนร่วมงานพร้อมรับการ์ดอวยพรใส่ใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น
 2. Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้100% ทำให้พนักงานมีความรักสามัคคีกันมากขึ้น
 3. Future : กิจกรรมนี้จะมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

 


7 บริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

เป้าหมาย : พนักงานในองค์กร และบริษัทที่อยู่ข้างเคียง

วัตถุประสงค์ :       

 1. เพื่อรับบริจาคเลือดจากพนักงานบริษัทฯและบริษัทอื่นที่อยู่ระแวกใกล้เคียงให้ได้มีส่วนร่วมในการบริจาค เลือดให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
 2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเสียสละให้กับพนักงานบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน
 2. เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับพนักงานและบริษัทฯใกล้เคียงทราบ
 4. ประสานงานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 4 ราชบุรี
 5. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่
 6. ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น.–12.00 น. โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 4 ราชบุรี เข้ามารับบริจาค
 7. สรุปผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนพฤศจิกายน 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 53 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : สามารถสนับสนุนจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ตามที่โครงการ ตั้งเป้าประสงค์ไว้ อีกทั้งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนที่น่าพึงพอใจ จำนวนพนักงานที่มีการ ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 31 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานของบริษัทฯได้รู้จักการแบ่งปัน การเป็นผู้เสียสละ และการเป็นผู้ให้แม้จะเป็น สิ่งเล็กน้อยแต่สามารถช่วยคนอื่นให้มีชีวิตต่อ และสามารถให้ได้โดยไม่ต้องลงทุน
 2. Finding : พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม 53 คน จากพนักงานงานทั้งหมด 170 คน คิดเป็น 31.17% และสามารถบริจาคโลหิตได้31 คน คิดเป็น 58.49% ของผู้ที่เข้าร่วมทั้งหม
 3. Future : จะจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป และจะกระจายข่าวให้กับบริษัทที่อยู่ในระแวก ใกล้เคียงทราบเพื่อจะได้มาร่วมบริจาคด้วย
8 สะสมสุขวันละ 1 บาท บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อสนับสนุนเงินทุน, อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องใช้อุปโภคบริโภคแก่ชุมชน, วัด, โรงเรียนและ สถานสงเคราะห์ต่างๆ
 2. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรรู้ซึ้งถึงการแบ่งปัน / การเสียสละเพื่อให้โอกาสแด่ผู้ด้อยโอกาส

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. เสนออนุมัติโครงการ
 2. คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน
 3. ดำเนินการตั้งกล่องรับบริจาค
 4. ดำเนินการเสนอโครงงานที่จะใช้ทุนของโครงการ
 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 6. รายงานผลให้ผู้อนุมัติทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 158 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้เรียนรู้และปลูกฝังการแบ่งปันและเสียสละ
 2. พนักงานในองค์กร เกิดความสามัคคีจำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 158 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานของบริษัทฯ ได้รู้จักการเสียสละและแบ่งปันเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. Finding : ปริมาณเงินบริจาคประมาณ 600 บาท/เดือน ผลได้ดังนี้

สรุปยอดโครงการทำบุญ วันละ 1 บาท

ประจำเดือน มกราคม 2562 ยอดรวม 586.75 บาท

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ยอดรวม 854 บาท

ประจำเดือน มีนาคม 2562 ยอดรวม 978.50 บาท

รวมทั้งสิ้น 2,419.25 บาท

ทอดผ้าป่าสามัคคี 1 กอง 2,019 บาท

ยอดคงเหลือ 400.25 บาท

ประจำเดือน เมษายน 2562 ยอดรวม 604.75 บาท

ยอดรวม 1,005 บาท

ทำบุญทอดผ้าป่าร่วมสบทบทุนสร้างอุโบสถ 1,005 บาท

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ยอดรวม 490.75 บาท

ซื้อของแจกงานแห่เจ้าพ่อ 293 บาท

ยอดคงเหลือ 196.75 บาท

ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ยอดรวม 464.75 บาท

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562ยอดรวม 620 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562 ยอดรวม 872 บาท

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ยอดรวม 1,256 บาท

ถวายงานกฐิน วัดป้อมฯ 3,200 บาท

ยอดคงเหลือ 208 บาท

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ยอดรวม 771.25 บาท

ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ยอดรวม 320.50 บาท

3.Future : จัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง แต่จะปรับเพิ่มการนำเงินไปบุญให้กับบ้านเกิดพนักงานที่ต่างจังหวัด

9 เสิร์ฟความสุข บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : พนักงานมีความสุข และมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ :

 1. เป็นการแสดงความใส่ใจพนักงานขององค์กร
 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ทุก 1 เดือน จะมีการมอบของขวัญ 1 ชิ้น ให้พนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ ในช่วงหลังออก กำลังกายตอนเช้า

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 108 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
 2. มอบของที่ระลึกในเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ
 3. พนักงานมีทัศนคดิที่ดีต่อองค์กร จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 108 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคดิที่ดีต่อองค์กร และมีขวัญกำลังใจใน การทำงานอย่างเต็มกำลังและส่งผลให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ
 2. Finding : พนักงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100% และพนักงานทุกคนได้รับของขวัญจากองค์กร คนละ 1 ชิ้น
 3. Future : มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และขยายโครงการ แชร์วันเกิดเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มมูลค่า ของขวัญและขวัญกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานด้วยกัน
10 เยี่ยมไข้พนักงาน บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานบริษัทและพนักงานร่วมปฏิบัติงานที่ป่วยและ admit ในโรงพยาบาล วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
 2. เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรทุกคน

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม : เมื่อมีพนักงานเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : ตัวแทนฝ่ายบุคคลและต้นสังกัด 1-2 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานได้กระเช้าเยี่ยมไข้จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ตัวแทน พนักงานเข้าเยี่ยม จำนวน 2 คน คิดเป็น 0.6 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : ประทับใจ รู้สึกดีกับองค์กร พนักงานรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญขององค์กร ตระหนักและรู้สึกผูกพัน กับองค์กร
 2. Finding : เกิดกาลังใจดี เกิดความประทับใจ จากผลสำรวจความพึ่งพอใจ 1 คน คิดเป็น 100 % ส่งผลให้ อัตราการลาป่วยลดลง 36.79 %
 3. Future : เป็นสวัสดิการของบริษัทฯ ขยายผลให้มีโครงการดูแลรักษาสุขภาพ การออกกำลังการ และการ กินอาหารเพื่อรักษาสุขภาพ เพื่อให้อัตราการเจ็บป่วยลดลง ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ
11 แจกสิ่งของ สร้างกำลังใจ

เป้าหมาย : พนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานมีสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบโครงการ
 2. ดำเนินกิจกกรมอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันสม่ำเสมอ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร และทีมงาน
 2. พนักงานทำกิจกรรมร่วมกัน
 3. พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมของบริษัทมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข มีกำลังใจในการทำงาน
 2. Finding : พนักงานรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมนี้ ทำให้พนักงานรู้สึกรับองค์กร
 3. Future : จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้พนักงานได้มีกำลังใจในการทำงานทุกๆ ปี
12 รับประทานอาหารร่วมกัน บริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานมีสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

ขั้นตอนการดเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบโครงการ
 2. ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ปฏิบัติตามความเหมาะสม

จานวนพนักงานที่เข้าร่วม : พนักงานบริษัทฯทุกคน

ผลการดำเนินกิจกรรม

 1. พนักงานมีสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร และทีมงาน
 2. พนักงานทากิจกรรมร่วมกัน
 3. พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรมของบริษัทฯมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข มีกาลังใจในการทางาน
 2. Finding : พนักงานรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมนี้ ทาให้พนักงานรู้สึกรักองค์กร
 3.  Future : จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้พนักงานได้มีกาลังใจในการทางานตามความเหมาะสม
13 : Employee Long service Award จัดบอร์ดขอบคุณพนักงานที่ร่วมงานกับโรงแรมมาตั้งแต่เปิดใหม่

เป้าหมาย : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเพื่อนพนักงานที่ทำงานมานาน และถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ให้กับเพื่อนๆ พนักงาน รุ่นน้องให้ได้ทราบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สำหรับพนักงานที่ทำงานมาตั้งแต่เริ่มต้น และเพื่อให้รุ่นพี่่ได้ถ่ายทอดความรู้สึก และส่งต่อแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. คัดเลือกพนักงานที่ทำงานกับทางโรงแรมมาราเกช ตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ จนถึงปัจจุบัน
 2. ติดบอร์ดเชิดชูเกียรติให้กับพนักงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2019

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม : 103 คน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองมากขึ้น จำนวน พนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 85 คน คิดเป็น 82.52% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร :

 1. พนักงานมีขวัญและกาลังใจในทำงาน
 2. พนักงานรักองค์กรรู้สึกหวงแหนและทะนุบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่

จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น :

พนักงานที่ถูกคัดเลือกและจัดแสดงที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ จะมีความภูมิใจที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ ตนเอง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานคนนั้นมากขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความรู้สึก ทัศนคติ และแนวทางในการทำงานกับองค์รวมถึงการเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานรุ่นน้องต่อไป

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : ทำให้พนักงานรู้สึกว่า ตัวเองมีความสำคัญกับองค์กรมากขึ้น รักใคร่กลมเกลียวกันในองค์กร 2. Finding : ผลสำรวจความพึงพอใจ 75.89% มีแรงบันดาลใจในการทำงาน พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 85 คน คิดเป็น 82.52% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีจำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยน เชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 85 คน
 2. Future : พนักงานระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เนื่องจาก รู้สึกว่าองค์กรและผู้บริหารใส่ใจดูและตนเองในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต พนักงานรัก และมีความผูกพันธ์กับองค์กรมาขึ้น จัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานที่ทำงานกับทางโรงแรมฯ มาอย่างยาวนาน
14 ดวงใจกระซิบรัก (กุมภาพันธ์ 2019)

เป้าหมาย : เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รู้จักกันและได้แสดงความมีน้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพนักงานและผู้บริการทุกคนในองค์กร ขั้นตอนการดาเนินงาน :ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเขียนข้อความส่งกาลังใจให้กันลงในกระดาษรูปหัวใจและนาไป แขวนที่ต้นไม้แห่งความรัก

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1-28 กุมภาพันธ์ 2019

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 93 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองมากขึ้น จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิง พฤติกรรมที่ดีขึ้น 85 คน คิดเป็น 91% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร : พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันมากขึ้น มีความสนิทสนมกันมากขึ้น ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นส่งผลให้การบริการลูกค้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น : ในการทำงานร่วมกันของแต่ละฝ่าย อาจจะมีความขัดแย้งกันแต่ไม่กล้าที่จะพูดคุยกันต่อหน้า การจัด กิจกรรมนี้มีส่วนทำให้พนักงานสามารถเขียนคำขอโทษเพื่อน หรือขอบคุณ ให้กำลังใจกันโดยที่่ไม่ต้องเผชิญหน้ากัน ทำให้ ช่วยคลายความขุ่นเคืองในใจระหว่างกัน รวมถึงการเขียนคำคม คำกลอนให้กัน ให้กำลังใจกัน สร้างความสนิทสนมกันมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้ส่งมอบความหวังดี ความห่วงใย ทำให้พนักงานมีความ สนุกสนานและผ่อนคลายมากขึ้น
 2. Finding : ผลสำรวจความพึงพอใจ 82.97% ทำให้พนักงานและเพื่อนร่วมงาน มีความสุข และมีกำลังใจ ในการทำงาน เมื่อได้อ่านข้อความจาก ดวงใจกระซิบรัก จากเพื่อนๆ ชาวมาราเกช ที่คอยส่งกาลังใจผ่านช่องทาง ดวงใจ กระซิบรัก และได้รับความนิยมชมชอบจากพนักงานเป็นอย่างมาก พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 93 คน คิดเป็น 91% ของจาไนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานมีพฤติกรรมยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 85 คน
 3. Future : พนักงานบริหารและระดับปฏิบัติการมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่า องค์กรและผู้บริหารใส่ใจดูและตนเองในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุก ท่านได้มีความใกล้ชิดกัน และเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
15 Buddy สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 โรงแรมมาราเกชหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เป้าหมาย : เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รู้จักกันและได้แสดงความมีน้ำใจห่วงใยซางกันและกันมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารทุกคนในองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. วันที่ 9-11 เมษายน 2561 : ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 2. วันที่ 12-19 เมษายน 2561 : จับฉลากบัดดี้
 3. วันที่ 20 เมษายน 2561 – 20 พฤษภาคม 2561 : ช่วงเวลาแสดงความห่วงใยและดูแลกัน
 4. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 : เฉลยบัดดี้และมอบของขวัญ
 5. วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 : ส่งแบบประเมินผล
 6. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 : เก็บรวบรวมแบบประเมินและสรุปผล

ระยะเวลาการดาเนินงาน : 1 เดือน

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม : 103 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

พนักงานคลายความตึงเครียดจากการทำงาน มีช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและประทับใจ และมีความสุขจากการเป็น ผู้ให้และผู้รับ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 84 คน คิดเป็น 81.55% ของจำนวนพนักงาน ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร :

 1. พนักงานทุกคนได้รู้จักกันและได้แสดงความมีน้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
 2. พนักงานมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพนักงานและผู้บริการทุกคนในองค์กร จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น :

ทำให้พนักงานได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน ต่างแผนกในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การสังเกตุบัดดี้ของตนเอง ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร รวมถึงการแสดงน้ำใจให้กัน ปลอบใจกันหากเพื่อนมีปัญหา เป็นต้น ก่อให้เกิดความเอื้ออาทร  และช่วยส่งเสริมความรักความสามัคคีกันในองค์กร

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข และประทับใจกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในองค์กร
 2. Finding : ผลสำรวจความพึงพอใจ 87.75% พนักงานได้รู้จักกันมากขึ้นและได้แสดงความมีน้ำใจห่วงใย ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ทั้งระดับผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ร่วมงาน มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 84 คน คิดเป็น 81.55% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีจำนวนพนักงานเข้าร่วมที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเพิ่มขึ้น 84 คน
 3. Future : ส่งเสริมความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันในที่ทำงานสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในซีซั่นที่ 3 ต่อไป เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานให้มีความ แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าในทางที่ดีขึ้น สร้างความ สามัคคีให้กับองค์กรได้มากขึ้น
16 BEST ยินดีพนักงานรับปริญญา บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานทุกคน

วัตถุประสงค์ : ให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีที่มีพนักงานรับปริญญา

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับพนักงานทุกคน
 2. พนักงานทุกท่านร่วมยินดีกับพนักงานที่ได้รับปริญญา
 3. กิจกรรมสังสรรค์ภายในองค์กร

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 4 เมษายน 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 32 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้ความสุขที่ได้แสดงความยินดี
 2. พนักงานได้ความรัก ความสามัคคีร่วมกัน
 3. พนักงานได้ผ่อนคลาย จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 32 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขที่ได้แสดงความยินดี
 2. Finding : พนักงานได้เห็นความรักความสามัคคี มุทิตาจิตต่อเพื่อนร่วมงาน
 3. Future : จะมีการจัดกรรมนี้ต่อเนื่องทุกปีและเชิญชวนพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นในปีต่อๆ ไป เมื่อมีพนักงานสำเร็จการศึกษา
17 วันเกิดให้กอด บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานให้ความสำคัญกับสมาชิกภายในองค์กร
 2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพนักงาน
 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

 1. เชิงคุณภาพ : พนักงานบริษัทฯทุกคนมีความรัก และสามัคคี ภายในองค์กร สร้างบรรยากาศในการ ทำงานที่ดีมากขึ้น
 2. เชิงปริมาณ : พนักงานบริษัทฯทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานพึงพอใจในกิจกรรม 80% ค่าดัชนี ความสุขขององค์กรสูงขึ้น 3%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการวันเกิดให้กอด
 2. เชิญพนักงานร่วมกันอวยพรวันเกิด และให้พนักงานแสดงความรู้สึกต่อเจ้าของวันเกิดโดยการกอด และ อวยพรแบบซึ้งใจ กอดส่งพลังแห่งความสุขแล้วถ่ายภาพเป็นที่ระลึก บันทึกภาพประทับใจไว้ในไลน์บริษัทต่อไป 3. เขียนการ์ดอวยพรให้พนักงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ทุกเดือน

งบประมาณ: ไม่มี

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 65 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : 

 1. พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ มีความรัก สามัคคีในองค์กรมากขึ้น
 2. พนักงานเต็มใจเขียนคำอวยพร และมีการกอดให้เจ้าของวันเกิด จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิง พฤติกรรมที่ดีขึ้น 65 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : 1) พนักงานมีการตื่นตัวและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน สมารถสร้างความสัมพันธ์และ บรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้น ทำให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น พนักงานยังชื่นชอบกิจกรรม ช่วงแรกรู้สึกเขินในการทำกิจกรรม ต่อไปก็สนุกสนานและกล้าที่จะกอดกันมากขึ้น และรู้สึกมีความสุขและสนิทสนมกัน มากขึ้น
 2. Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน (100%) มีการกอดและการเขียนคำอวยพรให้เพื่อนร่วมงาน ค่าความสุข (Happy Heart) เพิ่มขึ้น 6.96% Happy Work life เพิ่มขึ้น 19.08%

3) Future : จัดเค้กหรืออาหารเพื่อสุขภาพ ให้พนักงานที่เกิดในเดือนนั้น ๆ ร้องเพลงและกล่าวคำขอบคุณ เพื่อนร่วมงาน และให้พนักงานเขียนการ์ด โดยให้ฝ่ายกราฟฟิกจัดทำการ์ดที่มีรูปเจ้าของวันเกิดและให้ผู้บริหารรวมถึง เพื่อนพนักงานเขียนอวยพรวันเกิดในการ์ด

18 ม่วนชื่น วันตกฟาก บริษัท รีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความสุขทางจิตใจให้กับพนักงาน และสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข เกิดความพึง พอใจ 100%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ ม่วนชื่น วันตกฟาก
 2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่เกิดในเดือนนั้น ๆ ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมผ่านทาง Safety Talk และ e-mail ทั้งหน้างานและ workshop
 3. กำหนดวันและเวลา สำหรับหน้างานและ workshop
 4. มอบข้าวสาร (ของที่ระลึก) เป็นของขวัญวันเกิดแก่พนักงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 ครั้ง / เดือน เริ่มเดือนพฤศจิกายน

งบประมาณ : 10,000 บาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 คน จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ผลการดาเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานปลื้มใจและดีใจที่บริษัทให้ความสำคัญในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน
 2. Finding : จำนวนที่แจกข้าวสารในเดือนธันวาคม 37 ถุง เป็นเงิน 2,220 บาท และจำนวนที่แจกข้าวสาร ในเดือนมกราคม 55 ถุง เป็นเงิน 3,300 บาท
 3. Future : อยากให้ทำประจำทุกเดือนเพื่อให้เป็นของขวัญและกำลังใจ และเปลี่ยนจากแจกข้าวสารเป็น ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
19 กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์คัทส์ จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : พนักงานมากกว่า 50% เข้าร่วมกิจกรรมแลกของขวัญ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขภายในบริษัท
 2. ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการให้ การแบ่งปัน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
 3. สร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
 4. สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันในหมู่พนักงาน
 5. ให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนายจ้าง ฝ่ายบริหารและพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. กำหนดรูปแบบกิจกรรม
 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วม
 3. ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่กำหนด

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 วัน (28 ธันวาคม 2561)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 121 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 121 คน คิดเป็น 90 % ของจานวนพนักงานทั้งหมด ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : 

1) เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขภายในบริษัท 

2) พนักงานรู้จักการให้ การแบ่งปัน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

3) พนักงานความสนุกสนาน ผ่อนคลาย มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันในหมู่พนักงาน 

4) มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนายจ้าง ฝ่ายบริหารและพนักงาน

2.Finding : มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 121 คน มีความสุข สนุกสนานระหว่างที่จัดกิจกรรม

3.Future : ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่

20 กิจกรรมมื้อเที่ยงหรรษา

เป้าหมาย : พนักงาน จำนวน 30 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานมีเวลาพักร่วมกัน มีเวลาเล่าสู่กันฟัง ลดค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการดำเนินงาน : พนักงานทำกับข้าวร่วมกัน และมากินพร้อมกัน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวน 20 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีความสุข มีความสนุกสนาน เพิ่มความสามัคคีจำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิง พฤติกรรมที่ดีขึ้น 18 คน คิดเป็น 90% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : ทำพนักงานมีการผ่อนคลาย มีเวลาเล่าสู่กันฟัง
 2. Finding : สามารถให้พนักงานได้มีการผ่อนคลาย เพิ่มความสามัคคี
 3. Future : อยากทำทุกวัน เพื่อให้พนักงานมีความสุข มีเวลาสนุกสนาน
21 กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท สหพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป้าหมาย : พนักงาน จำนวน 30 คน มีความสุข

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

ขั้นตอนการดาเนินงาน : จัดงานเลี้ยงให้พนักงาน จับฉลากแลกของขวัญ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือน ธันวาคม 2561

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวน 30 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีความสามัคคี สนุกสนาน มีความสุข มีขวัญและกำลังใจจำนวนพนักงานที่มีการ ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 30 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานมีความสุข สนุกสนาน มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2.Finding : ทำให้พนักงานมีความสามัคคีมากขึ้น

3.Future : อยากให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

22 เยี่ยมผู้ป่วย, มอบของที่ระลึกกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษา พนักงานแต่งงาน และตัวแทนขาย บริษัท นาราสมุทร จำกัด

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานมีกำลังในการปฏิบัติงาน
 2. เพื่อให้พนักงานมีความรักต่อองค์กร

ขั้นตอนการดำเนินงาน : เริ่มดำเนินงานการเมื่อเข้าข่าย และช่วงปีใหม่

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : พนักงานที่เข้าข่ายและตัวแทนขาย

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานและลูกค้ารู้สึกดี เมื่อทางบริษัทมีกิจกรรมแบบนี้
 2. Finding : พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้น และมีแรงจูงใจในการรักองค์กร

            3. Future : บริษัทมีงบสำรองเพื่อกิจกรรมข้างต้น และพนักงานยังสามารถร่วมสมทบทุนด้วย

23 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

เป้าหมาย :

 1. พนักงานมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น
 3. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100%

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อเป็นการรักษาประเพณี และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
 2. เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรมากขึ้น 3. เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน และทำงานอย่างมีความสุข
 3. ลดความตรึงเครียดจากการทำงาน เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดประชุมคณะทำงานสร้างสุข เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงกำหนดการ และขั้นตอนในการทำกิจกรรม 3. เลขานุการคณะทำงานสร้างสุขจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 วัน (วันที่ 12 เมษายน 2562)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 238 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรักความสามัคคีมากขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น 2. พนักงานในองค์กรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิง พฤติกรรมที่ดีขึ้น 238 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกันภายในองค์กร และเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม
 2.  Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 100% เกิดความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในองค์กร
 3. Future : บริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่อง
24 แบ่งฉัน ปันเธอ Happy Heart บริษัท บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโปรเจ็คฟิลด์ทุกท่าน

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่พนักงานและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
 2. เพื่อส่งเสริม ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานองค์กร
 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 4. จัดทำแผนงาน
 5. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
 6. ประเมินผลโครงการ

  ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

  จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : พนักงาน 70 คน

  ผลการดำเนินกิจกรรม :

  1. happy birthday to you คือ มีกิจกรรมเป่าเค้กวันเกิดประจำเดือนของพนักงานผู้ที่เดือนเกิดนั้นๆ และ ได้ร่วมทำบุญประจำเดือนอีกด้วย
  2. หาเธอเพราะห่วงใย คือ กิจกรรมที่พนักงานนั้นได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่ได้บังคับกัน แต่เป็นการ ที่พนักงานจะได้ช่วยเหลือมากหรือน้อยแล้วแต่ความสะดวกของพนักนักงาน เช่น การไปเยี่ยมพนักงานที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ถึง ขั้นนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล งานศพ งานแต่ง ฯลฯ
  3. ให้เพราะรัก คือ กิจกรรมที่พนักงานได้ช่วยเหลือกันแด่พนักงานกันเองและสังคม เช่น การไปบริจาค สิ่งของ หรือ ขนมให้ทางโรงเรียน ไปทำความสะอาดวัดต่างๆ ที่อยุ่ใกล้เคียงโรงงาน การบริจาคเงินให้กับพนักงานที่ไม่ สามารถจะทำงานได้จนพนักงานได้กลับมาทำงานอีกครั้ง

  จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 87 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ที่เข้าร่วมกิจกรรม

  ผลการดำเนินงาน (3F)

  1. Feeling : จากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 % จากคำถาม 10 ข้อ ของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 87 คน 5 ระดับคะแนน ดังต่อไปนี้

  - ระดับที่ 5 ได้ 82.30 % 

  - ระดับที่ 4 ได้ 13.7 %

  - ระดับที่ 3 ได้ 4 %

  - ระดับที่ 2 ได้-

  - ระดับที่ 1 ได้-

  1. Finding : โครงการแบ่งฉัน ปันเธอ Happy Heart แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ

  1) กิจกรรม happy birthday to you

  2) กิจกรรมหาเธอเพราะห่วงใย

  3) กิจกรรมให้เพราะรัก

  ** พนักงานทั้งหมดได้ความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรมของบริษัท **

  1. Future : ทางโครงการ แบ่งฉัน ปันเธอ Happy Heart ก็จะดำเนินกิจกรรมต่อไป
25 Birthday มีแฮง โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

เป้าหมาย : พนักงานของโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับองค์กร

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 

 1. คัดรายชื่อคนเกิดประจำเดือนนั้น ๆ
 2. มอบรางวัล (ไข่ไก่คนละ 12 ฟอง)
 3. ทานอาหารฟรีในวันเกิดตัวเอง

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน : มิถุนายน 2562 - ธันวาคม 2562

 

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 157 คน

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : ทำให้พนักงานรู้สึกมีความสำคัญ รู้สึกรักในองค์กรมากขึ้น
 2. Finding : โรงงานฯ จัดของขวัญสำหรับมอบให้พนักงานทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนั้นๆ
 3. Future : โรงงานจะต่อยอดโครงการต่อไปในปีถัดไปซึ่งปรับปรุงพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ ยิ่งขึ้น
26 มอบของรางวัลให้พนักงานที่มีอายุการทำงานนาน

เป้าหมาย :

 1. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้ทำงานอยู่กับองค์กรนานๆ
 2. เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักองค์กร

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญ และเกิดความรู้สึกมีคุณค่ากับองค์กร
 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน
 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการได้รับเงินตามสิทธิต่างๆ ที่มีสิทธิ์จะได้รับ ระยะเวลาในการดำเนินการ : ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของบริษัทฯ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 160 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. เชิงปริมาณ : พนักงาน 160 คน ได้ร่วมกิจกรรมทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น
 2. เชิงคุณภาพ : พนักงานมีความรู้สึกมีกำลังใจในการทำงาน และเกิดความรู้สึกรักองค์กรมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงาน (3F)
 3. Feeling : พนักงานรู้สึกมีความสุข และรู้สึกมีเชื่อมั่น เกี่ยวกับสวัสดิการที่จะได้รับ
 4. Finding : พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับองค์กร และองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงาน 3. Future : พนักงานมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่มีอยู่ และนำมาพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่
27 จับฉลาก และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

เป้าหมาย : เพื่อให้พนักงานได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการทำงาน เป็นการเลี้ยงสังสรรค์ และสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการ จับฉลากรางวัล

วัตถุประสงค์: 

1.เพื่อให้พนักงานได้มีกำลังใจในการทำงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน 2. เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะ และสังสรรค์ร่วมกันหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี 3.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเกิดความรักในองค์กร

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน
 2. ประชาสัมพันธ์การการจัดงานให้พนักงานทราบ

ระยะเวลาในการดำเนินการ : วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 160 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. เชิงปริมาณ : พนักงาน 160 คน ได้ร่วมสนุก ผ่อนคลายความเครียดจากการทำกิจกรรม พนักงานมีขวัญ และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
 2. เชิงคุณภาพ : สร้างความสนุกสนาน ผูกพัน ความรักสามัคคี และวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร พนักงานรู้จัก สนิทสนมกันมากขึ้น และทำให้การทำงานราบรื่นและมีน้ำใจต่อกันมากขึ้น พนักงานมีความรักและผูกพันธ์องค์กรมากขึ้น ผลการดำเนินงาน (3F)
 3. Feeling : พนักงานรู้สึกมีความสุข และมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 4. Finding : พนักงานมีรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน และมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น
 5. Future : ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกรูปแบบกิจกรรมในการจัดงาน
28 New Gen 7 พาซ่าส์กิจตรงยามาฮ่าลันล้าเสม็ดบริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศจากการทางาน
 2. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพนักงาน
 3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร

ขั้นตอนการดาเนินงาน :

 1. ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน
 2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้พนักงานทราบ เพื่อจะได้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอย่างพร้อมเพรียงกัน ระยะเวลาในการดำเนินการ : ครบ 3 ปี ต่อการท่องเที่ยว 1 ครั้ง

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 160 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. เชิงปริมาณ : พนักงาน 160 คน ได้ร่วมสนุก ผ่อนคลายความเครียดจากการทำกิจกรรม ในใช้งบประมาณ ของการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มจัดเตรียมอย่างเต็มที่ ทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น 2. เชิงคุณภาพ : สร้างความสนุกสนาน มีผูกพัน มีความรักความสามัคคี และวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร พนักงานรู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น และทำให้การทำงานราบรื่นและมีน้ำใจต่อกันมากขึ้น พนักงานมีความรักและผูกพันธ์ องค์กรมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานรู้สึกมีความสุข และมีกาลังใจในการทางานมากยิ่งขึ้น
 2. Finding : พนักงานมีรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน และมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น
 3. Future : ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกสถานที่ในการท่องเที่ยวโดยการโหวต เลือกสถานที่ที่จะไป ท่องเที่ยวโดยยึดที่คะแนนโหวตสูงสุด
29 กิจมอบเสื้อพนักงานให้แก่พนักงาน บริษัท สยามโคราช จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน

วัตถุประสงค์:

 1. สร้างแนวคิดให้พนักงานว่าชุดเครื่องแบบบริษัทมีความหมายมากกว่าเสื้อที่ใส่
 2. สร้างนิสัยไม่ให้พนักงานนำเสื้อไปใส่ในสถานที่ไม่เหมาะ ไม่ควร

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดประชุมระดับหัวหน้างานและผู้บริหาร
 2. จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการจัดฝึกอบรม
 3. เช็คผลการประเมินสำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงาน
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานรับทราบ
 5. ฝ่ายบุคคลจัดเตรียมงบประมาณ และชุดเครื่องแบบพนักงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมกราคม 2562 - ธันวาคม 2562

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม :

 1. เพิ่มจิตสำนึกให้กับพนักงาน และความรักในองค์กร
 2. ความภาคภูมิใจในเครื่องแบบองค์กร จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 60 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกันภายในองค์กรและรู้สึกเป็นคนสำคัญ
 2. Finding : ความรัก ความสามัคคีกันในองค์กร
 3. Future : ทางบริษัทจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
30 โครงการครอบครัวรถถังช่วยกัน บริษัท เค. ซี. เมททอลชีท จากัด (มหาชน)

เป้าหมาย : 

 1. พนักงานในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
 2. ญาติพนักงาน ลูกหลานพนักงาน และบริษัทในเครือ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้พนักงานมีความช่วยเหลือซึ่งกันละกัน มีการแบ่งปันกัน มีน้าใจ เอื้ออาทรกัน

 1. สร้างขวัญและกาลังใจให้พนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ผู้บริหารมอบเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน และครอบครัวพนักงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ทุกครั้ง และทำตลอดไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : พนักงานบริษัททั้งหมด

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานบริษัท และญาติพี่น้องได้รับความช่วยเหลือ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิง พฤติกรรมที่ดีขึ้น 230 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 2. Finding : พนักงานมีความรักองค์กร และมีความผูกพัน
 3. Future : ดาเนินกิจกรรมแบบต่อเนื่อง
31 จัดวันเกิดให้เพื่อนร่วมงาน บริษัท ศรีรุ่งบ้านและที่ดิน จำกัด

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อสร้างความสำคัญให้กับพนักงาน
 2. เพื่อแสดงความรักต่อเพื่อนร่วมงาน

เป้าหมาย :

 1. สร้างสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
 2. พนักงานรู้สึกเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน
 3. พนักงานมีความรู้สึกว่ามีความสำคัญต่อเพื่อนร่วมงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. รวบรวมเงินจากเพื่อนพนักงาน คนละ 50 บาท
 2. เตรียมจัดทำการ์ดเพื่อให้พนักงาน (เจ้าของวันเกิด)
 3. มอบเค้กและการ์ดวันเกิดให้พนักงาน (เจ้าของวันเกิด)
 4. เตรียมการก่อนวันเกิด 3 วัน เพื่อจัดทำการ์ด

ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2563

ตัวชี้วัด :

 1. จัดวันเกิดให้กับพนักงานครบทุกคน
 2. มีพนักงานร่วมแสดงยินดีในวันเกิดไม่น้อยกว่า 5 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานรู้สึกได้รับความรัก พนักงานรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้น
 2. Finding : พนักงานให้ความร่วมมือเกินเป้าหมาย พนักงานร่วมใจกันประดิษฐ์การ์ดและมีความพึงพอใจ 100%
 3. Future : พนักงานมีความรักเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน
32 แจกข้าวสารอาหารแห้งประจำปีให้แก่พนักงาน ร้านทองประเสริฐรีไซเคิล

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : พนักงานเกิดความประทับใจ มีความรักในองค์กร ทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้น วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ได้ของกินของใช้ และอาหารไปจุนเจือครอบครัว ขั้นตอนการดำเนินงาน : ประกาศกิจกรรมให้พนักงานทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 วัน

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 28 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : 

 1. พนักงานเกิดความรักใคร่ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น
 2. ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้
 3. จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 20 คน คิดเป็น 71.43 % ของจำนวนพนักงาน ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : รักในงาน และองค์กรของตนเอง ครอบครัวมีความสุข
 2. Finding : สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของกินของใช้ภายในครอบครัวได้ พนักงานเกิดความผูกพัน และรักต่อในองค์กรของตนเอง
 3. Future : ดำเนินกิจกรรมนี้อีกในปีถัดไป
33 บ้านมีงานต้องมีเรา บริษัท : ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : 

 1. ผล Happinometer Happy Heart เพิ่มขึ้น 5% หลังเข้าโครงการ
 2. ผล Happinometer Happy Society เพิ่มขึ้น 5% หลังเข้าโครงการ
 3. ผล Happinometer Happy Family เพิ่มขึ้น 5% หลังเข้าโครงการ

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม (ช่วยด้วยแรงกายและใจ เงินทองไม่ใช่ประเด็น และทางทีมไม่ขอรับ)
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน
 3. ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 

 1. ประชุมคณะทำงาน
 2. ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้พนักงานทราบ
 3. ดำเนินการ หากพนักงานแจ้งว่า บ้านตนจะมีการจัดงาน
 4. กำหนดสิ่งของที่จะช่วยเหลือ เช่น รถแห่ดนตรีสด ไฟฟ้า โต๊ะเก้าอี้ จัดฉาก ถ่ายภาพ เป็นต้น
 5.  สรุปผล

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 3 เดือน 

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : ทั้งหมด

ผลการดำเนินกิจกรรม : 

 1. ผล Happinometer Happy Heart เพิ่มขึ้น 1.91% หลังเข้าโครงการ
 2. ผล Happinometer Happy Society เพิ่มขึ้น 7.90% หลังเข้าโครงการ
 3. ผล Happinometer Happy Family เพิ่มขึ้น 7.67% หลังเข้าโครงการ

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีรอยยิ้มและมีความสุขจากการเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ และที่สำคัญสิ่งนี้คือ ขวัญและ กำลังใจของพนักงานทุกๆ คน ในแต่ละงานผู้บริหารจะไปร่วมด้วยเสมอ
 2. Finding : จากโครงการนี้ทำให้ผล Happinometer Happy Heart เพิ่มขึ้น 1.91%, Happy Society เพิ่มขึ้น 7.90% หลังเข้าโครงการ, Happy Family เพิ่มขึ้น 7.67% หลังเข้า2 - 608 โครงการ
 3. Future : สิ่งสำคัญคือการรักษาความเป็นทีม ซึ่งเราจะรักษาโครงการนี้ไว้ต่อไป

 

 

Happy Relax

การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ฺของตนเอง (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งตา่งๆในการดำเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการทำงาน และ/หรือการดำเนินชีวิตประจำวันมีความเครียด ต้องหาวิธีผ่อนคลาย เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว้

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ภาพ
1 กิจกรรม กีฬาสานความสัมพันธ์ บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด

กิจกรรมสร้างสุข บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

 1. พนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้น
 2. อัตราสำรวจ Happy Relax เพิ่มขึ้นหลังทำโครงการ เพิ่มขึ้น 4.22%

วัตถุประสงค์ :

 1. ลดความตึงเครียดในการทำงาน
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร
 3. เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีปรองดองกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. คณะกรรมการประชุมหารือกำหนดประเภทกีฬาที่จะจัดแข่งขัน

                   1.1 แบ่งทีมออกเป็น 3 สี คือ สีฟ้า สีเขียว สีชมพู

                   1.2 ประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน มี 4 ประเภท คือ

                             - ตระกร้อ                  - โยนบอลลงตระกร้า

                             - ปิงปอง                   - กู้ระเบิด

                   1.3 วันจัดกิจกรรม คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์ภายในบริษัท
 2. แจ้งกำหนดการและรายเอียดกิจกรรมให้พนักงานรับทราบ
 3. ดำเนินกิจกรรมในเดือนธันวาคม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 วัน (วันที่ 9 ธันวาคม 2562)

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีความสามัคคี และมีบรรยากาศในการทำงานดีขึ้น
 2. พนักงานมีความสุข คลายเครียดจากการทำงาน และมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น : 108 คน

          คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข สามัคคี มีภาวะในการเป็นผู้นำมากขึ้น ให้ความสำคัญของการ
         ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
                            ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 2. Finding : มีพนักงานให้ความความกระตือรือร้นและแสดงตัวที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 108 คน
        โดยแบ่งทีม ออกเป็น 3 สี  สีฟ้า = 36 คน, สีชมพู = 36 คน และ สีเขียว = 36 คน
                            และมีประเภทกีฬา 5 ประเภท และสมาชิกทุกสี ทุกคน มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาทุก
                            ประเภท คิดเป็น 100% ของพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมทั้งหมดและค่า Happinometer
                           ของ Happy Relax เพิ่มขึ้น 4.22% จากเดิม 49.18% ปัจจุบันอยู่ที่ 53.40%
 3. Future : ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น พร้อมกับเพิ่มประเภทกีฬา
        ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ในเรื่องของความกล้า
                            แสดงออก ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม
2 กิจกรรมทายผลยอดอ้อยเข้าหีบ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด

 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทายผลยอดอ้อยเข้าหีบ

เป้าหมาย : พนักงานได้ร่วมทายผลและชิงรางวัล

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเชิญชวนให้พนักงานได้มีโอกาสลุ้นรางวัล โดยการทายผลยอดอ้อยรวมเข้าหีบ
 2. เพื่อให้พนักงานได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมทายผลยอดอ้อยเข้าหีบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดประชุมคณะทำงานสร้างสุข เพื่อกำหนดวัน และเวลา ร่วมกิจกรรม
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงกำหนดการ และขั้นตอนในการทำกิจกรรม
 3. เลขานุการคณะทำงานสร้างสุขจัดทำงบประมาณขออนุมัติรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 20 รางวัล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 238 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 2. พนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และเกิดการผ่อนคลาย
 3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 20 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling พนักงานได้ผ่อนคลาย มีความสุข และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีความรัก ความผูกพัน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มที่และส่งผลให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ

2.Finding พนักงานมีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น และมีพนักงานจำนวน 20 คน ได้รับรางวัลเป็นเครื่องใช้ใช้ไฟฟ้า

3.Future บริษัท ฯ จะจัดกิจกรรมทุกปี อย่างต่อเนื่อง

3 กิจกรรม ประกวดเต้น และประกวดแต่งกาย บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

 

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กร
 • เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพนักงาน
 • เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายมากขึ้น และสุขภาพแข็งแรง

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

 • เชิงคุณภาพ พนักงานทุกคนมีความรัก สามัคคี ภายในองค์กร ได้ผ่อนคลายและมีกิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกันมากขึ้น
 • เชิงปริมาณ พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 100%
 • พนักงานมีความดัชนีความสุขเพิ่มมากขึ้น 3%
 • พนักงานสนุกสนาน และรู้สึกภูมิใจในถิ่นเกิดของตนเอง มีความพึงพอใจในกิจกรรม 80%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 • จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม “การประกวดเต้น และประกวดแต่งกาย 77 จังหวัด”
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรม
 • กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด
 • จัดกลุ่มให้พนักงานแต่ละแผนก เพื่อให้พนักงานได้ซ้อมเต้น
 • ให้พนักงานแต่งกายตามชื่อจังหวัดที่จับฉลากได้
 • ดำเนินกิจกรรม
 • ติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ : คุณพันธกานต์   จรัสวัฒนาพรรค์ / คุณนราวดี  ศรีเมือง

ระยะเวลาการดำเนินงาน :  มกราคม 2562

งบประมาณ : 22,000 บาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 65 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ มีความรัก สามัคคีภายในองค์กร พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และผ่อนคลาย

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 65 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling : พนักงานรู้สึกสนุกในการทำกิจกรรมร่วมกัน และรักสามัคคีทำงานเป็นทีมมากขึ้น พนักงานมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแต่งกาย และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด
 • Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100% พนักงานมีความพึงพอใจ 88% มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแต่งกาย โดย รางวัลรวมมูลค่า 7,000 บาท มีทั้งหมด 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล เกณฑ์การให้คะแนนโดยผู้บริหาร และรางวัลการประกวดเต้น มูลค่า 5,000 บาท มีทั้งหมด 5 รางวัล
4 กิจกรรม ส้มตำออเจ้า Derma Carnival SHAP Seed 2019 บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

ชื่อกิจกรรม : ส้มตำออเจ้า : Derma Carnival SHAP Seed 2019  (Happy Relax)

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้พนักงานในแผนกได้มีส่วนร่วมประกวดตำส้มตำ
 • เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพนักงาน
 • พนักงานรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
 • พนักงานเกิดความตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ การมีโภชนาการที่ดี

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

 • เชิงคุณภาพ พนักงานทุกคนมีความรัก และสามัคคี ภายในองค์กร
 • พนักงานมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
 • เชิงปริมาณ พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 100%
 • พนักงานมีค่าดัชนีความสุขมากขึ้น 3%
 • พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 80%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 • จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม “ส้มตำออเจ้า : Derma Carnival SHAP Seed 2019 ”
 • ชวนพนักงานแต่ละแผนกร่วมกันประกวดตำส้มตำรสดี ลีลาเด็ด ทีมไหนรสชาติได้ ลีลาเด็ด ได้รับรางวัล โดยเน้นความสะอาดตามหลักโภชนาการด้วย
 • คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนลีลา ความสะอาด ชุดผู้ประกวด การจัดและตกแต่งภาชนะ มีค่าคะแนนโหวตขวัญใจมหาชน ฯลฯ (อาจจะเสนอไปว่าตำ 2 แบบ คือแบบใส่ผงชูรส และไม่ใส่ผงชูรส)
 • จัดสถานที่สำหรับกิจกรรม
 • ประกวดตำส้มตำ
 • นำอาหารที่จัดประกวดมารับประทานร่วมกัน
 • ประเมินความพึงพอใจกิจกรรม “ส้มตำออเจ้า Derma Carnival SHAP Seed 2019”

ผู้รับผิดชอบ : คุณณัฐชากร   ตันวรณ์สิริ / คุณพันธกานต์   จรัสวัฒนาพรรค์

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เมษายน 2562

งบประมาณ : 3,500 บาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 65 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และ มีความรัก สามัคคีกัน ภายในองค์กร

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 65 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling : พนักงานมีความรู้สึกสนุกและสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และรักสามัคคีกันมากขึ้น พนักงานทุกคนมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ทำให้พนักงานทำงานเป็นทีมและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
 • Finding : ค่าความสุขเพิ่มขึ้น 10.10% พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100% มีความพึงพอใจ 84% ของพนักงานทั้งหมด โดยส่งประกวด 5 ทีม
 • Future : จัดประกวดเชฟกระทะทอง เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ลีลาการปรุงโดยห้ามใส่ผงชูรสในการประกอบอาหาร
5 กิจกรรมเสน่ห์ผ้าไทย รวมใจ RNC บริษัท รีนิวคอยน์ เอนจิเนียริ่ง แอน์ ซัพพลาย จำกัด

 

วัตถุประสงค์  :

 • เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีความเป็นไทย
 • เพื่อสร้างความสุขภายในองค์กร
 • เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับพนักงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

 • พนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน
 • พนักงานรู้สึกรักใคร่และหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมไทย นำไปสุ่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบไทยดั้งเดิม

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 • จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ เสน่ห์ผ้าไทย รวมใจ RNC
 • ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ ผ่านทาง Safety Talk และ E-mail โดยบอกรายละเอียดของกิจกรรม เพื่อขอให้พนักงานให้ความร่วมมือ
 • จัดกิจกรรมให้ใส่ชุดไทย หรือชุดพื้นบ้านทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน

ผู้รับผิดชอบ : คุณแกมกาญจน์ นวลพรม (SHE Dep.) 085-1561527

ระยะเวลาการดำเนินงาน :  ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เริ่มเดือนพฤศจิกายน

งบประมาณ :    -   บาท  

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 50  คน   

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 50 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling : พนักงานรู้สึกดีชื่นชอบกับกิจกรรม เพราะเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนบรรยากาศ สภาพแวดล้อมไม่น่าเบื่อหน่าย เป็นการสร้างสีสันในองค์กร สร้างเสียงหัวเราะให้กับพนักงาน
 • Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน จากหลากหลายแผนก มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการแต่งตัวระหว่างกัน
 • Future : เพิ่มวันใส่ชุดตามเทศกาลในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันตรุษจีน วันสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น
6

ชื่อกิจกรรม : องค์กรผ่อนคลายดี (Happy Relax)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด: พนักงานมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 10% 1.พนักงานทุกระดับ 2 ใบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้พนักงานได้มีที่พักผ่อนที่เป็นสัดส่วน สามารถใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น Internet, ข่าวสาร , TV, Karaoke

2.เพื่อให้พนักงานไม่เครียดจนเกินไปสามารถทํางานได้ตามเป้าหมาย

3.ทําให้พนักงานรักองค์กรที่เห็นความสําคัญ

4.เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การลาออกของพนักงานลดลง

 

1.จัดทําพื้นที่ให้พนักงานพักผ่อนเวลาพักเบรกใช้ Internet, Karaoke และมี

2.ทําสมุดลงชื่อในการใช้ห้องทุกครั้ง

3.ทําโครงการเสนอในการจัด Sport day,งานเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจําปี

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ทําอย่างต่อเนื่อง

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 100 คนขึ้นไป

ผลการดําเนินกิจกรรม : พนักงานมีสุขภาพและจิตใจที่ดี จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น คิดเป็น 30 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

1.Feeling ดําเนินงานกิจกรรมสร้างสุขการลดการเหนื่อยล้าและมีความสุข

2.Finding ดําเนินงานกิจกรรมสร้างสุขการลดอุบัติเหตุเมื่อได้พักผ่อน

3.Future ดําเนินงานกิจกรรมสร้างสุขการลดการเหนื่อยล้าและคลายเครียด-ลดอุบัติเหตุในการทํางาน ทําให้พนักงานบริษัทฯทุกคนมีความสุขกับองค์

7 กิจกรรม ซุนกี่บันเทิง โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

 เป้าหมาย : พนักงานทุกระดับในโรงงานผลิต

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ของพนักงานให้ดีขึ้นมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการ ปฏิบัติงาน

2.เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของพนักงานในเชิงสร้างสรรค์

3.เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลายจากความเครียดต่าง ๆ

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

1.จัดงานเดือนละ 2 ครั้ง

2.เชิญตัวแทนพนักงานแต่ละแผนกอย่างน้อยแผนกละ 1 คน ร่วมร้องเพลง

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ตั้งแต่เดือน มี.ค. - ธ.ค. 62 จัดกิจกรรมเดือนละ 2ครั้ง

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม

ผลการดําเนินกิจกรรม : พนักงานได้รับความสนุกสนานจากกกิจกรรมซึ่งช่วยให้ผ่อนคลายและลดความเครียด ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่า คะแนนประเมินดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น จากเดิม 40.72 เพิ่มขึ้นเป็น 64.98 จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

 

 

ผลการดําเนินงาน (3)

1.Feeling พนักงานรู้ได้ทํากิจกรรมร่วมกันในเวลาว่าง

2.Finding การประเมินความสุขของพนักงานด้านการ Relax เพิ่มขึ้นจากเดิม

3.Future กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้พนักงาน Relax โรงงานยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจะมีวิธีการที่ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและบริบทขององค์กร

8 กิจกรรมกีฬาสีประจําปี กีฬาและนันทนาการ บริษัท กิจตรงยามาฮ่า อุบลราชธานี จำกัด

 

เป้าหมาย เนื่องจากพนักงานทํางานในทุกๆวัน ต้องเจอกับความกดดันหลายด้าน ทําให้เกิดความเครียดสะสมเป็น เวลานาน จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้นโดย ในตอนกลางวันจะมีการแข่งขันกีฬา SPORT DAY โดยมีการ จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่นฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ และเปตอง และช่วงบ่าย 2 ถึง 1 ทุ่ม จะมีงาน เลี้ยงสังสรรค์ พนักงาน SPORT NIGHT และมีการมอบเงินโบนัสประจําปีให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มี ความสุข สนุก ผ่อนคลายความเครียด ช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคี และเป็นการออกกําลังกายด้วย

วัตถุประสงค์

1.พนักงานได้ร่วมสนุกและผ่อนคลายความเครียดจากการทํางานมาทั้งปี

2.พนักงานได้ออกกําลังกาย ส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น

3.พนักงานมีความสมัครสมานสามัคคี มีน้ําใจต่อกันมากขึ้น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และมีน้ําใจเป็นนักกีฬา

ขั้นตอนการดําเนินงาน

 1. ขออนุมัติกิจกรรมเพื่อดําเนินการตามแผน
 2. 2. กําหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วางแผนลําดับกิจกรรมในวันกีฬาสี จัดหาเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่จะจัดเลี้ยง 3. แจ้งการจัดกิจกรรมให้พนักงานในองค์กรทราบ มีการประชาสัมพันธ์และแบ่งสมาชิกออกเป็นสีแดง และสี เหลือง กําหนดรายชื่อผู้ลงแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น
 3. 3.1 ทีม 2 ทีม ได้แก่สีแดง และสีเหลือง
 4. 3.2 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตซอลชย และแชร์บอลคู่ผสม เปตอง ตะกร้อ
 5.  ดําเนินกิจกรรม “กีฬาสีภายใน” ระยะเวลาในการดําเนินงาน กีฬาสีภายในในเดือนมกราคม 2563 หรือในวันตรุษจีนของทุกปี
 6. จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 160 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม : 

เชิงปริมาณ 1.พนักงาน 160 คน ได้ร่วมสนุก ผ่อนคลายความเครียดจากการทํากิจกรรม

2.งบประมาณของเกมส์กีฬา อาหารและเครื่องดื่มจัดเตรียมอย่างเต็มที่

3.พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมากขึ้น

เชิงคุณภาพ 1.สร้างความสนุกสนาน ผูกพัน ความรักสามัคคี และวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร

2.พนักงานรู้จัก สนิทสนมกันมากขึ้น และทําให้การทํางานราบรื่นและมีน้ําใจต่อกันมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานรู้สึกกระฉับกระเฉง และสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น

2.Finding : พนักงานมีเวลาสันทนาการเพื่อร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้น

3.Future : ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบประเภทกีฬาและรูปแบบที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อเป็นการ กระชับความสัมพันธ์ เช่นวอลเลย์บอลคู่ผสมชาย-หญิง ฟุตซอล เป็นต้น

9 กิจกรรม กีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60 % ของพนักงาน ของจำนวน 300 คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งให้เกิดความสามัคคีในองค์กร และส่งเสริมสุขภาพกาน สุขภาพจิต และลดความเครียดจากการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม ประสานงานจัดสถานที่ 2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 3.เก็บข้อมูลความพึงพอใจของพนักงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : จำนวน 1 ครั้ง/ต่อปี

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 300 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแผนก รวมทั้งรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน และได้เล่นกีฬาตามความชอบ ความถนัดทำให้เกิดความสุขและส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเครียดจากการทำงาน

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 30 คน  มีการนัดหมายออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่อง

คิดเป็น 10 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling ผ่อนคลาย ไม่เครียด สบายใจ และสดชื่น เมื่อได้เล่นกีฬา

2.Finding มีพนักงานบางส่วนที่นัดร่วมตัวและเล่นกีฬากันอย่างต่อเนื่อง

3.Future ออกแบบกิจกรรมกีฬาที่ดึงคนในครอบครัวเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยในอนาคต เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ขององค์กร พนักงาน และคนในครอบครัว

10 กิจกรรมการท่องเที่ยวและเก็บขยะในทะเล กลุ่ม The Shark บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

ชื่อกิจกรรม : คณะทำงานสร้างสุขกลุ่ม The Shark 

    

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกผ่อนคลายและได้ทำประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว  

ขั้นตอนการดำเนินงาน :           

1.ประชุมทำแผนเก็บเงินจากสมาชิกเป็นรายเดือนเพื่อทริปแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยจัดไปทริปแบบวันเดียวกลับ           

2.เดือนทางไปทำกิจกรรมที่แสมสาร จังหวัดชลบุรี 

3.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ                

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เมษายน-พฤศจิกายน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานได้พาครอบครัวไปพักผ่อนแวะทำบุญและประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่แพงเพราะเป็นทริปแบบวันเดียวกลับ ซึ่งกลายมาเป็นต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวของบริษัทในเวลาต่อมา ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้ทำให้มีความสุขในแง่ดังต่อไปนี้ Happy Body, Happy Money, Happy Family , Happy Society, Happy Relax ,Happy Soul   

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 18 คน

คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับภายในวันเดียว สอดคล้องกับภาวะการทางเศรษฐกิจ  

2.Finding ครอบครัวสามารถใช้เวลาอยู่ด้วยกันแม้เวลาสั้น ๆ แต่การสร้างกิจกรรมทั้งการไหว้พระ,เก็บขยะทำสาธารณะประโยชน์ร่วมกันทำให้มีความสุขมากขึ้น     

3.Future ถูกพัฒนาจนกลายเป็นการท่องเที่ยวสัมมนาต่อมาในภายหลัง

11 กิจกรรม บริการดีพาเที่ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเล็กซ์ 2014

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :  ลูกค้าพึงพอใจ 80%

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้พนักงานลดความดึงเครียดในการทำงาน

2.สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน

3.ขั้นตอนการดำเนินงาน : สอบถามการบริการความพึงพอใจลูกค้า กำหนดแบบสอบถาม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 6 เดือน

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : ……พนักงานได้ดำเนินการตามเป้าหมาย 80% ………………………………………

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น .....................20..................... คน

คิดเป็น …………100.…………… % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling  พนักงานให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจมาก

2.Finding  พนักงานลดความดึงเครียดในการทำงาน และขวัญกำลังใจให้พนักงาน ผลิตภาพเพิ่มขึ้น

3.Future  ระยะเวลาที่กำหนด

12 กิจกรรม : KPI พาเที่ยว บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด

ชื่อกิจกรรม : …KPI พาเที่ยว..

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :  KPI ทุกฝ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 80-100%

80-100% = ผ่าน         79-70% = รอพิจารณา            ต่ำกว่า 69% = ไม่ผ่านโครงการ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้พนักงานลดความดึงเครียดในการทำงาน

2.เพิ่ม productivity ให้ทางบริษัท

3.สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1.กำหนด KPI ของแต่ละส่วนงาน

2.กำหนดเกณฑ์การประเมิน

3.กำหนด แผนการ ของแต่ละฝ่าย

4.จัดเก็บข้อมูล KPI ทุกๆไตรมาส และนำมาสรุป KPI ประจำปี

5.ประเมินผล

6.สรุปผล

ระยะเวลาการดำเนินงาน : คณะทำงาน SHAP

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 100 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : ……พนักงานได้ดำเนินการตามเป้าหมาย 80% ………………………………………

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น .....................100..................... คน

คิดเป็น …………100.…………… % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling  พนักงานให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจมาก

2.Finding  พนักงานลดความดึงเครียดในการทำงาน และขวัญกำลังใจให้พนักงาน ผลิตภาพเพิ่มขึ้น

3.Future  ระยะเวลาที่กำหนด

13 กิจกรรมมนต์รักศรีแก้ว ( จัดงานปีใหม่ประจำปี ) บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : 1.ผล Happinometer Happy Relax เพิ่มขึ้น 5% หลังเข้าโครงการ

วัตถุประสงค์       : 1.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน
                         2.เพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานที่ทำงานร่วมกันมาตลอดปี
                         3.เพื่อให้พนักงานได้ปลดปล่อยผ่อนคลาย

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1.ประชุมคณะทำงาน

                               2.ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้พนักงานทราบ

                               3.ดำเนินการ สำรวจ ธีมงาน ที่พนักงานสนใจ

                               4.สรุปผล

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 ปี

ผลการดำเนินกิจกรรม : ผล Happinometer Happy Relax เพิ่มขึ้น 7.57% หลังเข้าโครงการ

ผลการดำเนินงาน (3F)
1.
Feeling พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานมาตลอดทั้งปี
2.Finding จากโครงการนี้ทำให้ผล Happinometer Happy Relax เพิ่มขึ้น 7.57%
3.Future ขวัญและกำลังใจพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ในแต่ล่ะปีเราจะจัดของรางวัลให้เหมาะสมกับที่พนักงานทุ่มเทให้กับเรา

Happy Brain

การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในการทำงานของตนเอง (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้ การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และเพื่อให้เกิดความมั่นคง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ภาพ
1 กิจกรรมเปิดบ้านอินเตอร์ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

 

เป้าหมาย

ตัวแทนจากกลุ่ม Happy Brain, Happy Heart, Happy Society เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ความรู้ และการพัฒนาที่มาพร้อมกับการให้ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดบ้านอินเตอร์ขึ้น เพื่อให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริงของกระบวกการผลิต กระบวนการพิมพ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทางองค์กรของเราใช้ในการผลิตแผ่นตลอดจนถึงกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้เกิดการคิดและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแบ่งปันแนวคิดและเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 2. เปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมองค์กร
 2. กำหนดวันและเวลาในการเยี่ยมชม จัดเตรียมความพร้อม สถานที่ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 3. ดำเนินกิจกรรม เปิดบ้านอินเตอร์ โดยเรียนรู้และเยี่ยมชมตามวัตถุประสงค์

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 12 กรกฎาคม 2562 / 28 พฤศจิกายน 2562 / 3 ธันวาคม 2562

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : ครั้งละ 40 ท่าน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1) พนักงานได้ฝึกฝนการถ่ายทอดความรู้

               2) นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงมากกว่าในตำราเรียน

เชิงคุณภาพ 1) สถาบันการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ให้การตอบรับเป็นที่ดีเป็นอย่างดี

                 2) เป็นการสร้างองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้และตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดี

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : สถาบันการศึกษาให้ความสนใจและขอจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
 2. Finding : 1) นักเรียน/นักศึกษา 47 ท่าน จาก 3 สถาบัน ที่ได้รับประสบการณ์ในการเยี่ยมชม ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยชิบะ โรงเรียนปัญญาวรคุณ

                        2) พนักงานที่เป็นทีมงานต้อนรับ จำนวน 10 ท่าน ได้ฝึกฝนความรู้และทักษะการนำเสนอข้อมูล จำนวน 3 ชั่วโมง/สถาบัน รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง

 1. Future : ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่อง และขยายสู่สถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มเติม เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพมพ์และบรรจุภัณฑ์ และโรงเรียนในชุมชน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัหนองแขม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เป็นต้น
2 โครงการ รู้รอบครอบจักรวาล (HAPPY BRAIN) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีเนสฟลาวเวอร์ส แมนนูแฟ๊คเจอร์เรอร์ส

โครงการ รู้รอบครอบจักรวาล (HAPPY BRAIN)

"พนักงานมีความรู้หลากหลายขึ้น สนใจที่จะค้นคว้าความรู้ต่างๆ

รวมกลุ่มเพื่อแชร์ความรู้กัน"

เป้าหมาย

 1. 1. เพื่อให้พนักงานพัฒนาทักษะนอกเหนือจากการทำงานให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50%
 2. 2. ค่าคะแนน Happinometer ในมิติ Happy Brain เพิ่มขึ้น 2%

วัตถุประสงค์

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบตัวที่มีประโยชน์ต่อตัวเอง หรือความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้

 กิจกรรม Happy Brain มึ 3 กิจกรรม ดังนี้

 1. 1. พนักงานแลกความรู้กัน เช่น สอนนวดหน้าบำบัด แต่งหน้า ภาษาอังกฤษ
 2. 2. ติดบอร์ดบทความที่น่าสนใจมีสาระให้พนักงานอ่านและส่งในไลน์กลุ่มพนักงาน
 3. 2. ทัศนะศึกษาแหล่งความรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน

ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ       

มกราคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. 1. พนักงานที่มีความรู้ในกิจกรรมแต่ละอย่างนัดวันสอนกิจกรรมให้กับพนักงานท่านอื่นๆ โดยให้พนักงานที่สนใจในกิจกรรมลงชื่อเข้าร่วม
 2. 2. ทีมงาน HAPPY BRAIN จัดหาบทความในองค์ความรู้หลายๆแบบติดบอร์ดและส่งในไลน์ให้พนักงานอ่าน
 3. 3. ผู้ประกอบการจัดหามัคคุเทศน์ที่เชี่ยวชาญในสถานที่ มาบรรยายความรู้ให้กับกลุ่มพนักงาน ณ สถานที่นั้น โดยให้พนักงานที่สนใจกิจกรรมลงชื่อเข้าร่วม

 

ผลจากการดำเนินกิจกรรม

พนักงานได้ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในทักษะอื่นๆนอกจากการทำงานสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่อนคลายความเครียด

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 80 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม Happy Brain มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น และให้ความสำคัญกับคนในครอบครัว

ผลการดำเนินงาน (3F) 

 1. 1. Feeling: พนักงานรู้สึกมีความสุขที่มีโอกาสไปเรียนรู้ ไปทัศนศึกษา ได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ กิจกรรมการสอนวด การสอนแต่งหน้า สอนภาษาอังกฤษทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย สนุกกับการเรียนรู้และลดช่องว่าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนพนักงาน พนักงานได้ข้อมูลข่าวสารใหม่ที่ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันในกลุ่มไลน์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้
 2. 2. Finding: พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน คิดเป็น 57% ของพนักงานทั้งหมด พนักงานมีความสนใจในกิจกรรมแต่งหน้า นวดหน้า มากที่สุด
 3. 3. Future: ไปทัศนศึกษาสถานที่ใหม่ๆปีละ 1 ครั้ง หากิจกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับพนักงานโดยสำรวจความต้องการและความคิดเห็นจากพนักงานว่าสนใจจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม

 

งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

บัตรเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 420 บาท

ค่าอาหารกลางวัน 1,500 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาว สุทัสสา บุญขจร           นาย วีระพันธ์ ศรีขวัญเมือง

ผู้อนุมัติโครงการและที่ปรึกษา

นาง คัทลิญา ทิราภัฐษิ์

3 กิจกรรม ภาษาวันละคำ บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด: การใช้ภาษาในการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ : ฝึกใช้ภาษาในการทำงานร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. วางแผนการทำงานประชาสัมพันธ์
 2. กำหนดวันในการดำเนินกิจกรรม
 3. ดำเนินการสอนภาษาให้กับพนักงานต่างชาติ (ประเทศเมียนมาร์)

ระยะเวลาการดำเนินงาน :  ก.ย. – ธ.ค. 62

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม :  30  คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานสามารถใช้ภาษาในการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถทำงาน
ได้เข้าใจมากขึ้น  งานทีทำด้วยกันสำเร็จ มีข้อผิดพลาดน้อยกว่าเดิม ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขี้น และสามารถส่งผลต่อยอดผลผลิตของโรงงานดีขี้น

 

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมและมีการใช้ภาษาที่ดีขึ้น  15  คน คิดเป็น 50  % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานสามารถใช้ภาษาในการทำงานดีขึ้นลดการทำงานที่ผิดพลาดในการทำงาน พนักงานมีความสามัคคี ได้ฝึกการเรียนรู้การใช้ภาษาต่างๆ และมีล่ามคอยช่วยเหลือกับพนักงานในแผนกต่างๆ รวมทั้ง
มีความรักในหน่วยงาน

2.Feeling : พนักงานที่เข้าร่วมจากประเทศเมียร์มาร์ 30 คน สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้นเป็นจำนวน 15 คน หรือร้อยละ 50 สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ถึงร้อยละ 90

3.Future : ในอนาคตมีแนวทางจะทำเป็นคลิปสอนภาษา และพัฒนาพนักงานชาวต่างชาติให้เข้าร่วม
มากขึ้น

4 กิจกรรม อ่านได้ อ่านดี บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบบอราทอรี่ จำกัด

กิจกรรมสร้างสุข บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบบอราทอรี่ จำกัด

 

ชื่อกิจกรรม : อ่านได้ อ่านดี อบรมพัฒนาความรู้

เป้าหมาย :   เชิงคุณภาพ: พนักงานบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาความรู้ความสามารถสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้น

      เชิงปริมาณ:  พนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50% ของพนักงานทั้งหมด

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานให้ดีขึ้น

 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดสถานที่ มุมหนังสือ ให้พนักงาน และประชาสัมพันธ์
 2. จัดหาคอร์สฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 3. แจ้งพนักงานเรื่องคอร์สฝึกอบรมใครสนใจสามารถมาลงชื่อสมัครได้
 4. จัดกิจกรรมฝึกอบรมภายในและส่งพนักงานไปอบรมภายนอก
 5. ติดตามและสรุปผลกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินการ  : ม.ค. 2562 – ธ.ค.  2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม  : 150 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 % ของแต่ละคอร์สอบรมภายใน และพนักงานที่สมัครอบรมภายนอกไปได้ทุกคนที่สมัคร

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น  : 80 คน คิดเป็น50  % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกดีที่มีกิจกรรมดีๆ ให้ทำ ได้รับความรู้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ดีขึ้น
 2. Finding : พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอก เป็นจำนวนกว่า 50 % ของการจัดการอบรมแต่ละครั้ง
 3. Future : ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง กำหนดมีการปรับเลื่อนตำแหน่งในพนักงานที่มีความสามารถเพียงพอ กำหนดให้มีการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี พนักงานได้นำความรู้มาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเช่น การทำคลุมมอเตอร์ก่อนการล้างทำความสะอาดที่ถูกต้อง พนักงานได้นำความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
5 กิจกรรมอบรมการขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี บริษัท ท๊อปแก๊ส ซี แอนด์ ดับบลิว จำกัด

ชื่อกิจกรรม :  อบรมการขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ : ลดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยจากการขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง การเฉี่ยวชนสิ่งของต่างๆ จนเกิดความเสียหาย หรือการข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้เพื่อนร่วมงานได้รับบาดเจ็บเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : เข้าอบรม การขับ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม :  20 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถยก

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 20 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : เน้นพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถยก ให้แก่พนักงานผู้ควบคุมรถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 2. Finding : คุณสมบัติของผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ที่ดี จำนวนพนักงานที่ผ่านอบรมได้รับใบอนุญาต 20 ท่าน
 3. Future : จัดทำคู่มือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทบทวนได้ มีการติดตามและประเมินการขับขี่ทุก 6 เดือน
6 กิจกรรม อบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน บริษัท ท๊อปแก๊ส ซี แอนด์ ดับบลิว จำกัด

กิจกรรมสร้างสุข บริษัท ท๊อปแก๊ส ซี แอนด์ ดับบลิว จำกัด

ชื่อกิจกรรม :    อบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

เป้าหมาย : พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน กำหนดว่า

“ให้นายจ้างและลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : อบรมหลักสูตร พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-17.30 น.

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม :  25 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : หลังจากการอบรมพนักงานปฏิบัติตามแนวคิดด้านความปลอดภัย

ถ้า      มุ่งมั่น   พัฒนา  ธุรกิจ

คุณ     ภาพ    ชีวิต    ต้องปลอดภัย

ร่วม    ปลูกฝัง จิตสำนึก วัฒนธรรมใหม่

สร้าง   ส่งเสริม ความปลอดภัย  สู่สังคม

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 50 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขที่ได้ปฏิบัติตามแนวคิดความปลอดภัย และได้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในสถานประกอบการ
 2. Finding : พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างไรให้มีความปลอดภัยต่อตนเอง และสถานประกอบการ

3. Future : มีความต้องการให้พนักงานไม่เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

7 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

เป้าหมาย :  ตัวแทนพนักงานแต่ละหน่วย จำนวน 50 คน

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างที่จะได้รับจากประกันสังคม

2) เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม และแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม พรบ.ประกันสังคม

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ

2) คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน

3) ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสาคร

4) ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่

5) ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30  น. – 15.00 น.

6) คุณนิรมล  กำจัดภัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับประกันสังคม

7) มอบของที่ระลึกจากบริษัทฯให้กับคุณนิรมล  กำจัดภัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม

8) สรุปผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 50 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างที่จะได้รับจากประกันสังคม

2) เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม และแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม พรบ.ประกันสังคม

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 50 คน 

คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานของบริษัทฯได้รับความรู้เรื่องสิทธิของตนเองเกี่ยวกับประกันสังคม

2.Finding : พนักงานกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน คิดเป็น 100%

3.Future : ปรับเป็นหัวข้ออื่นๆตามสถานการณ์

8 กิจกรรม : การให้ความรุ้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ (PM 2.5) บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้พนักงานได้รับรู้โทษของฝุ่น PM 2.5

2) เพื่อให้พนักงานได้ทราบวิธีดูแลและป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ

2) คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน

3) ประสานงานกับโรงพยาบาลเรื่องขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้แนวการป้องกัน เรื่องฝุ่น PM 2.5

4) ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่

5) ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.00  น. – 9.00 น.

6) นายแพทย์พิสิษฐ์  เลิศเชาวพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาครดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นPM 2.5

7) มอบของที่ระลึกจากบริษัทฯให้กับนายแพทย์พิสิษฐ์  เลิศเชาวพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร

8) สรุปผลการจัดกิจกรรม

9) รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 น. – 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 154 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานมีความรู้และโทษของฝุ่น PM2.5

2) พนักงานได้แนวทางการป้องกันภัยจากฝุ่น PM2.5

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 154 คน 

คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานของบริษัทฯ ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้รู้ถึงโทษและแนวทางป้องกันของฝุ่น PM2.5

2.Finding : พนักงานของบริษัทฯ จำนวนทั้งหมด 170 คน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 154 คน คิดเป็น 90.59%

3.Future : ปรับเป็นหัวข้ออื่นๆตามสถานการณ์

9 กิจกรรม สื่อสัมพันธ์ บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด

ชื่อกิจกรรม : สื่อสัมพันธ์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

 1. พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 2. เปอร์เซ็นการฝึกอบรมภายในเพิ่มขึ้น 10%
 3. อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานลดลง

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเป็นมาตรฐานในการฝึกอบรมพนักงาน
 2. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
 3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามรถของพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. กำหนดหัวข้อที่จะใช้ฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 2. ดำเนินการถ่ายคลิปการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง หรือการสอนงาน
 3. ทำการตัดต่อคลิปแยกเป็นหมวดหมู่ของการฝึกอบรม
 4. ฝึกอบรมพนักงานโดยผ่านการดูคลิป
 5. จัดทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินความเข้าใจ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 60 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้รับความรู้ และสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
 2. พนักงานมีความระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น : 60 คน

          คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานได้รับความรู้ทั้งใน หลักการทฤษฎี และหลักการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น มีความ
         ตระหนักถึงความสูญเสียต่ออภัยวะ ต่อทรัพย์สิน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบ
                            ข้าง ไม่ว่าครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
                            ถูกวิธีและมีความปลอดภัย ทำให้พนักงานเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
 2. Finding : พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมี
         ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน
                            เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2561 = 12 ครั้ง  และอุบัติเหตุประจำปี
                            2562 = 10 ครั้ง  พบมีอุบัติเหตุลดลง 2 ครั้ง  และมีจำนวนของเสียในกระบวนการผลิต
                            ลดลง 1.99% มูลค่า 235,050 บาท
 3. Future : เพิ่มหัวข้อด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเพิ่มหัวข้อการฝึกอบรมในเรื่องของ Kaizen เพื่อให้
                            พนักงานได้นำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งเงินรางวัลเพื่อ
                            สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีการนำเสนอและลงมือปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จได้จริง
10 โครงการฝึกอบรมการทำข้าวมันไก่สูตรไหหลำ โรงแรมมาราเกซหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

เป้าหมาย : การทำอาหารเป็นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรสชาติ รวมถึงการฝึกสติจดจ่อ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถทำไปสร้างเป็นกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นความรู้ทำไปพัฒนาเป็นอาชีพค้าขายได้ เพื่อหารายได้ให้ตัวเองและครอบครัว และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : เตรียมประกาศแจ้งให้พนักงานทราบ รวมถึงเตรียมวัตถุดิบต่างที่ต้องใช้

ระยะเวลาการดำเนินงาน :

วันที่  30/05/2019 เวลา  14.30 – 15.00 น.  ณ ห้องอาหารทาจีน

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม:   45 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงาน มีความรู้ความสามารถด้านการทำอาหารมากขึ้น  รู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ มีสติมากขึ้น และมีรายได้พอเลี้ยงชีพในการทำไปขาย

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 42 คน

คิดเป็น 93.33 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 • พนักงานมีความสุข ตื่นเต้นในการทำขนมที่แปลกใหม่ และมีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเสริมได้
 • พนักงานมีความมั่นใจ และมีความรู้เพิ่มขึ้น มีความสุขในการทำงาน และส่งต่อรอยยิ้มและบริการที่ดีไปยังลูกค้า

จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น

เป็นการเสริมสร้างความรู้ เพิ่มเติมให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และเป็นการเสริมสร้างรายได้พิเศษให้กับพนักงานที่สนใจนำไปต่อยอดสำหรับทำขายในวันหยุด หรือบอกต่อให้คนในครอบครัว ญาติพี่น้องได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์และเป็นความรู้ที่ติดตัวไปอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling = พนักงานมีความชื่นชอบในกิจกรรม ตื่นเต้น และสนใจ อยากเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากได้ประโยชน์ ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
 2. Finding = ผลการสำรวจความพึงพอใจ 89.60% พนักงานได้ความรู้ ผ่อนคลาย และภูมิใจในสื่งที่ทำ
  มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 42 คน คิดเป็น 93.33% สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และมีพนักงานที่ได้เรียนรู้ทักษะการทำอาหารเพิ่ม รวมถึงใช้เวลาว่างให้เปิดประโยชน์จำนวน 42 คน
 3. Future = สามารถนำกิจกรรมที่ทำไปประกอบอาหารให้กับครอบครัวได้รับประทาน และอาจจะนำไปต่อยอดเพื่อทำเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ มีการจัดหากิจกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มเติมความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้น
11 กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

 

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้พนักงานในแผนกได้ถ่ายทอดความรู้กัน
 • เพื่อให้หัวหน้างาน หรือ พนักงานที่มีทักษะในเนื้องานได้ถ่ายทอดความรู้
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า และลูกน้องภายในให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น
 • เพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

 • เชิงคุณภาพ พนักงานได้ความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง
 • สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานภายในแผนก
 • เชิงปริมาณ พนักงานแต่ละแผนกมีทักษะการทำงานมากขึ้น 40%
 • พนักงานมีส่วนร่วม 100%
 • พนักงานมีความพึงพอใจ 80%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 • จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการถ่ายทอดความรู้
 • ดำเนินการทำแผนกอบรมปีจำปี (OJT) เป็นแผนการอบรมประจำปีของแต่ละตำแหน่ง
 • หัวหน้างาน หรือ พนักงาน ที่มีความชำนาญในเนื้องานทำการถ่ายทอดความรู้ (OJT) ให้กับพนักงานในแผนก เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญในการทำงาน
 • กำหนดหัวข้อทักษะ ระยะเวลา ผู้สอนงาน วิธีประเมินที่ถูกต้องในแต่ละแผนก
 • ดำเนินการสอนทักษะงานตามแผนที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ: คุณภัทรมน ศรีวิภาต

ระยะเวลาการดำเนินงาน: มีนาคม ถึง ธันวาคม 2562

งบประมาณ: ไม่มี

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 65 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : 1. พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในแต่ละตำแหน่งงาน

 1. พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น
 2. สร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศในการทำงานที่ดีมากขึ้น          

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 65 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling : พนักงานมีความรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่ทำร่วมกัน และรักสามัคคีกันมากขึ้น
 1. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 2. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อร่วมงาน หัวหน้างานและต่อองค์กรมากขึ้น
 • Finding : ค่าความสุข Happy Brain 25%
 • Future : จัดทำกิจกรรม OPL (One Point Lesson) เพื่อสรุปวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานในการถ่ายทอดกระบวนการปฏิบัติงาน
12 กิจกรรมอบรมพนักงานเรื่อง GMP/HACCP อบรมแผนงานและภาวะผู้นำของหัวหน้างาน บริษัท นาราสมุทร จำกัด

กิจกรรมสร้างสุข บริษัท นาราสมุทร จำกัด

ชื่อกิจกรรม : อบรมพนักงานเรื่อง GMP/HACCP , อบรมแผนงานและภาวะผู้นำของหัวหน้างาน

เป้าหมาย : พนักงานบริษัท นาราสมุทร จำกัด

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของทุกคนในองค์กร

2) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) ดำเนินการติดต่อผู้ที่จะมาให้ความรู้แก่พนักงาน และติดต่อสถานที่จัด

2) ชี้แจงแก่พนักงานเรื่องการอบรมเบื้องต้น

ระยะเวลาการดำเนินงาน : พ.ย. 2561- เม.ย. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling พนักงานสนุกสนานในช่วงที่จัดกิจกรรม ทุกคนให้ความร่วมมือ และตั้งใจมาก
 2. Finding พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง GMP/HACCP

3. Future พนักงานสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม ไปใช้ในการทำงานจริง

13 กิจกรรม ฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต บริษัท อ้วนการช่าง จำกัด

ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

เป้าหมาย : ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตไม่น้อยกว่า 10 %

วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพให้แก่พนักงานฝ่ายผลิต

ขั้นตอนการดำเนินงาน : กำหนดหลักสูตร ประสานวิทยากร ดำเนินการจัดฝึกอบรม สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : พฤศจิกายน 62 – ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวน 20 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : ลดการสูญเสีย งาน (Rework) ลดลงได้  56 % ลดลง 290,000 บาท/ต่อปี

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling ได้เรียนรู้เทคนิคและเพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.Finding การปฏิบัติงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเก็บข้อมูลในการทำงานอยู่เสนอ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานให้ดีขึ้น

3.Future ส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้พนักงานอย่างต่อเนื่องและจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำงานในแผนกอื่นๆ

14 กิจกรรม ภาวะผู้นำสู่การพัฒนาทีมงานมืออาชีพ บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด

 

เป้าหมาย : มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 100 คน

วัตถุประสงค์ : สร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ลดความเครียดจากการทำงาน และส่งผลต่อทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร

ขั้นตอนการดำเนินงาน : จัดทำหลักสูตร นำเสนอโครงการ จัดเตรียมสถานที่ ดำเนินการฝึกอบรม และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 3 วัน เดือน ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 100 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานเกิดการมีส่วนร่วม รู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข และเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในการดำเนินงานในองค์กร จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น  50  คน

คิดเป็น 50 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling พนักงานเกิดความรู้สึกสุขใจ สนุก มีความสุข เกิดการแบ่งปัน และร่วมแสดงออกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เห็นอกเห็นใจ และเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้น

2.Finding ผู้นำสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการทำงาน และพนักงานทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ในสิ่งที่ตนมีความถนัด โดยการทำงานทุกคนควรเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม และผู้นำที่ดีต้องรู้จักให้กำลังใจและสร้างทีมให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกัน

3.Future การพัฒนากิจกรรมต้องไม่เป็นเพียงการผ่อนคลายและพักผ่อนหรือลดความเครียดในการทำงานเพียงอย่างเดียว ควรพัฒนาไปสู่การยกระดับความคิดในการพัฒนางาน และสร้างวินัย ปลูกฝังในการสร้างค่านิยมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

15 กิจกรรมฝึกอบรมหัวหน้างาน บริษัท สยามโคราช จำกัด

 

เป้าหมาย :  หัวหน้างาน  Leader – Manager

วัตถุประสงค์

1.สร้างแนวคิดให้กับหัวหน้างานในการทำงานในระบบต่างๆของบริษัท

2.พัฒนาศักยภาพและเพิ่มภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน

3.แบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละหน้าที่ให้ชัดเจน

4.กำหนดระยะเวลาการทำงานของแต่ละ Moulder ได้

 1. สามารถเก็บสถิติการทำงานในแต่ละวันได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดประชุมระดับหัวหน้างานและผู้บริหาร

2) เชิญอาจารย์เข้ามาให้คำแนะนำหัวหน้างาน อาจารย์ ศุภกิจ หงส์โสภา จาก ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรม แนะนำให้เข้ามาช่วย

3) อบรมระดับหัวหน้างาน

4) เริ่มใช้การเครื่องมือที่อาจารย์แนะนำ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม

1.เริ่มมีการจับเวลาในการทำงาน(Standard time)ของทุกกระบวนผลิตทำให้สามารถคำนวณเวลาการผลิตได้แม่นยำ 

2.หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำ รู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าและหลักปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

.มีสถิติผลิตงานในแต่ละวันและนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆได้

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 8 คน

คิดเป็น 13 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : หัวหน้ามีความมั่นใจในการทำงานและปรับใช้นำแนะได้ดี
 2. Finding : หัวหน้างานทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น
 3. Future : ทางบริษัทจะจัดกิจกรรมอบรมทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่องทุกปี
16 กิจกรรมสร้างสุขกลุ่ม Fertilizer บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : สามารถทำปุ๋ยจากมูลโคอินทรีย์ขึ้นมาใช้เองลดการซื้อปุ๋ย   

วัตถุประสงค์ :สามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้เอง     

ขั้นตอนการดำเนินงาน :           

1.นำสมาชิกกลุ่มเตรียมพื้นที่,วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำปุ๋ย   

2.นำเม็ดผักลงปลูกในแปลงและนำปุ๋ยที่ได้ไปรดแปลงผัก      

3.เก็บผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายให้แก่พนักงานงานในราคาย่อมเยาว์      

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตลอดปี 2562 

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 11 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานสามารถปลูกผักออร์แกนิกและใช้ปุ๋ยที่ทำจากมูลโคและนำไปจำหน่ายได้ เมื่อมีรายได้จึงนำมาแบ่งปันแก่สมาชิกทุกคน ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้ทำให้มีความสุขในแง่ดังต่อไปนี้ Happy Body, Happy Money, Happy Family , Happy Society        

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 11 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ออกกำลังกาย และได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ   

2.Finding การปลูกผักออร์แกนิคโดยทำปุ๋ยคอกขึ้นมาใช้เอง เป็นการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

3.Future พื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทยังมีอีกมาก สมควรนำมาใช้ประโยชน์ด้วยการปลูกพืชพันธ์

17 กิจกรรมอบรมการดับเพลิง บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

 

เป้าหมาย : เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกขั้นตอน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

                              2.กำหนดผู้รับผิดชอบ

                              3.ดำเนินกิจกรรม

                              4.ประเมิน/สรุปผล

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 200 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีความรู้เบื้องต้นกั่ยวกับการ ใช้อุปกรณ์ และการซ้อมอพยพหนีไฟ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ..................150.............. คน

คิดเป็น ……100… % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling ……พนักงานมีความกระตือรือร้นในการอบรมเพื่อประโยชน์ขององค์กร………

2.Finding ……พนักงานมีความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัยด้านเพลิงไหม้มากขึ้น…………

3.Future ……เกิดความปลอดภัยมากขึ้นหากเกิดเหตุไม่คาดคิด………….

18 กิจกรรมพี่สอนน้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิลกภัณฑ์ ดีแอนท์ดีพลาซ่า

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด: ได้มนุษย์สัมพันธ์ต่อกันและกัน สร้างความคุ้นเคยซึ่งกัน แลกเปลี่ยนความคิด

น้องใหม่มีความรู้เพิ่มขึ้น 70 %

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รุ่นพนักงานใหม่ เรียนรู้งาน และมีความคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อทำให้ บริษัทฯ ของเราเติมโตขึ้นและมีสิ่งใหม่ที่ทันต่อเหตุการณ์

ขั้นตอนการดำเนินงาน : มีการแนะนำตัวตอนเข้างาน ทำความคุ้นเคย มีบัดดี้เพื่อไม่ให้น้องกดดัน สอนงานน้องให้น้องซึมซับในการทำงาน โดยเน้นด้านบริการเป็นหลัก

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 3 เดือน

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 10 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานใหม่ มีความรู้เพิ่มขึ้น

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ..........8................. คน

คิดเป็น …80……… % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling  พนักงานให้ความร่วมมือและมีความพึงพอใจมาก

2.Finding  พนักงานใหม่ไม่กดดัน ใจบริการ

3.Future  สภาพอากาศและอารมณ์ของพี่และน้อง

Happy Soul

การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) คือ การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยเฉพาะหิริ โอตตัปปะ (ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตน) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ควรมีคุณธรรมอื่นๆ เช่น การเป็นคนดี มีศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เป็นต้น

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ภาพ
1 หนังสือธรรมะสู่เพื่อนบ้าน

เป้าหมาย :แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่รอบข้างบริษัท

 

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือ ชาวต่างชาติ
 • เพื่อให้ทุกคนช่วยกันทำนุบำรุงศาสนา
 • เพื่อให้ทุกคนช่วยกันเผยแพร่ศาสนา
 • สามารถนำหลักธรรมค สอนกลับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 • เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 • คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดทหนังสือธรรมมะ
 • ดำเนินการแจกหนังสือให้กับคนในชุมชน ในวันที่17พฤษภาคม พ.ศ.2562
 • ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 • รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

 ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่17พฤษภาคม พ.ศ.2562 จ นวนพนักงานที่เข้าร่วม10 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม:คณะทำงานสร้างสุข ดำเนินการแจกหนังสือธรรมมะด ให้กับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ ในรอบ บริษัทฯ ที่ตลาดนัดใกล้ๆบริษัท ร้านค้าด้านหน้าบริษัท และหอพักในซอยเสรีใกล้บริษัทฯ

 จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่10คนคิีขึ้นเป็น100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้า ร่วมกิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน (3F)

 1.Feeling : แรงงานชาวไทยและแรงงานชาวพม่าเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้นและไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 2.Finding : หนังสือธรรมะที่แจกจำนวน200 เล่ม แรงงานชาวพม่าที่ได้รับจำนวน 200 คน

 3.Future : ปรับเป็นกิจกรรมในรูปแบบอื่น โดยอาจจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่างๆเป็นภาษาพม่าำไปติด นำบอร์ดหน้าบริษัทฯ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านทางเพจ Facebook ของบริษัท

 

2 ทำบุญบริษัทประจำปี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

 1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า70%ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
 2. ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า70%

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานได้ทำบุญและปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
 2. เพื่อให้พนักงานได้ทำบุญกับพระจากวัดที่อยู่ในชุมชนใกล้บริษัท
 3. เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
 4. เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียด

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 1. นิมนต์พระจากวัดในชุมชน
 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทราบ
 3. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้พิธีสงฆ์ภัตตาหารสำหรับถวายพระ และอาหารพนักงาน
 4. ดำเนินการตามพิธีสงฆ์หลังเสร็จิธีนักงานรับประทานอาหารร่วมกัน
 5. ประเมินผลกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน: วันที่8เมษายน 2562 - 3 พฤษภาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:24คน

ผลการดำเนินกิจกรรม:

 1. พนักงานได้ช่วยกันเตรียมสถานที่ เตรียมภัตตาหาร และเข้าร่วมพิธีสงฆ์
 2. พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจการจัดกิจกรรม6%
 3. จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น24คนคิดเป็100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้า ร่วมกิจกรรม มีการช่วยเหลือกันมากขึ้น ทั้งช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ เตรียมภัตตาหารถวายพระ และช่วยเก็บของหลังจบกิจกรรม

   ผลการดำเนินงาน (3F)

  1. Feeling: พนักงานมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น รู้สึกดีที่ได้ทำบุญร่วมกัน
  2. Finding: พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม24 คน คิดเป็น 76% ของพนักงานทั้งหมด มีบุคคลต้นแบบ1

   คน คือ นายพนม สิทธิ์ประสงค์ ซึ่งเป็นคนที่ช่วยประสานงานในการนิมนต์พระ จัดเตรียมอุปกรณ์ รับส่งพระและเป็นผู้นำพนักงานในการทำพิธีสงฆ์เป็นประจำทุกปี

  1. Future: เพิ่มกิจกรรมนั่งสมาธิหรือฟังธรรมเทศนา และจัดงานทำบุญแบบอิสลาม เพราะในบริษั พนักงานที่นับถือศาสนาหลายคน (ปกติจะมีการจัดพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลามสลับกันไปในแต่ล

   

3 9 บุญ 9 ครั้ง 9 พระธรรมสอนใจ

เป้าหมาย :จัดให้พนักงานเข้าร่วมทําบุญสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมทําบุญเพื่อส่งเสริมสิริมงคลแก

 

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้ทําบุญตามเทศกาลต่างๆตามประเพณีพุทธศาสนา
 • เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีหลักที่พึ่งพิงทางใจคือหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • เพื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตในการทํางานได้อย่างมีสติมากขึ้น

 ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานได้รับทราบโครงการ
 • จัดกิจกรรมเพื่อชักชวนให้ปฏิบัติธรรมตามที่ได้กําหนดไว้ตามวันเวลาที่พนักงานสะดวก ระยะเวลาการดําเนินงาน : เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคม–30พฤศจิกายน พ.ศ2562.
 • จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม 15คน 

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 • พนักงานได้เข้าทําบุญตามวัดวาอารามต่างๆตามที่เคารพศรัทธา
 • พนักงานได้เรียนรู้พระธรรมคําสอนของแต่ละครูบาอาจารย์ตามประวัติของแต่ละสถานที่
 • พนักงานมีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือ แนะนําเพื่อนให้เข้าปฏิบัติธรรม และทําบุญมากขึ จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น15คนคิดเป็น100% ของจํานวน พนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม100%

ผลการดําเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความตั้งใจที่จะเข้าสักการะตามวัดต่างๆ มีเมตตาธรรมต่อเพื่อนร่วมงานดีขึ้น
 2. Finding : มีพนักงานที่เป็นต้นแบบสามารถแนะนําสถานที่ที่ควรแก่การไปสักการะมากขึ้น
 3. Future : มีการต่อยอดโดยสามารถนําไปปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจําวันได้ทุกโอกาส

 

4 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

เป้าหมาย: พนักงานผู้เข้าร่วมจิตอาสายินยอมเต็มใจและมุ่งหวังการมีความสุขที่ได้ทํากิจกรรม ร่วมกันได้ฝึกปฏิบัติสมาธิมีสติเตือนตัวเองให้ยึดมั่นในการปฏิบัติชอบเสมอ

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกปฏิบัติทานการรักษาภาวนา ศีล
 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
 1. เพื่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตในการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 ขั้นตอนการดําเนินงาน:

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานได้รับทราบโครงการ
 1. จัดกิจกรรมเพื่อชักชวนให้ปฏิบัติธรรมตามที่ได้กําหนดไว้ตามวันเวลาที่พนักงานสะดวก
 1. พนักงานสามารถลาไปปฏิบัติธรรมได้ เป็นสวัสดิการของบริษัท ไม่ถือเป็ นวันลา

 ระยะเวลาการดําเนินงาน:เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม–พวันที่.ศ.256230 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 5 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 

 • พนักงานได้เข้าฝึกปฏิบัติการรักษา ศีล ทาน ภาวนา ตามสถานที่จริง

 

 • พนักงานมีสมาธิศีลสมาธิสติในการดําเนินชีวิตและการทํางานมากขึ้น

 

 • พนักงานมีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือและแนะนําเพื่อนให้เข้าปฏิบัติธรรมมากขึ้น จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น5คนคิดเป็100% ของจํานวนพนักงาน ทั้งหมดที่เข้าร่วกิจกร100%

ผลการดําเนินงาน (3F)

 • Feeling : พนักงานมีความตั้งใจที่จะเข้าปฏิบัติธรรมและมีสติปัญญาและมีเมตตาธรรมที่จะแก้ไข ปัญหาได้ดีขึ้น
 • Finding : มีพนักงานที่เป็นต้นแบบสามารถปฏิบัติธรรมได้ในชีวิตประจําวันและฝึกปฏิบัติเองได้
 • Future : มีการต่อยอดโดยสารถให้ความรู้และแนะนําให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
5 เข้าพรรษาทำบุญสุขใจ (แห่เทียนพรรษา)

เป้าหมาย :พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา
 • เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องของประเพณีการถวายเทียนจำ ำพรรษา

 ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 • เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 • คณะทำงานประชุมวางแผนการด าเนินงานและมอบหมายงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อ เทียนพรรษา หลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน
 • ดำเนินการพาพนักงานเข้าร่วมจัดกิจกรรม ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา–1110.30.00น.น. ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 • รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน: วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00– 11น..30 น. ณ วัดป้อมวิเชียรโชติกา ราม

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 37 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม:

 

 • พนักงานได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างถูกต้อง

 

 • พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษามากขึ้น

 

 • พนักงานมีจิตส านึกที่จะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามต่าง ๆ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่37คนคิป็นีขึ้นเ100 % ของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานของบริษัทฯ ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม เพิ่มคุณค่าทางด้านจิตใจให้รักพระพุทธศาสนาตัวแทนพนักงานมีความอิ่มบุญสุขใจทั่วหน้าและยังเป็นโอกาสดีๆ ที่ออกไปท ากิจกรรมร นอกสถานที่

2.Finding : พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 ท่าน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 30 ท่าน

3.Future : จะจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องในปีต่อๆไป เนื่องจากเป็นโอกาสดีที่พนักงานทุกคนจะได้มาท าบุญร่วมกัน แต่จะปรับรูปแบบในการด เนินกิจกรรม โดยที่จะให้พนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มาลงชื่อไว้ก่อนล และทางคณะทำงานจะประสานกับทางหัวหน้าแผนกไว้ก่อน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก

6 งดเหล้าเข้าพรรษา “เราเชื่อคุณทําได้” ทีมงานโกกิ

เป้าหมาย :

 เชิงคณุภาพ : พนักงานที่เขารวมโครงการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ เชิงปริมาณ : พนักงานเขารวม 10 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมด วัตถุประสงค:เพื่อใหพนักงานไดูแลสุขภาพ มีเวลาใหครอบครัว

ขั้นตอนการดําเนินงาน:

 • ประชาสัมพันธและรวบรวมขอมูล
 • ติดตามและสรุปผล
 • มอบใบประกาศใหพนักงานที่เขารวมโครงการ

ะยะเวลาการดําเนินงาน : ก.ค–. ต.ค. 2562

จํานวนพนักงานที่เขารวม : 23 คน

 ผลการดําเนินกิจกรรม:พนักงานมีการดูแลสุขภาพมากขึ้น ด้วยการประหยัดค่าใช้จ่าย

 จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 13 คน คิดเปน 56 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ผลการดําเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานมีความรูสึกดีที่ได้ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา มีความภาคภูมิใจในตนเอง

 2.Finding : พนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 47,750 บาท

 3.Future : พนักงานใส่ใจดูแลสุขภาพ และมีความสุขในการใช้ชีวิต ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเนื่อง

7 ร่วมทอดผ้าป่าให้แก่ วัดหนองบัว

เป้าหมาย :พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและพระภิษุสงฆ์ที่จำวัด ณ วัดหนองบัว

 

หลักการและเหตุผล : พระพุทธศาสนาอยู่สังคมไทยมาช้านาน ทั้งเป็นที่พึ่งทางใจยังช่วยขัดเกลาให้เป็นเมตตาให้แก่เพื่อนมนุย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุธศาสนาและเพื่อให้พนักงานในองค์กรคำนึงพระพุทธศาสนา จึงมีแนววคิดในการร่วมทอดผ้าป่าให้แก่วัดหนองบัว

 

วัตถุประสงค์:

 

 • เพื่อเป็นการส่งเริมให้พนักงานร่วมกันทำบุญในทางศาสนา ขั้นตอนการดำเนินงาน
 • ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบกิจกรรม
 • ดำเนินกิจกรรมการทอดผ้าป่า ณ วัดหนองบัว ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนมิถุนายน2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม30คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 • พนักงานได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน พนักงานได้ร่วมทำบุญ และทางวัดได้นำเงิน ทอดผ้าป่าไปทำนุบำรุงทางศาสนาได้ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น30คน คิดเป็น100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling พนักงานีความระลึกถึงพระพุทธศาสนา
 • Finding ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพุทธสถาน
 • Future ในอนาคตบริษัทจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

8 ไหว้พระทำบุญ9วัด บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานในบริษัท

 

หลักการและเหตุผล : การจัดกิจกรรมไหว้พระทำบุญ9วัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในบริษัท มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใต้สำนึกรักในความเป็นไทย ตลอดจนเป็นการสืบทอด เจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเป็นการทำให้พนักงานตระหนัก และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและอื่นวัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนๆ อดีต หลายประการ ทั้งในด้านอุปนิสัย สังคมและประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญ ตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมาทานศีล (รับศีล)ม ฟังพระธรรม เทศนา และบําเพ็ญ ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ที่วัด สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี ที่สําคัญ และเป็นการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ดังนั้นทาง บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เห็นว่าการทำบุญไหว้พระเป็นวัฒนธรรมที่งดงามที่ควร สืบทอดและส่งเสริมให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป จึงได้มีการจัดโครงการไหว้พระทำบุญไหว้พระ9วัดขึ้นให้กับ พนักงานในบริษัทเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในบริษัทให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒน

 วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้พนักงานในบริษัทได้มีโอกาสพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน ทางศาสนา สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อบืานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
 • เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ดำรงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป
 • เพื่อส่งเสริมให้วัดได้จัดกิจกรรมนำประชาชนเข้าวัด ตักบาตร ทำบุญ เวียนเทียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 • จัดประชุมระหว่างพนักงานและผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการ
 • จัดทำแบบสำรวจความต้องการของพนักงานในบริษัท
 • ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
 • ดำเนินโครงการ
 • ติดตามผลและประเมินโครงการ

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: 6 เดือนเมษายน2562

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:37คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 •  พนักงานในบริษัทมีจิตใจที่ดี และจิตใจผุดผ่องมากขึ้น
 • พนักงานทุกคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเห็นคุณค่าทางศาสนามากขึ้น
 • พนักงานเข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งนำหลักธรรมไปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • พนักงานในบริษัทมีความรู้คู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างสันติสุข จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น37คน คิดเป็น100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานและคำนึงถึงพระพุทธศาสนามากขึ้น
 • Finding ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 • Future ในอนาคตบริษัทจะจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
9 ความดีไม่หนีหาย บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด:

 

 1. บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจที่ได้มีโอกาสทําบุญ ทําทานในวันสําคัญทางศาสนาและได้ธรรมะมาใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวันหรือเมื่อประสบกับสภาวะยากลําบาก

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต
 • เพื่อสงเสริมให้บุคลากรนําธรรมะ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณชื่อเสียง และควมนเชื่อถือให้แก่องค์กร

 ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 1. มีบอร์ดประชาสัมพันธเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงวันสําคัญทางศาสนาามีความสำคัญอย่างไร
 2. จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้
 3. เลือกกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา คือ ''วันเเห่เทียนเข้าพรรษา”
 4. จัดทําบุญรวมกันภายในองค์กร

 ระยะเวลาการดําเนินงาน:1 วัน

 จํานวนพนักงานที่เขารวม : 108 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม:

 1. พนักงานมีความสุข จากการทำบุญร่วมกับบริษัท
 1. พนักงานมีความรูสึกดีกับองค์กร จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น : 108 คน คิดเปน 100 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เขารวมกิจกรรม ใสใจการทําบุญมากขึ้น

 ผลการดําเนงาน (3F)

 • Feeling : พนักงานมีความสุขทางใจจากการร่วมทําบุญ มีความมีน้ําใจจักแบ่งปน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนรวมงาน ลดปญหาเรื่องการใช้  อารมณในการทํางานรวมกัน
 • Finding : พนักงานรวมกันทําบุญกับกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมียอดบริจาคทําบุญเป็นจํานวนเงิน 2,750 บาท เพื่อไปซื้อเครื่องสังฆทานและปัจจัยถวายวัด
 • Future : เพิ่มการทํากิจกรรมทางศาสนามากขึ้น ขยายผลเพิ่มการทําโรงทาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากขึ้น
10 Maysa ผ่องใส ณ. วัดวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

เป้าหมาย: การทำความสะอาดพระพุทธรูป,ศาลาการเปรียญ และบริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ

 วัตถุประสงค์:เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับพนักงานทุกคน และให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดแ ของส่วนรวม และเป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์การเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 ขั้นตอนการดำเนินงาน: บริษัท เมษา ดีไซน์ ได้ติดต่อวัดย่านใกล้ออฟฟิศ เพื่อแจ้งปเข้าทำกิจกระสงค์มจิต อาสากับพระ และบ. เมษาฯ ได้จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุต่างๆำกิจกรรม ที่ใช้ท

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: 1 วัน

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:20คน

ผลการดำเนินกิจกรรม:พนักงานทุกคนร่วมมือกันทำความสะอาดพระพุทธรูป,ศาลาการเปรียญ และบริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ ำล้างห้องน้

 จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ 20 คน ีขึ้นเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

 

1.Feeling พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และสมบัติของส่วนรวม

 

2.Finding พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกันจนบรรลุเป้าหมาย

 

3.Future พนักงานทุกคนเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 

11 อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นใหกับสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กลุ่มเป้าหมาย: สามเณรวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

 วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบัการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันเวลา จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : สามเณร 80 รูป

ผลการดำเนินกิจกรรม:สามเณรมีความรู้ในการช่วยเหลือคน และมีทักษะในการใช้AEDเครื่องกระตุ้นหัวใจ และได้ฝึกการทำ CPR

 

จำนวนพนกังานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่10คนคิดีขึ้เป็น 66.66 % ของจำนวนพนักงาน ทั้งหมดที่เขา้ร่วมกิจกรรม และสามเณร เข้าร่วมอบรมจำนวน80 รูป

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1.Feeling ประทับใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ ได้บุญได้กุศล ในการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อเหตุฉุกเฉินจะไดม้ีความรู้เบ้ืองต้ยในการปฐมพยาบาลการทำ CPR 

2.Finding สามเณรเข้าร่วมำนวนจ 80 รูป จากผลสำรวจความพึ่งพอใจ 40 คน คิดเป็น 50 % สามเณรมีทักษะเพิ่มเติมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กล้าคิดกล้าทำ ที่จะช่วยเหลือผู้อย่างถูกวิธี

3.Future เพิ่มหลักสูตรอื่นๆในการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้สามเณรมีความรู้ในการช่วยเหลือคน เช่น หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

 

12 เดอร์มา ทำบุญทุกเดือน Happy( Soul)

วัตถุประสงค์:

 

 • เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกันทำบุญทุกเดือน

 

 • เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน และเสริมสร้างความสามัคคี

 

 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เป็นการลดช่องว่างระหว่างพนักงาและ ผู้บริหาร

 

 • เพื่อให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารมากขึ้น

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด:

 

 • เชิงคุณภาพ พนักงานได้ทำบุญร่วมกันกับผู้บริหาร และได้รับประทานข้าวด้วยกัน

 

 • พนักงานชอบทำบุญมากขึ้น

 

 • เชิงปริมาณ พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม100%

 

 • ค่าดัชนีความสุขเพิ่มมากขึ้น3%

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 

 • จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม “เดอร์มา ทำบุญทุกเดือน”

 

 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเตรียมอาหารและของร่วมทำบุญ

 

 • จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

 

 • รับประทานอาหารร่วมกัน

 

 • ประเมินผลกิจกรรมเพื่อพัฒนาต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบ:คุณสุนันทา อ้อทอง

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ทุก ๆ เดือน (มกราคม-ธันวาคม2562)

 

งบประมาณ : 30,000 บาท

 

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:65คน

 

ผลการดำเนินกิจกรรม:พนักงานคนได้ทำบุญร่วมกัน มีความสุขใจ เต็มใจทำกิจกรรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่65คนคิดีขึ้นเป็น100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling : พนักงานนำอาหารมาร่วมทำบุญ และสนุกที่ได้ทำกิจกรรมร่วมีความรักสามัคคีกัน มากขึ้น และรู้สึกสุขใจได้ทำบุญร่วมกัน ทำให้พนักงานมีโอกาสในการทำบุญมากขึ้น
 • Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม100% และมีการทำกิจกรรมสม่ำเสมอ ค่าความสุขHappy Soul เพิ่มขึ้น32% ผลสำรวจความพึงพอใจ 96% โดยมีกิจกรรมทำบุญทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
 • Future : ดำเนินกิจกรรมเดอร์มาธรรมนำสุข โดยให้มีการถือศีลทุกวันพระ การนั่งสมาธิก่อนเริ่มงาน 5 นาที

 

13 ทำงานเป็นสุขด้วยสติสมาธิHappy( Soul)

วัตถุประสงค์:

 •  เพื่อควบคุมอารมณ์และการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด การอ่านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อตระหนักรู้ตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า30คนประสิทธิภาพการท งานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น ข้อผิดพลาดจากการ ทำงานลดน้อยลง

 ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 • จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงกำรนเป็นสุขด้วยสติสมาธิท
 • ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบเกี่ยวกับกิจกรรมSafetyผ่านทางTalk และ E-mail
 • พนักงานให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม โดยจะท ากิจกรรมทุกวัน3-5 นาทีวันละ หลังSafety Talk ก่อนเริ่มท างาน

ผู้รับผิดชอบ:คุณชนิกา ปัญญาSHE( Dep.) 064-5156156

 ะยะเวลาการดำเนินงาน: เริ่มเดือนพฤศจิกายน

งบประมาณ : - บาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : อย่างน้อย30คน

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 30 คน

ผลการดำเนินงาน  (3F)

 • Feeling : พนักงานรู้สึกจิตใจสงบ และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนทำงาน ำให้มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น การเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ความจำดีขึ้น
 • Finding : มีการทำสมาธิก่อนประชุม/อบรม เฉลี่ยครั้งละ 3-5 นาที
 • Future : มีข้อตกลงร่วมก่อนการประชุมทุกครั้งต้องมีการนั่งสมาธิก่อนเริ่มประชุมกัน

 

14 กิจกรรมจัดทำห้องละหมาดให้กับพนักงานบริษัท สหพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป้าหมาย: ให้พนักงานทั้ง 30 คน ได้เข้าไปใช้ด าเนินกิจกรรมทางศาสนา

วัตถุประสงค์:เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา

ขั้นตอนการดำเนินงาน: จัดห้องละหมาดให้เป็นสัดส่วนมีป้ายแสดงชัดเจน

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตุลาคม2561 – มกราคม 2563

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:จำนวน 30 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม:พนักงานมีสถานที่ทำกิจกรรมเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 28 คน คิดเป็น93.33 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน (3F)

 1.Feeling : พนักงานได้บุญ เป็นที่ผ่อนคลาย มีจิตใจสดใส

 2.Finding : ให้พนักงานเกิดความใจเย็น บุญที่ทำก็ให้เกิด

3. Future : อยากให้ทำกันอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน ทำเป็นประจำ ชักชวนองค์กรข้างๆเข้าปฏิบัติธรรมด้วย

 

15 บรรยายศาสนาประจำสัปดาห์ และกิจกรรมบันทึกความดี บริษัท นาราสมุทร จำกัด

เป้าหมาย: พนักงานทุกคน

 วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้พนักงานมีความรู้ทางด้านศาสนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

 ขั้นตอนการดำเนินงาน:

ดำเนินการติดต่อผู้ที่มีความรู้ทางด้านศาสนา และจัดสถานที่ผู้บริหารให้ใช้เวลาในการท างานสัปดาห์ละ5ชม.(ทุกๆเช้าวันเสาร์8:30-10:00 น.) ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตั้งแต่เดือน มกราคม2562 เป็นต้นไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:พนักงานทุกคน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 • Feeling ทำให้พนักงานมีความรู้เรื่องศาสนาำให้รู้สึกสงบท ไว้ใจกัน และมีที่ปรึกษาเรื่องศาสนา
 • Finding พนักงานมีความตระหนักในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมากขึ้น
 • Future บริษัทฯจัดการบรรยายประจำสัปดาห์ ทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่30–10.30 น.
16 ร่มเย็นเป็นสุขบริษัท กระทะทอง จำกัด

เป้าหมาย: พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ / ค่าเฉลี่ยความสุข HappySoul+2%

วัตถุประสงค์:เพื่อให้พนักงานทุกคน มีสมาธิในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน: ฝ่ายบุคคลดำเนินการก าหนดวันเวลา และประสานพระมาบรรยายธรรม ฝึกนั่งสมาธิ

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: ปีละ4 ครั้ง เดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:120คน

ผลการดำเนินกิจกรรม:พนักงานมีสมาธิ และมีความสุข ในการปฏิบัติงาน จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 120 คน คิดเป็น 100 %

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1.Feeling เชิงคุณภาพ : พนักงานมีจิตใจสงบ มีสมาธิเพิ่มขึ้นนักงานมีสติมากขึ้นพ มีใจรักบริการและลด ข้อผิดพลาดจากการทำงานมากขึ้น

 2.Finding เชิงปริมาณ : พนักงานทั้งหมด จ านวน 120 คน (100%) ค่าเฉลี่ยHAPPYSOUL +3.49%

 3.Future : - ปรับปรุง (ธรรมรีสอร์ท) รองรับพนักงานและนักท่องเที่ยวที่สนใจฝึกสมาธิพัฒนาสติเจริญธ - ให้พนักงานนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนประชุม / ปฏิบัติงาน

 

17

: สร้างสุขในการทำงานด้วย Happy Soul บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรีคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 กลุ่มเป้าหมาย:พนักงานทุกคนภายในบริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ตัวชี้วัด:

 • ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ80)
 • ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า50 คะแนน (ระดับความพึงพอใจมาก)

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนรวมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์
 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความส านึกในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้อาวุโส และญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
 4. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
 5. เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจิตใจให้ผ่อนคลาย การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้พนักงานได้ฝึกการมีสติในการทำงาน

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.เเต่งตั้งคณะทำงานอนุกรรมการโครงการ Happy Soul (จิตวิยญาณดี)

2.ประชุมวางเเผนเเละออกเเบบโครงการกิจกรรม Happy Soul (จิตวิญญาณดี)

3.ศึกษาข้อมูลโครงการกิจกรรม  Happy Soul (จิตวิญญาณดี)

4. จัดทำโครงการ พร้อมเสนอขอนุมัติโครงการเเละงบประมาณ

5. ดำเนินกิจกรรม Happy Soul (จิตวิญญาณดี)

6. โครงการอนุรักษ์เเละสืบสานประเพณีสงกรานต์

ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม–ธันวาคม2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม247คน

ผลการดำเนินงาน  (3F)

 •  Feeling : รู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานใจ โดยพื้นฐานแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจำบุญเพราะเชื่อว่าเป็นอบทการทำความดี และเป็นการสะสมผลบุญที่จะสนองให้เราได้รับสิ่งที่ดีในอนาคตหรือในชาตโดยแท้จรงการหน้า ซึ่งทำบุญนั้น ทันทีที่ทำก็เป็นความสุขแล้ว และการด าเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นงานประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ำดำหัวผู้ๆอาวุโสขอพรและขอขมาเพื่อเป็นสิริการรดน้ำมงคลกับตนเอง ซึ่งพนักงานทุกคนมีรอยยิ้ม สีหน้าสดใสสนุกสนานผ่อนคลาย ก่อนเดินทางกลับต่างจังหวัด และต้องการให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปีเสมือนการเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งพบได้จากร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 94.17 (275 คน) ของพนักงานทั้งหมด และผลการประเมินความต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ในครั้งต่อไปคะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน (ระดับความพึงพอใจมาก) จะเห็นได้จากแผนภูมิแสดงคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 
 • Finding : พนักงานช่วยกันสร้างให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ดี สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความสุข ทั้งนี้ หลักในการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะถือว่าทุกคนสามารถสร้างความสุขได้โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน เรา ต้องเปลี่ยนวิธีคิด มองให้เป็นบวกมากขึ้น และปรับตัวอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ เมื่อวิธีคิดเปล กระทำเปลี่ยน ชีวิตจะเปลี่ยนไปสู่ความสุขที่เพิ่มมากขึ้นความสุขจากการดรวมทั้งมีาเนินชีวิตถูกต้อง ดีงาม จากการเป็นผู้ให้และการทำความดีเพื่อคนอื่นหรือส่วนรวม พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เกิดความส านึกในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส และญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ความรักามัคีวามสความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และพนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีสติในการท างาน ซึ่งพบได้จากความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์มีความพึงพอใจในกิจกรรม คะแนนเฉลี่ย 4.136 คะแนน (ระดับความพึงพอใจมาก)
 • Future : การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เกิดการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร นับว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นับได้ว่าเป็นการอวยพรปีใหมห้แกกันและกัน การรดน้ำผู้ใหญ่คือการที่เราไปอวยพรผู้ใหญ่ที่ให้ ความเคารพนับถือ เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันปีใหม่ไทย อนาคตกิจกรรมนี้จะทำให้พนักงานเกิด ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน มาร่วมกิจกรรมและสร้างความสุขร่วมกนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ บริษัท ฯ และพนักงาน
18 ทำบุญสร้าง จิตสงบสุข ด้วยสมาธิ บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี:พนกงานมีการปฏิบัติกิจกรรมตามศาสนามากขึ้น

 

วัตถุประสงค์:เพื่อให้พนักงานมีการทำนุบำรุงศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนตามศาสนามากขึ้น

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานองค์กร บริษัท โปรเจ็คฟิลด์จำกัด
 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด
 3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 4. นิมนต์พระคุณเจ้าและจัดสถานที่เพื่อจัดทำโครงการ "ทำบุญสร้างสุขฯ"
 5. ดำเนินกิจกรรม "ทำบุญ ตักบาตรง ฟังเทศน์"
 6. รายงานผลดำเนินโครงการ

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: ตั้งแต่1มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม2562

 

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:88คน

 

ผลการดำเนินกิจกรรม:พนักงานมีสติในการทำงานมากขึ้น มีการทำบุญเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งเป็นการให ทาน และมีการปฏิบัติตามคำสอนของพระคุณเจ้าที่ได้เทศนาระหว่างกิจกรรมทำบุญประจำเดือน จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น77คนคิดเป็น87.5 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลการดำเนินงาน  (3F)

 

1.Feeling : ระดับความพึงพอใจจากแบบประเมินกิจกรรมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จาก 8 ข้อ 5 ระดับคะแนน พนักงานจำนวน 88 คน

 

ระดับ5 = 71.26%

 

ระดับ4 = 22.84%

 

ระดับ3 = 5.90%

 

ระดับ2 = -

 

ระดับ1 = -

 

2.Finding : การทำบุญแบ่งออกเป็น4ประเภท

1.ทำบุญประจำเดือนทุกๆวันเสาร์แรกต้นเดือน

2.ทำบุญไตรมาส ทุกๆ3 เดือน

3.ทำบุญประจำปีทุกวันที่5ส.คของทุกๆปี

4.ทำบุญประจำทุกๆ3 ปี ที่อินเดีย

 

3.Future : อุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างที่ควรจะแก้ไขและปรับปรุง

 

 • พนักงานที่มาเข้าร่วมกิจกรรมตอนเช้ามาไม่พร้อมเพรียงกัน
 • พนักงานถือศิล 8 ไม่ค่อยได้
 • พนักงานนั่งสมาธิดึกมากไม่ได้
 • พนักงานผู้ชายให้ความสนใจน้อยกว่าผู้หญิง
 • คนภายนอกไม่คอยรู้กฏระเบียบมากพอ
 • นิมนต์พระหลายวัดในการทำบุญพระ108 รูป

 แก้ไขและปรับปรุง

 • เปลี่ยนจากตี 5มาเป็น 6 โมง และสแกนนิ้วเข้าร่วมกิจกรรมสมาธิ
 • ให้ทานนมผลไม้และน้ำเต้าหู้
 • ลดเวลาลงมาไม่เกิน 3 ทุ่ม
 • ต้องมอบหมายงานที่จะต้องรับผิดชอบเป็นแต่ละบุคคล
 • ประกาศและบอกความเข้าใจ และให้พนักงานทุกคนช่วยกันสื่อสาร
 • ให้คณะสงฆ์นิมนต์กันเองแล้วแจ้งยอดวัดละกี่รูป

 ผลที่ได้รับ

 • ได้การมีส่วนร่วมการอยู่รวมกันอย่างสงบที่ไม่เอะอะโวยวายพูดคุย
 • ทำงานอย่างมีสมาธิความเสียหายน้อยลงประมาณ10%
 • ไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่มีกิจกรรทำบุญนั้งสมธิอย่างน้อย3ทีผ่านมา
 • พนักงานมีการอ่อนนอมในการพูดจาทีมีความเกรงใจกันซึ่งกันและกัน
 • ศรัทธาในพระพุทธพระศาสนามากขึ้นดูจากความร่วมมือของพนักงาน
19 ธรรมะสุขใจ– ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน โรงงานผลิตเส้นก๋วยเต๋ยวชุนกี่

เป้าหมาย :พนักงานของโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วัตถุประสงค์:

 1.  เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 2. เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรื่องการทำบุญตักบาตร
 3. เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำบุญในพระพุทธศาสนา
 4. เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีคุณแก่มารดาผู้มีพระคุณ ด้วยการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล
 5. เพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้ทำบุญร่วมกัน

 ขั้นตอนการดำเนินงาน:นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า จากนั้น ฟังพระเทศนาร่วมกันเป็นเวลา 30 นาที

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: เดือน สิงหาคม 2562 เวลา 07.00– 09.00 น. ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวนพนักงานทั้งหมด

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

 

1.Feeling พนักงานได้ทำกิจกรรมทำบุญร่วมกัน

2.Finding กิจกรรมมีส่วนปลูกฝัง ส่งเสริม ให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม

3.Future โรงงานส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม คุณธรรม อย่างต่อเนื่องโดยให้เป็นไปตามบริบทขององค์กร

20 คณะทำงานสร้างสุขกลุ่ม Calm Way

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:ทำความสะอาดโรงงานและทำบุญที่วัดพระพุทธบาทน้ำ

 วัตถุประสงค์:เพื่อให้จิตใจสงบและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 1. นำสมาชิกทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงงานและวัด
 2. รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำป็นแก่วัดพระพุทธบาทน้ำ
 3. นำคณะไปทำบุญที่วุดพระพุทธบาทน้ำพุสระบุรี

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: เมษายน-ตุลาคม 2562

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:11คน

ผลการดำเนินกิจกรรม:นำของบริจาคที่ได้จากการรับบริจาคและการออกทุนทรัพย์ด้วยตนเองไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ สระบุรี ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้ท าให้มีความสุขในแง่ดังต่อไปนี้ HappyFamily,HappySociety, Happy Soul, Happy Heart  จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 11คน คิดเป็น 100 % ของจ านวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling รู้สึกอิ่มใจที่ได้ทำบุญ

2.Finding พบว่าวัดพระพุทธบาทน้ำพุยังขาดปัจจัยอีกมาก

3.Future ควรจัดหาโครงการหรือความช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง

21 กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำใจเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต บริษัทมีโชคขนส่ง จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60% ของพนักงาน ของจำนวน 100 คน

 

วัตถุประสงค์:เพื่อให้พนักงานได้รับฟังหลักธรรมคำสอน การเจริญสติในขณะทำงาน และพัฒนาจิตใจให้ สุขภาพจิตที่ดีขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและลดความเครียดในการทำงาน รวมทั้งให้พน เข้าใจวิธีการบริหารอารมณ์

 ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 1.  วางแผนการดำเนินกิจกรรม ประสานงานพระวิทยากร จัดเตรียมสถานที่
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
 3. เก็บข้อมูลความพึงพอใจเพื่อประเมินผลกิจกรรม

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: จำนวน 1 วัน ในเดือนสิงหาคม

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม: 90คน

 ผลการดำเนินกิจกรรม:พนักงานได้เรียนรู้แนวทางการฝึกตามดูตามรู้อารมณ์ของตนเอง และสามารถนำ หลักธรรมคำสอนมาใช้ในการปฏิบัติงานจำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 20 คน คิดเป็น 20 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน  (3F)

1.Feeling รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข สงบ เข้าใจตนเอง และบริหารจัดการอารมณ์ตนเองได้

2.Finding พนักงานได้นำหลักธรรมคำสอนไปแนะนำและฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างง่ายให้ครอบครับ

3.Future ควรกำหนดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็น KPI ขององค์กร เพื่อการพัฒนาจิตใจพนักงานอย่างต่อเนื่อง

22 นั่งสมาธิฝึกสติ-ปัญญา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

 • พนักงานมีสมาธิ มีการควบคุมสติ รู้การกระทำของตนเองก่อนใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
 • การมีเหตุ มีผล ในการตัดสินใจเรื่องงาน และเรื่องอื่นๆ
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ลดการทะเลาะวิวาท

 วัตถุประสงค์:

 • เพื่อให้พนักงานมีจิตใจที่สงบ ไม่คิดฟุ้งซ่านกับเรื่องอื่นในขณะทำงานจะทำให้งานเกิดผลิตภาพ
 • ให้พนักงานฝึกการเรียนรู้ และอยู่กับตนเอง และผู้อื่น
 • ลดความผิดพลาดในการทา งานทขี่าดสติมีสมาธิจดจ่อกบั สิ่งที่ตนกระทา อยู่

 ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 • แจ้งพนักงาน
 • ดำเนินการตามแผน

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน: เดือน มิถุนายน,เดือน กันยายน,เดือน ธันวาคม จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:จำ 6คน

 

ผลการดำเนินงาน3 F

 • FEELING : พนักงานมีสติ สมาธิในการทำงาน ไม่ฟุ้งซ่านในการทำงาน
 • FINDING : พนกังานมีสมาธิมากขึ้นจากนั่ง เริ่มต้น 10 นาที สามารถนั่งได้เป็น 20 นาที
 • FUTURE :  อนาคต จัดกิจกรรมเข้าปฎิบัติที่ศูนย์วันเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ใช้เป็นแนวทางเพื่อรักษาศีล 8 ในการดำเนินชีวิต
23 กิจกรรม:ประเพณีบุญผะเหวด ห้างหุ้นส่วนจ กัดา ดับเบิลยูอาร์คอนซัมเมชั่น

เป้าหมายตัวชี้วัด : ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการมีส่วนร่วมของกิจกรรม งานประเพณีบุญผะเหวด

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
 1. เพื่อสนับสนุนงานประเพณีประจำปี จังหวัดร้อยเอ็ด

ขั้นตอนการดาเนินงาน:

 1. จัดเตรียมขนมจีน อาหาร และเครื่องดื่ม ต้อนรับประชาชนและแจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมงาน ฟรี
 1. ให้ผู้ที่มารับเข้าแถวให้เป็ นระเบียบเพื่อให้กับผู้ที่มาถึงก่อนตามลาดับ
 1. หลังจากมีการแจกอาหารและเครื่องดื่มเสร็จแล้ว พนักงานช่วยกันเก็บกวาดและล้างจาน

ระยะเวลาการด เนินงาน:วันที่-108 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม: จำนวน 14คน

 ผลกาดำนินงาน (3F)

 1. FEELING : พนักงานมีความร่วมมือ และรู้สึกดีใจได้ทว่าจะเป็าบุญไม่นในรูปของเงิน หรือแมก้ระทงั่ ผู้ที่ไม่มีเงินก็สามารถใช้แรงงานด้วยการร่วมบุญแทนได้,เรียนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีอีสาน,มีความ สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทเกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว
 2. FINDING : พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด คิดเป็ น 100เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้งหมด
 3. FUTURE : ทางห้างฯ จะด เนินการจัดกิจกรรมประเพณีบญุาผะเหวดแบบน้อีกร่วมกับบริษัทที่เป็น พันธมิตร เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและแน่นเฟ้นต่อการทงาน 
24 รถถังถวายกฐินสามัคคี

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกคน

 

วัตถุประสงค์:

 

1.เพื่อเป็นการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาดและรักษาประเพณีที่ดีสืบต่อไป

2.เพื่อให้พนักงานมีโอกาสให้เข้าวัดำบุญและฟังพระธรรมเทศนา

 ขั้นตอนการดำเนินงาน: เชิญชวนพนักงานที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน เพื่อไปทอดกฐินสามัคคี

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: วันที่19 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2562 ณ วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

 ผลการดำเนินกิจกรรม:ท ให้สถานประกอบการ และพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

 ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานได้เห็นถึงประเพณีที่ดีงาม ทางพระพุทธศาสนา

2.Finding : พนักงานมีความภูมิใจ ในการได้ทำนุบรุงพระพุทธศาสนา

3.Future : มีการจัดโครงการฯขึ้นทุกปี

25 งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินเทพยวรางกูร ร.10 บริษัท เค. ซี. เมททอลชี จำกัด

เป้าหมาย: พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นและพนักงานลดรายจ่ายจากการดื่มแอลกอฮอล์

 

วัตถุประสงค์:

 

1.เพื่อให้พนักงานได้ลดรายจ่ายจากการดื่มแอลกอฮอล์

 

2.เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

 

3.การรักษาศีล 5 ถวายเป็ น พระราชกุศล ในหลวง ร.10

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 

1.พนักงานร่วมลงชื่อ งดเหล้าเข้าพรรษา

 

2.พนักงานภาคภูมิใจที่ได้ถวายพระราชกุศลให้ในหลวง ร.9 และพนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ ้น

 

3.ผู้บริหารและทีมงานสร้างสุขเป็ นต้นแบบในการถือศีลและ ลดละเลิก อบายมุก

 

4.มีพนักงานเลิกเหล้าตลอดไป จ านวน 13 คน และงดเหล้าช่วงเข้าพรรษานวน7จคนา

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน: ช่วงเข้าพรรษา3 เดือน

 

ผลการดำเนินกิจกรรม:กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

 

เชิงปริมาณ

 

1.มีผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นจำนวน 20 คน คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ต่อวัน 341 บาท

 

2.ผลการเป่าแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ำให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานท ไม่สูญเสียรายได้ทั้ง พนักงานและองค์กร

 

3.ผลการตรวจสารเสพติดเป็นศูนย์ ไม่พบสารเสพติดยาบ้าในร่างกายพนักงานทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

 

4.พนักงานมีเงินเก็บมากขึ้

 

เชิงคุณภาพ

 

1.พนักงานเป็นคนดีเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความนับถือมีกำลังใจใน ารพัฒนาต่อยอด

 

2.คืนคนดีสู่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

 

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ ้น 20 คน คิดเป็ น 9 % ของจ านวนพนักงานท

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

 

 • Feeling : พนักงานมีความตั้ใจในการรักษาศีลและงดเหล้า พร้อมทั้งพนักงานให้กำลังใจกับเพื่อนๆในการงดเหล้า
 • Finding : พนักงานมีความพร้อมในการท างานมากขึ้ลดค่าใช้จ่ายในการดื่มำนวนพนักงานที่งดเหล้าจะเข้าพรรษา จำนวนจ 20 คน คิดเป็น 9 % ของจำนวนพนักงานทั้หมด ยอดค่าใช้เฉลี่ยของพนักงานที่ดื่ม แอลกอฮอล์ต่อเดือน เท่ากับ 10,600 บาท และยอดค่าใช้จ่ายขอพนักงานทั้หมดที่สามารถลดลงได้ เนื่องจากเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา (3 เดือน) เป็นเงินรวมทั้งสิ้31,8000 บาท
 • Future : จะขยายระยะเวลาในการงดเหล้ามากขึ้และเชิญชวนพนักงานและชุมชนรอบข้างเข้าร่วม กิจกรรม
26 กิจกรรมโรงทานเพื่อชุมชน บริษัทศรีรุ่ง กรุ๊ป

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งของ,แรงงาน,เวลา
 • เพื่อให้พนักงานได้บำเพ็ญประโยชน์กับสังคม
 • เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของจิตใจ

 เป้าหมายของกิจกรรม

 • พนักงานมีจิตใจผ่องใส,เบิกบาน,มีความสุข
 • พนักงานมีจิตใจเข้มแข็ง
 • พนักงานรู้จักการให้และรับ

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 •  ออกโรงทานงานเทศกาลบุญต่างๆ

 ระยะเวลา ปีละ 2 ครั้งงานกฐินและงานบุญประจำปีวัดโพธิ์สมภรณ์

 ตัวชี้วัด

 1.  พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 70%
 2. พนักงานมีความกระตือรือล้นช่วยเหลืองาน

 Feeling

 1. พนักงานอยากไปทำบุญ

 Finding

 1.  พนักงานให้ความร่วมมือ 90%
 2. พนักงานช่วยกันดำเนินกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง 100%

 Future

 1.  พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความสามัคคี
27 กิจกกรมใส่ชุดไทยทำบุญตักบาตร บริษัทศรีรุ่ง กรุ๊ป

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เพื่อรักษาวัฒนธรรมไทย
 • เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสวมผ้าไทย

 เป้าหมายของกิจกรรม

 • พนักงานรักษาวัฒนธรรมไทย
 • พนักงานดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา
 • พนักงานมีจิตใจผ่องใส,เบิกบาน
 • พนักงานใส่ชุดผ้าไทยร่วมกิจกรรม

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • ใส่บาตรพระ9 รูป ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์
 • พนักงานใส่ชุดผ้าไทย
 • ทุกวันอังคารที่3ของเดือน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน กันยายน2562- สิงหาคม2563

ตัวชี้วัด

 • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และพนักงานในเครือศรีรุ่ง50% ไม่ต่ำกว่า
 • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใส่ผ้าไทยทุกคน

 ผลการดำเนินกิจกรรม (3F)

 •  Feeling : พนักงานรู้สึกจิตใจเบิกบาน ,พนักงานมีจิตใจผ่องใส
 • Finding :พนักงานให้ความร่วมมือ90%, พนักงานที่ร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย100%
 • Future : พนักงานใกล้ชิดพุทธศาสนาและมีศีลธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

 

1.พนักงานงานเข้าร่วมกิจกกรมมากกว่า50 %

2.พนักงานสามารถรับรู้ถึงโทษของการดื่มสุรา

3.พนักงานลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์100%จากกดลงุ่มที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์:

 1.เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ฟื้นฟูสภาพร่างกาย

 2.มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น

 3.มีเงินออม

 4.เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

 1.ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานทราบ

 2.ลงชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ

 3.สรุปผลโครงการ

 ระยะเวลาการดำเนินงาน: 3 เดือน

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม:25คน จากพนักงานทั้งหมด39 คน

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 25 คน คิดเป็น100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าจกรม่วมกิสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาได้ตลอดช่วงเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา

 ผลการดำเนินงาน (3F)

 1.Feeling พนักงานมีความตั้งใจในการงดเหล้าเข้าพรรษา

 2.Finding พนักงานเข้าร่วมโครงการ25 คน จาก 39 คน คิดเป็น64.10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด การ

 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ท าให้พนักงานมีเงินเก็บเฉลี่ยวันล่ะ20บาท/คนรวมเป็นเงินคิดจากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45,000 บาท ( 20บาท/วัน *25 คน * 90 วัน ) และพนักงานมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นวันล่ะประมาณ0.5-1 ชั่วโมง

 3.Future ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานเข้ารมให้มากขึ้นในครั้งถัดไปและขยายผลสู่ชุมชน่วมกิจ

29 ชื่อกิจกรรม Happy Soul

การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) คือ การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยเฉพาะหิริ โอตตัปปะ (ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตน) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ควรมีคุณธรรมอื่นๆ เช่น การเป็นคนดี มีศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เป็นต้น

Happy Money

การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ เป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้ เป็นหนี้อย่างมีเหตุุผล มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่า เป็นบุคคลที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ ทั้งนี้ต้องบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยอาจทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ภาพ
1 แปรรูปน้ำมันทอดซ้ำรักษ์สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจกระทุมรายพัฒนา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : เพื่อให้สมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : สมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนนำของเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์

ขั้นตอนการดำเนินงาน : จัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปน้ำมันทอด

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 25 พฤษภาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 13 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : ลดรายจ่าย รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำให้แม่น้ำในคลองเน่าเสีย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มโดยนำมาจำหน่าย

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 13 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling สมาชิกได้รับความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

2.Finding มีกิจกรรมร่วมกันและสามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้แก่สมาชิก

3.Future จะยังคงดำเนินการสร้างเสริมกิจกรรมนี้ได้อย่างยังยืนแพร่หลายไปตามชุมชนรอบข้าง

2 ออมดีๆ มีลุ้น บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จำกัด

เป้าหมาย : เพื่อให้มีวินัยในการเก็บออม เป็นจุดเริ่มต้นของการมีระเบียบวินัยในด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกได้หันมาออมเงินกันเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อสร้างนิสัยและวินัยให้กับสมาชิกในการออมเงิน
3. เพื่อเป็นการชักชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัท
ขั้นตอนการดำเนินงาน :
1. เตรียมการและประชุมวางแผนดำเนินโครงการ
2. ร่างโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
3. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ และเริ่มปฎิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้
4. จับสลากทุกเดือนพร้อมประกาศผู้โชคดี
ระยะเวลาการดำเนินงาน : เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม 2562
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 30 ท่าน

ผลการดำเนินกิจกรรม :
1. พนักงานมีการเก็บออมเงินกันมากขึ้น
2. พนักงานมีเงินออมเพิ่มนำไปใช้ในยามฉุกเฉิน
3. พนักงานสามารถต่อยอดการออมเงินได้ในอนาคต
จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 30 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน (3F)
1. Feeling พนักงานมีวินัยในการเก็บออมเงินมากขึ้น ทำให้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
2. Finding เป็นการสร้างวินัยให้กับตนเอง ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมมีการวางแผนการใช้ ยอดรวมการออม 146,010 บาท
3. Future เราจะส่งเสริมสมาชิกในการต่อยอดการออมระยะยาว เพื่อเป็นการออมไว้ให้ใช้ในอนาคต

3 โครงการอบรมอาชีพให้กับพนกังาน การทำน้ำยาล้างจาน บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จากัด

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานและผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

2.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้พนักงานหารายได้เพิ่ม

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม :วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวน 19 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานสามารถทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผา้นุ่มได้

จา นวนพนกังานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น19 คน คิดเป็น 6 % ของจำนวนพนกังานทั้งหมดที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling พนักงานรู้สึกประทับใจ และรู้สึกดีต่อองค์กรที่ให้ความรู้และได้ลงมือปฏิบัติการทำน้ำยาล้างจาน

น้ายาซักผ้าและน้ำยาปรับผา้นุ่ม เพื่อเอาไปใช้ภายในครอบครัว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้

2.Finding ประหยดัค่าใช้จ่ายจากปกติที่ซื้อน้ำ ยาล้างจานหรือน้ำ ยาปรับผ้านุ่มมาใช้เองก็สามารถทา ใช้เองได้

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพนักงาน โดยต้นทุนประมาณ 55 บาท สามารถทำน้ำยาล้างจานมา

ใช้ได้ 4,500-5,000 กรัม ซึ่งเทียบกว่าตามท้องตลาดราคาถูกกว่าเกือบ 70%

3.Future เพิ่มหลักสูตรให้หลากหลายเพื่อสามารถให้พนักงานน ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตรงตามที่

พนักงานสนใจ พนักงานสามารถทา น้ำยาล้างจานและน้ายาปรับผา้นุ่มขายเป็นอาชีพเสริมได้หรือนำความรู้ที่

ได้นำไปต่อยอดให้เกิดรายได้เสริมได้

4 วีระบรรเจิด มาเก็ต บริษัท รีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จากัด

วัตถุประสงค์ :

  เพื่อนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาแปลงเป็นเงิน

  เพื่อสร้างความสุขภายในองค์กร

  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภานในองค์กร

  เพื่อเพิ่มช่องทางการเพิ่มรายได้ของพนักงาน

 เป้าหมายและตัวชี้วัด :

  พนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10%

  พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ วีระบรรเจิด มาเก็ต

2) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ

3) จัดเตรียมสถานที่

4) เปิดให้พนักงานจองพื้นที่ในการขายสินค้า

5) สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ : คุณศกุนตลา จั่นเพชร (SHE Department) 087-3559654

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มเดือนพฤศจิกายน

งบประมาณ : - บาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 10 คน

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 10 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

1) Feeling : พนักงานที่นำสินค้ามาขายรู้สึกสนุกสนาน และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ

ทำงาน มีความสุขที่ได้หารายได้พิเศษ นำของที่ไม่ได้ใช้มาเปลี่ยนเป็นมูลค่า ได้

พูดคุยกับพนักงานหลากหลายแผนก สนิทสนมกันมากขึ้น

1) Finding : จัดกิจกรรม 1 ครั้งต่อเดือน ประมาณครั้งละ 30 นาที ยอดขายรวมประมาณ2,100 บาท/ครั้ง

2) Future :

     1.ประชาสัมพันธ์ให้มีร้านค้ามากขึ้นและมีสินค้าที่หลากหลายมากกว่านี้

     2.เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมตลาดนัด 2 ครั้งต่อเดือน

     3.ให้ชุมชนมีส่วนเริ่มในการนำสินค้าภายในชุมชนเข้ามาขายในบริษัท เช่น สินค้า OTOP หรือสินค้าจาก

        กลุ่มแม่บ้าน

5 ออมน้อยแต่ออมนะ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

1.พนักงานมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน

 2.ผล Happinometer Happy Money เพิ่มขึ้น 5% หลังเข้าโครงการ

วัตถุประสงค์ :

 1.เพื่อให้พนักงานมีเงินออม

 2.เพื่อให้พนักงานลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1.ประชุมคณะทำงาน

 2.ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้พนักงานทราบ

 3.จัดทำกำหนดการ

 4.เปิดสมุดบัญชี โดยคณะท างานเป็นผู้ติดต่อกับทางธนาคารให้พนักงาน

    เพื่อความสะดวกในการเปิดบัญชีและนำเงินฝาก

 5.สรุปผลยอดเงินออมประจ าปี 2563

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 ปี เริ่ม พ.ศ.2563

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : ทั้งหมด (39 คน)

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1.พนักงานมีเงินออมเฉลี่ยต่อคน 400 บาท/คน/เดือน

 2.ผล Happinometer Happy Money เพิ่มขึ้น 5.55% หลังเข้าโครงการ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

คิดเป็น 100 % ของจ านวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling พนักงานมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการ ทางผู้บริหารได้จัดให้มีรางวัลพิเศษสำหรับ

พนักงานที่ออมเงินได้เยอะที่สุด

2.Finding จากการเก็บข้อมูล พนักงานที่มียอดเงินเก็บสูงสุด มีจำนวนเงินออม 1,040 บาท/เดือน ค่าเฉลี่ยเงิน

ออมคิดจากพนักงานทั้งหมดเฉลี่ย 400 บาท/คน/เดือนและผล Happinometer Happy Money เพิ่มขึ้น

5.55% หลังเข้าโครงการ  มียอดออมรวมเป็นเงินจำนวน 109,200 บาท

3.Future จากผลตอบรับที่ดีจากพนักงาน ในอนาคตทางทีมงานอาจมีการจัดการอบรมความรู้เบื้องต้นในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและสอนให้พนักงานจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของตนเองและนำเงินส่วนนี้เก็บออม

6 ออมเงิน ออมสุม วิสาหกิจชุมชนไอริช

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : พนักงานมีเงินเก็บจากการออมเงิน

วัตถุประสงค์ : ให้พนักงานเกิดวินัยในการออม

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้รับทราบโครงการ

2) จัดกิจกรรมให้พนักงานได้เข้าร่วมออมเงิน คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : มกราคม  -  ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 21 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีเงินเก็บจากการออม และเงินออมที่ได้นำมาเป็นสวัสดิการสมาชิกกลุ่ม     ในกรณีที่สมาชิกกลุ่มมีความจำเป็น โดยให้กู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อเดือน

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 21 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานให้ความสนใจและเกิดความภูมิใจในการออมเงิน

2.Finding : พนักงานเกิดวินัยในการออมเงิน สร้างวัฒนธรรมการออมในองค์กร มีเงินออมของกลุ่ม จำนวน 252,000 บาท และสามารถนำเงินออมที่มีเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มกรณีมีความจำเป็นโดยคิดดอกเบี้ย   ร้อยละบาทต่อเดือน

3.Future : ส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มจำนวนเงินออมให้มากขึ้น

7 เก็บตังค์ไว้สร้างฝัน (Happy Money, Happy Family) บริษัท วงสปริง จำกัด

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมเงิน และการบริหารการเงินส่วนบุคคลดีมากขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมมากขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

   เชิงคุณภาพ พนักงานได้รู้จักการออมเงิน

   เชิงปริมาณ พนักงานมีเงินออมมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ เก็บตังค์ไว้สร้างฝัน

2) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ

3) ประสานงานเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินมารับเปิดบัญชีเงินฝาก และการออมเงินด้วยการซื้อ

      สลากออมสิน

4) เจ้าหน้าที่ธนาคารมาให้บริการรับฝากเงินและซื้อสลากออมสินที่บริษัทเดือนละ 1 ครั้ง

5) พนักงานที่ร่วมกิจกรรมทุกเดือนมีสิทธิร่วมรับรางวัลพิเศษจากทางบริษัทฯ

 ผู้รับผิดชอบ : คุณภิญญพงษ์ ถิระชัยอนันต์

 ระยะเวลาการดำเนินงาน : กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2562

งบประมาณ : .-

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 20 คน

 1. จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 20 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวน

พนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผลการดำเนินงาน (3F)

1) Feeling : ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขแล้วพนักงานมีความรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่ทำ และยังมี

เงินออมสำหรับครอบครัวเพื่อใช้ในคราวจำเป็น เกิดค่านิยมในการออมร่วมกัน พนักงาน

ประหยัดและออมมากขึ้น

2) Finding : ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขแล้วพนักงานสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม, มียอดออม

เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท / คน ยอดออมรวมเป็นเงิน 320,000 บาท

3) Future : ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขแล้วทำให้พนักงานบริษัทฯทุกคนมีความสุขกับการออม

เงินและยังมีเงินออมเพื่อใช้ในอนาคต ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรมการออมเพิ่มมากขึ้น

 

 

8 ออมเงินทวีทรัพย์ บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

เป้าหมาย

ทีม Happy Money ต้องการส่งเสริมวินัยทางการออมเงินให้กับพนักงานในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมออมเงินทวีทรัพย์ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีบัญชีฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จำนวนเดือนละ 1,000 บาท เมื่อจบโครงการผู้เข้าร่วมจะมีเงินเก็บเป็นก้อน จำนวน 24,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 2.25% ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และทุก 3 เดือนสามารถลุ้นโบนัสพิเศษจากผู้บริหารมูลค่า 500 บาท

วัตถุประสงค์

 1. สร้างวินัยในการออมเงินแก่พนักงาน ซึ่งสามารถออมเงินเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท
 2. พนักงานรู้จักจัดสรรเงินออม และการใช้จ่ายให้พอใช้ในแต่ละเดือน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขอกำหนดอนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 2. ติดต่อประสานงานกับธนาคารที่เพื่อเข้ามาเปิดบัญชีเงินฝาก
 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
 4. ดำเนินกิจกรรม ออมเงินทวีทรัพย์

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 2 ปี (พฤศจิกายน 2562- พฤศจิกายน 2564)

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 21 ท่าน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1) พนักงานมีความตั้งใจเก็บเงินมากขึ้น โดยเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี

                2) พนักงานสามารถลุ้นโชคกับโบนัสพิเศษ 500 บาท ที่ผู้บริหารมอบให้ ทุก 3 เดือน

เชิงคุณภาพ 1) สร้างวินัยในการออม และลดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคต

                2) พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ส่งผลทาให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : 1) พนักงานรู้สึกสนุกและภาคภูมิใจที่สามารถออมเงินได้ด้วยตนเอง

                2) พนักงานรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญของการออมมากขึ้น

 1. Finding : 1) มีจำนวนเงินออมที่เกิดขึ้น 504,000 บาทไม่รวมดอกเบี้ย ภายในเวลา 2 ปี (พฤศจิกายน 62-

         พฤศจิกายน 64)

     2) พนักงาน 21 คน เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี

 1. Future : จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น โดยมีรางวัลสมทบให้กับผู้มีวินัยในการออม
9 HAPPY MONEY HAPPY INTER บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

เป้าหมาย

HAPPY MONEY HAPPY INTER เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารมีความตั้งใจเพื่อให้คำปรึกษาและหาทางแก้ไข้ให้กับพนักงานที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน หนี้นอกระบบ ฯลฯ โดยมีการจัดตารางให้คำปรึกษาทุกบ่ายวันศุกร์ เพื่อศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา ให้คำแนะนำ และติดตามผล ร่วมไปถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานเข้าใจบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองและสาเหตุการเป็นหนี้
 2. ทราบแนวทางการปลดหนี้ด้วยตนเอง และหลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขอกำหนดอนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
 3. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประสบปัญหาทางการเงินที่ต้องการได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือ
 4. สำรวจสภาพทางการเงิน และดำเนินกิจกรรม HAPPY MONEY HAPPY INTER

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ทุกบ่ายวันศุกร์ ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1) จำนวนผู้กู้ยืมเงินมีแนวโน้มลดลง

                2) จำนวนผู้ที่สามารถปลดหนี้

เชิงคุณภาพ 1) พนักงานทราบสาเหตุและแนวทางในการปลดหนี้

                2) พนักงานรู้สึกประทับใจและเห็นถึงความตั้งใจดีที่ผู้บริหารมีให้ เพื่อแนะนำแนวทางในการปลดหนี้

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : 1) พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานจากที่ผู้บริหารสละเวลาและเอาใจใส่ต่อปัญหา

               2) พนักงานรู้สึกโล่งอก หายเครียดจากการปัญหาการเงิน

 1. Finding : 1) จำนวนผู้กู้ยืมเงินมีแนวโน้มลดลง 30%

                2) จำนวนผู้ที่ปลดหนี้ได้ 17 คน คิดเป็นมูลค่า 536,478 บาท

                3) พนักงานรู้จักบัญทึกสถานะการเงิน และความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือน

 1. Future : 1) เปิดรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง

              2) รณรงค์ให้พนักงานบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันผ่าน application

10 สัมมนาเทคนิคการบริหารเงินอย่างชาญฉลาด บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด

เป้าหมาย

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตัวแทนจากทีม Happy Money เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารเงินที่ถูกต้อง จึงได้เชิญวิทยากรจากธนาคารเข้ามาจัดสัมมนาเทคนิคการบริหารเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการรู้จักใช้ รู้จักหนี้ รู้จักออม และรู้จักการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารเงินอย่างถูกวิธี และปลูกฝังวินัยด้านการออมเงิน
 2. ปลูกฝังวินัยด้านการออมเงิน
 3. สร้างนิสัยให้รู้จักการใช้จ่าย การวางแผนการเงิน เพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตการงานและครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. กำหนดหัวข้อการสัมมนา หน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ รายละเอียดกิจกรรม และกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม
 2. นำเสนอแผนกิจกรรมและขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
 3. ติดต่อหน่วยงานที่เข้ามาสัมมนาให้ทราบวันและเวลา รายละเอียด ที่ชัดเจน
 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบ
 5. จัดเตรียมสถานที่ก่อนวันจัดงาน ตรวจสอบความเรียบร้อย
 6. ดำเนินกิจกรรม สัมมนาเทคนิคการบริหารเงินอย่างชาญฉลาด

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 17 พฤษภาคม 2562

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 40 ท่าน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1) พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารเงินอย่างถูกวิธี

                2) มีจำนวนผู้ที่สนใจขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่อง การกู้ การออม และการลงทุน

เชิงคุณภาพ 1) พนักงานมีความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น

                2) พนักงานรู้จักบันทึกรายรับ-จ่าย และสังเกตเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : พนักงานตระหนักและรู้จักจัดการ Need vs Want การบริหารหนี้ วิธีการออมเงินและการลงทุน
 2. Finding : 1) พนักงาน 31 คน แจ้งความประสงค์ขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมเรื่อง การกู้ การออม และการลงทุนเป็นการส่วนตัว

                2) พนักงาน 21 คน สนใจเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน เดือนละ 1,000 บาท คิดเป็น 504,000  บาทไม่รวมดอกเบี้ย

 1. Future : จัดให้มีส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิคการขยายดอกผลของเงินออมเพื่อลงทุนต่างๆ หรือหัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติม
11 ของดีราคาถกูก บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

 เป้าหมาย

เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ราคาสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย ตัวแทนจากทีม Happy Work life จึงจัดกิจกรรมของดีราคาถูกขึ้นโดยติดต่อลูกค้าของบริษัทเพื่อนำสินค้ามาออกบูธจำหน่ายเพื่อให้พนักงานทุกคนได้จับจ่ายซื้อของคุณภาพดี ราคาย่อมเยา ในกลุ่มสินค้าจำเป็น และนอกจากลดค่าใช้จ่ายในค่าครองชีพแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของพนักงานในบางส่วน
 2. เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการสินค้าคุณภาพดี ราคาย่อมเยา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ขอกำหนดอนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 2. ติดต่อสินค้าที่จะเข้ามาจัดบูธของดีราคาถูก
 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ
 4. จัดเตรียมสถานในตั้งขายสินค้า
 5. ดำเนินกิจกรรม ของดีราคาถูก

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ทุกวันที่ 5 ของเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง)

จํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 313 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1) พนักงานมีความสนใจและซื้อสินค้าเป็นประจำทุกเดือน

       2) พนักงานมีเวลาในการทำกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น ทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น

เชิงคุณภาพ 1) พนักงานรู้สึกถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี

                     2) เกิดความร่วมมือที่ดีต่อพันธมิตรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : พนักงานมีความพึงพอใจในคุณภาพและราคาที่นำมาจำหน่าย และรู้สึกถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหาร
 2. Finding : พนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย 10-15% จากราคาตลาด 
 3. Future : ดําเนินกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมสำรวจหมวดสินค้าที่มีความจำเป็นและต้องการของพนักงาน
12 อบรม Happy Money บริษัท โตโยกซ์ จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :

 1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 70% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
 2. ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 70%
 3. พนักงานสามารถทำงบดุล งบรายได้และค่าใช้จ่าย และวางแผนภาษีได้ไม่ต่ำกว่า 40%

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานทราบสถานะทางการเงินของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล
 2. ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและแจ้งยอดเงินสะสมของพนักงานแต่ละคน
 3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนภาษี

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทราบ
 2. ให้พนักงานที่สนใจลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 3. จัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้
 4. ประเมินผลกิจกรรม และให้พนักงานที่สนใจขอคำปรึกษาเรื่องการเงินลงชื่อเพื่อดำเนินการให้คำปรึกษาต่อไป

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 2-13 ธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 28 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานทราบสถานะการเงินของตนเอง จากการกรอกข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ รายจ่าย ระหว่างการอบรม
 2. พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บออม สามารถทำงบดุล งบรายได้และค่าใช้จ่าย และวางแผนภาษีได้
 3. พนักงานได้รับความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทราบยอดเงินสะสมของตนเอง ซึ่งหักจากเงินเดือน 10% และบริษัทสมทบอีก 10% เท่ากับพนักงานทุกคนมีเงินออม 20% ของเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน ปัจจุบันยอดสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งบริษัทรวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท
 4. พนักงานขอรับคำปรึกษาเป็นรายบุคคลจำนวน 19 คน
 5. พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 4%

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 24 คน คิดเป็น 85.7% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถทำงบดุล งบรายได้และค่าใช้จ่าย และวางแผนภาษีได้

 

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling: พนักงานรู้สึกอุ่นใจเมื่อทราบยอดเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ 10% ทุกเดือน เพราะเงินในส่วนนี้จะช่วยให้มีเงินใช้หลังเกษียณ แต่ยังมีความกังวลใจเรื่องสถานะการเงินในปัจจุบัน เพราะยังบริหารการเงินได้ไม่ดี
 2. Finding:
 • พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 28 คน คิดเป็น 32% ของพนักงานทั้งหมด
 • พนักงาน 24 คน สามารถทำงบดุล งบรายได้และค่าใช้จ่าย และวางแผนภาษีได้ คิดเป็น7% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • ปี 2562 มีการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ 3,800,000 บาท
 • สิ้นปี 2562 ยอดเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งบริษัทรวมเป็น 12,000,000 บาท
 • พนักงานที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน ซื้อ LTF และประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมเป็นเงินที่ลดหย่อนได้ประมาณ 400,000 บาท
 1. Future: ให้คำปรึกษาเรื่องการเงินเป็นรายบุคคล และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน
13 ออมแลกกระปุก บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

เป้าหมาย : ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

วัตถุประสงค์: เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการวงแผนทางการเงิน การออมเงิน การลดหนี้และปลดหนี้

รวมถึงแนวทางการลงทุนและสถาบันการลงทุน เพื่อความสุขทางด้ำนการเงินในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดประชุมทีมงานโครงการเพื่อค้นหา/สรุปกิจกรรมและกำหนดการ

2) สมาชิกแต่ละฝ่ายประชำสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อนพนักงานในแผนกเข้าร่วมกิจกรรม

3) ทีมงานจัดเตรียมงบประมาณและสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 120 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงำนเห็นความสำคัญ/ประโยชน์จากการออม ทำให้มีเงินเก็บและมีวินัยในการออมมากขึ้น

2) พนักงานมีเป้าหมายการออมและมีการวางแผนการออมชัดเจนขึ้น

3) พนักงำนในองค์กรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหารและพนักงานจากแผนกต่างๆ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 120 คน

คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการด าเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีการแบ่งปันข้อมูลดีๆ ทางด้านการเงินและการออม
 2. Finding : พนักงานมีการออมตามเป้าหมาย เช่น ค่าเทอม ค่ารถ ค่าท่องเที่ยว
 3. Future : ทางบริษัทเห็นความสำคัญของการออมจึงจัดให้มีโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคม 2563
14 ส่งเสริมกำรออม Top Up 2 บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

เป้าหมาย : ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

วัตถุประสงค์: เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน การลดหนี้และปลดหนี้

เพื่อความสุขทางการเงิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดประชุมทีมงานโครงกำรเพื่อค้นหา/สรุปกิจกรรมและกำหนดการ

2) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงกำหนดการและกติกาในการร่วมกิจกรรม

3) ทีมงานจัดเตรียมงบประมาณและสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 229 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงำนมีกำรคิดตัดสินใจก่อนใช้จ่าย

2) พนักงานให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์จากการออมมากขึ้น

3) พนักงานมีเป้าหมายการออมและเริ่มสนใจศึกษาการลงทุน

4) พนักงานในองค์กรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานจากแผนกต่างๆ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 229 คนคิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงำนทั้งหมดที่เข้า ร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีการแบ่งปันข้อมูลดีๆ ทางด้ำนการเงินและแหล่งการลงทุน
 2. Finding : มีพนักงานสนใจการออมเพิ่มขึ้น
 3. Future : ทำงบริษัทเห็นความสำคัญของการออมจึงจัดให้มีโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจะเริ่มในเดือนมีนาคม 2563
15 ประกวดกระปุกออมสิน บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

เป้าหมาย : ผู้บริหาร,พนักงาน บริษัท นีโอคอสเมด จ ำกัด

วัตถุประสงค์: เพื่อให้พนักงำนได้สร้างแรงบันดำลใจในกำรออมให้กับตนเอง โดยใช้ ความคิด

สร้างสรรค์ประดิษฐ์กระปุกออมสินที่ท ำจำกวัสดุเหลือใช้ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ใช้งานได้จริงและ

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดประชุมทีมงำนโครงกำรเพื่อค้นหำ/สรุปกิจกรรมและกำหนดการ

2) อบรมให้ควำมรู้เรื่องการออม และแนะนำประสบการณ์ในการออมโดย คุณสมพงษ์ พิบูลย์มณี

   รองประธานบริษัท ในวันที่ 14/2/2562 และ 22/2/2562

3) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึงกำหนดการและกติกาในการร่วมกิจกรรม

4) ทีมงานจัดเตรียมงบประมาณและสถานที่ เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนกุมภาพันธ์2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 40 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

2) พนักงานมีความสุขจากการได้ใช้ไอเดียในกำรออกแบบและตั้งใจประดิษฐ์กระปุกของตนอย่างมี

     ความสุข

3) พนักงำนในองค์กรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานจากแผนกต่างๆ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 400 คน

คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงำนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีการแบ่งปันข้อมูลดีๆ ทางด้านการเงิน
 2. Finding : สมาชิกได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชย และเงินขวัญถุงทุกกระปุกออมสิน
 3. Future : ทางบริษัทจะสรรหากิจกรรมที่ดีต่อไป
16 ออมอย่างพอเพียง (HAPPY MONEY) บริษัท ฟีเนสฟลาวเวิร์ส แมนนูแฟ็คเจอร์เรอร์ จำกัด

เป้าหมาย
1. พนักงานรู้จักการออมและเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50% (70 คน)
2. พนักงานทำรายรับรายจ่ายมากกว่า 10%
3. พนักงานมีเงินออม ใช้จ่ายในยามจำเป็น

วัตถุประสงค์
โครงการนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานรู้จักวางแผนทางการเงิน เพื่อให้พนักงานมีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดหนี้สิน ออมเงินเป็นแบบแผนและเป็นรูปธรรม มีเงินเก็บไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตและยามฉุกเฉิน และยังสร้างเสริมนิสัยในการออมเงินระยะยาวด้วย

กิจกรรม Happy Money มี 3 กิจกรรมดังนี้
1.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย พนักงานที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ติดลบทุกเดือน กลุ่มนี้จะเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อวิเคราะห์การสูญเสียที่ไม่จำเป็น
2. หยอดกระปุกออมสิน พนักงานที่ต้องการเริ่มต้นออมเงิน แต่สภาพการเงินยังไม่มั่นคง หรือยังไม่เคยออมเงินมาก่อน ไม่มีความมั่นใจในการเริ่มเก็บเงิน ทางบริษัทจัดตั้งโครงการหยอดกระปุกออมสิน ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะนำกระปุกออมสินมาไว้ที่บริษัท และหยอดเงินทุกวันตามแต่จำนวนที่หยอดได้
3. เงินฝากปลอดภาษี พนักงานที่มีศักยภาพในการออมเงินมากกว่าเดือนละ 500 บาทขึ้นไป จะเข้าร่วมโครงการเงินฝากปลอดภาษีของธนาคารธนชาต โดยพนักงานที่เข้าร่วมจะออมเงินกับทางธนาคารทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 500 บาท อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีและจะได้รับดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 2.60% เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาออมเงิน ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ มกราคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. อธิบายโครงการทั้ง 3 ระดับให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานตัดสินใจเลือกเข้าโครงการที่เหมาะสมกับตัวเอง
2. ทำแบบสำรวจให้พนักงานลงชื่อเข้าร่วม และนับจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมของแต่ละระดับ
3. แจกแบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการระดับ 1 และนำรายละเอียดบัญชีมาวิเคราะห์กับทางทีม HAPPY MONEY
4. พนักงานที่ออมแบบหยอดกระปุกออมสิน หัวหน้าแต่ละแผนกจะรวบรวมนำกระปุกมาเก็บบนสำนักงาน ทุกเช้าหัวหน้าแผนกนำกระปุกของพนักงานในแผนกลงไปที่แผนก เพื่อให้พนักงานหยอดเงิน หยอดเสร็จแล้วหัวหน้าแผนกรวบรวมกระปุกออมสินมาคืนที่สำนักงานทุกวัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
5. ติดต่อธนาคารธนชาตให้เข้ามาเปิดบัญชีสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการออมปลอดภาษี พนักงานฝากเงินทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปี ตามเงื่อนไขของทางธนาคาร
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 120 คน (85% ของพนักงานทั้งหมด)

ผลจากการดำเนินกิจกรรม
พนักงานสามารถสมดุล รายรับ รายจ่าย ของตนเอง สามารถปลดหนี้ ลดภาระการเงิน เพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ออม และรู้จักออมเงินเพื่ออนาคต
จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 120 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการออมมากขึ้น ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F)
1. Feeling: พนักงานมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถเก็บเงินได้ และให้ความสำคัญในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ระมัดระวังการใช้เงิน รู้สึกปลอดภัยและลดความกังวลที่มีเงินสำรองใช้ยามฉุกเฉิน เกิดค่านิยมร่วมกันในการออมเงินในกลุ่ม ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง
2. Finding: พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 120 คน คิดเป็น 85% ของพนักงานทั้งหมด ยอดเงินออมจากการหยอดกระปุก 603,268 บาท ยอกฝากประจำธนาคาร 166,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 769,368 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) ยอดเฉลี่ยการออมอยู่ที่ 6,411 บาท ต่อพนักงาน มีบุคคลต้นแบบทำบัญชีรายนับรายจ่ายต่อเนื่อง 14 คน
3. Future: ส่งเสริมให้ทำการออมเงิน และทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานออมมากขึ้นโดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถออมเงินได้มากที่สุด

งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม
ค่ากระดาษซีร็อกซ์สำหรับแบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย 1 รีม 120 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาง มรกต เพ็ชร์ดี นางสาว มาเรียม แมกเจอาร์ นางสาว พิมล ลิ้มไพโรจน์

ผู้อนุมัติโครงการและที่ปรึกษา นาง คัทลิญา ทิราภัฐษิ์

17 เงินกู้สวัสดิการพนักงานบริษัท ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด

เป้าหมาย : สวัสดิการลดภาระหนี้นอกระบบ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินและรายจ่ายของพนักงาน
 2. เพื่อให้พนักงานมีสมาธิในการทํางาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้พนักงานยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 2. องค์กรให้สวัสดิการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการดําเนินงาน : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 6 คน (TOPGAS C&W)

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 1. บริษัทฯ ได้ช่วยพนักงานแบ่งเบาภาระทางการเงิน ยอดรวม 590,000 บาท
 2. พนักงานได้รับประโยชน์จากการที่ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ หรือ การกู้เงินดอกเบี้ยสูงจากบัตรเครดิต
 3. ลดความเร่งด่วนเงินกู้ฉุกเฉินนอกระบบ

จํานวนพนักงานที่มีเข้าโครงการ 6 คน (TOPGAS C&W) คิดเป็น 15 % ของจํานวนพนักงาน

ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลการดําเนินงาน (3F)

 1. Feeling เป็นกิจกรรม สวัสดิการที่ดี ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเงินกู้ยืมเงินเร่งด่วนฉุกเฉิน
 2. Finding ช่วยเหลือพนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานเพื่อให้ผ่านช่วงประสพปัญหา ยอดรวม590,000 บาท แยกเป็น ค่ารักษาผ่าตัดขา 60,000.00 บาท ค่าซ่อมรถยนต์ 10,000.00 บาท ค่ารักษาพี่ชายป่วยด้วยโรคมะเร็ง 80,000.00 บาท ค่าซ่อมแซมบ้านให้พ่อ 50,000.00 บาท ค่าต่อเติมบ้านพนักงานต่างจังหวัด 90,000.00 บาท ค่าซ่อมรถยนต์และค่าเทอมลูก 100,000.00 บาท ค่ารักษาพ่อ 200,000.00 บาท
 1. Future ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องการออมเงินมากขึ้น และช่วยวางแผนการเงิน เพื่อสํารองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ห้ความรู้เรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อให้พนักงานรู้จักวางแผนการเงิน

 

18 ส่งเสริมวินัยการออม บริษัท ท้อปแก๊สซีแอนด์ดับบลิว จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานตระหนักในการออม มีวินัย

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานรู้จักแบ่งบัญชีสัดส่วนรายได้นําไปออม
 2. เพื่อให้พนักงานมีวินัย เห็นคุณค่าของการกระทําที่สมํ่าเสมอ
 3. เพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บสํารอง

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้พนักงานลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 2. จัดกิกรรมแยกประเภทการออมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 3. ให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการออมเงิน

ระยะเวลาการดําเนินงาน : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 18 คน (TOPGAS C&W)

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีวินัยในการออม ทําให้มีเงินออมตามจํานวนที่ตั้งเป้าหมายไว้
 2. พนักงานได้รับประโยชน์จากกิจกรรม ในเรื่องของการมีวินัย การประหยัด การแบ่งสัดส่วน

ของรายได้ การตั้งเป้าหมาย และการทํากิจกรรมร่วมกัน

 

จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 17 คน (TOPGAS C&W) คิดเป็น 42.50 %

ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน (3F)

 1. Feeling : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัยและการออม
 2. Finding : พนักงานรู้จักวางแผนเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนําเงินมาออมได้ยอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,263 บาท
 3. Future : ส่งเสริมให้พนักงานวางแผนการออม และแนะนําให้บันทึกรายจ่ายประจําวัน
19 เปิดบัญชีเงินฝาก ซื้อสลากออมสิน บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ

2) เพื่อเชิญชวนให้พนักงานเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมทรัพย์การเปิดบัญชีเงินฝาก และการเลือก

    ซื้อสลากออมสิน

3) ทำให้พนักงานทุกคนรู้จักการออม รักการออม และการใช้เงินอย่างประหยัด

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ

2) คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน

3) ดำเนินการประสานงาน กับ ธนาคารออมสิน สาขา มหาชัย เข้ามาให้ความรู้การออมทรัพย์ เปิดบัญชีเงิน

    ฝากในรูปแบบต่างๆร่วมทั้ง การซื้อสลากให้กับพนักงาน

4) ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. – 10.00 น.

5) ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6) รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 35 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานได้เรียนรู้ด้านการออม เปิดบัญชีเงินฝาก ซื้อสลากออมสินอย่างถูกต้อง

2) พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม เปิดบัญชีเงินฝาก ซื้อสลากออมสิน

3) พนักงานมีการวางแผนไม่ลำบากในอนาคตและสามารถนาเงินออมนี้ไปใช้ในการประกอบการต่างๆ

      จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 30 คน

      คิดเป็น 85.71 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานของบริษัทฯ มีเงินออมมากขึ้น เพิ่มโอกาสที่จะถูกรางวัลสลากออมสิน

2.Finding :

- พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้การออมทรัพย์ จำนวน 150 คน คิดเป็น 88.23% ของพนักงานทั้งหมด

- พนักงานฯ เข้าร่วมเปิดบัญชีเงินฝากในรูปแบบต่างๆ จำนวน 35 คน คิดเป็น 20.58% ของพนักงานทั้งหมด

- พนักงานที่เข้าร่วมการฝาก ซื้อสลากออมสิน เป็นจำนวน 30 คน คิดเป็น 85.71% ของพนักงานที่แจ้งความ

   ประสงค์

3.Future : มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป

20 ออมทรัพย์ PDM บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการเก็บออมอย่างสม่ าเสมอ

2) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีเงินออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นและเมื่อเกษียณ

3) ทำให้พนักงานทุกคนรู้จักการออม รักการออม และการใช้เงินอย่างประหยัด

4) เพื่อตัดภาระของพนักงานในการเป็นหนี้นอกระบบ โดยท าให้สามารถพึ่งตนเองได้ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

5) เพื่อให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มพนักงานและบุตรของพนักงานในบริษัทฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ

2) คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน

3) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ PDM

4) ประกาศระเบียบกลุ่มออมทรัพย์PDM

5) ดำเนินการจัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิก รับฝากเงิน กลุ่มออมทรัพย์PDM ภายใน 2 วันการนับตั้งแต่วัน

    เงินเดือนออกทุกเดือน

6) ประเมินผลการจัดกิจกรรม

7) รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือน มกราคม –ธันวาคม พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ณ.

          บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จ ากัด

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 65 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

1) พนักงานได้เรียนรู้ด้านการออม เปิดบัญชีเงินฝาก ในรูปแบบต่างๆ

2) พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม

3) พนักงานมีการวางแผนไม่ล าบากในอนาคตและสามารถนำเงินออมนี้ไปใช้ในการประกอบการต่างๆ

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 65 คน

คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานของบริษัทฯ มีเงินออมมากขึ้น รู้จักเก็บรู้จักใช้มากขึ้น และยังได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆ

    จากกลุ่มออมทรัพย์ PDM อีกด้วย

2.Finding : พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์PDM จำนวน 65 คน จากพนักงาน

     ทั้งหมด  170 คน คิดเป็น 38.23% ของพนักงานทั้งหมด และในปี 2562 ยอดเงินออมทรัพย์อยู่ที่ 191,430  บาท

 3.Future : ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานที่ยัง ไม่ได้เป็นสมาชิกทราบ

21 ออมได้ ออมดี บริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จำกัด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้ถึงความสำคัญของการออม
 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ประโยชน์จากการทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการใช้ชีวิต

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ และผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการออม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการออม  การทำบัญชี รายรับ รายจ่าย โดยมีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการโครงการ  คณะกรรมการสวัสดิการ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันดำเนินการโครงการจัดตั้งโครงการนี้

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

เชิงคุณภาพ  พนักงานบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย/ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

เชิงปริมาณ  พนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 % ของพนักงานทั้งหมด

พนักงานบริษัทฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40% ของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มีการออม

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

4.1 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการออม  การทำบัญชีรายรับรายจ่าย

4.2 ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย ไลน์กลุ่มพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้

4.3 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

4.4 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคำนวณวงเงินการออมฉุกเฉิน  ออมเพื่อเกษียณอายุผ่านการออมด้วยกองทุนต่าง ๆ ได้

4.5 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีการออมเงิน ออมวันละนิด ชีวิตสดใส  การใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ไม่จ่ายถ้าไม่จำเป็น

4.6 พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การหารายได้เพิ่มจากกิจกรรม ขายได้ ขายดี ในช่องทางไลน์กลุ่มพนักงาน

4.7 คัดเลือกพนักงานต้นแบบการออม

4.8 คัดเลือกพนักงานต้นแบบที่ทำบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 1 มีนาคม - 25 ธันวาคม 2562

งบประมาณ : -.

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้ประโยชน์จากการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 2. พนักงานได้ประโยชน์จากการออมเงิน
 3. ได้พนักงานต้นแบบการออมเงิน การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย  จำนวน 2 คน

ผลการดําเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความรู้สึกดีกับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ไม่เครียดกับการจัดการเรื่องการเงิน  พนักงานให้ความสำคัญกับบุคคลในครอบครัว
 2. Finding : พนักงานสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน  มียอดออมเงินประมาณ  40,000 บาทต่อเดือน พนักงานมีรายได้เสริมจากการนำขยะไปขายประมาณเดือนละ 1,000 บาท  มีรายได้จากการขายของประมาณเดือนละ 5,000  จากอาชีพเสริมอื่นๆ ประมาณเดือนละ 15,000 บาท ยอดออมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณเดือนละ  200,000  บาท รวมมูลค่าการออมต่อเดือนประมาณ  261,000  บาท
 3. Future : พนักงานบริษัททุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการเงิน  การออมมีความสุข  มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร  จัดประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
22 ออมวันละนิด ชีวิตดี๊ดี บริษัท สยามฟอร์จิง จํากัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด:

 1. พนักงานมีความสุขในการใช้ชีวิต (ทําแบบสํารวจ)
 2. การกู้ยืมเงินนอกระบบลดลง ( ทําแบบสํารวจจากหัวหน้างาน)
 3. ลดความเครียดให้กับพนักงาน
 4. พนักงานมีเงินออม ไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็น
 5. มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50% ของจํานวนพนักงานทั้งหมด

วัตถุประสงค์ :

 1. ให้พนกังานรู้จักการออมเงินเพื่ออนาคต อย่างสม่ําเสมอเพื่อประโยชน์ของตัวพนักงานเอง
 2. ปลูกฝังให้พนักงานเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน
 3. สนับสนุนให้พนักงานใช้เงินอย่างประหยัด
 4. สนับสนุนให้พนักงานมีเงนิเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็น

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 1. ประชุมวางแผน ปรึกษากันในกลุ่มคณะทํางาน
 2. มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบดําเนินงาน

  2.1 ทําสมุดประจําตัวการฝากเงิน

  2.2 ผู้รับฝากเงิน สถานที่ในการรับฝาก ผู้รับฝากเงิน : คุณพรทิพย์ ขาวทุ่ง แผนกบัญชี

  2.3 วันที่รบัฝาก สถานที่รับฝาก และสถานที่จัดเก็บ วันที่รับฝาก : ทุกวันที่1-5 ของทุกเดือน บริเวณหน้า

      สํานักงาน สถานที่จัดเก็บ : แผนกบัญชี

 2.4 ผู้จ่ายเงินยืม : คุณพรทิพย์ ขาวทุ่ง

 1. ตรวจสอบความพร้อมในโครงการที่จะทํา และขออนุมัติการจัดทํา
 2. ปรับปรุงแก้ไขโครงการ, ของบประมาณ
 3. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบเร่ืองโครงการ เช่น เสียงตามสาย, ประชุมช่วงเช้า

   5.1 เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ แนะวิธีและจูงใจให้พนักงานออม - หาแรงจูงใจ - หาเป้าหมายของการออม - ไม่ฟุ่มเฟือย - ใช้จ่ายอย่างมีสติ

 1. การดำเนินการ

  6.1 หลักเกณฑ์การฝาก

 1. เปิดบัญชีการออม

         1.1 สําหรับพนักงานรายวันฝากขั้นต่ำ 50 บาท/ Week

         1.2 สําหรับพนักงานรายเดือน ฝากขั้นต่ำ 200 บาท/ เดือน

 1. ระยะห่างของการฝากเงิน (ภายใน 2 วัน นับจากวันเงินเดือนออก)
 2. ครบ 1 ปีคืนเงินที่ฝากพร้อมดอกเบี้ย

 6.2 หลักเกณฑ์การกู้ยืม

         อัตราการกู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกินยอดเงินฝากในบัญชี (ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)

         คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1%

 6.3 หลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉิน

 1.   หากต้องการกู้ยืมเงินเกินยอดเงินฝากในบัญชี ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 2 คน (ต้องเป็นสมาชิกในโครงการออม)
 1. วงเงินที่สามารถกู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของเงินฝากในบัญชี

 6.4 หลักเกณฑ์การคืนเงินกู้

 1. คืนเงินหลังวันเงนิเดือนออก 1 วันนับจากวันเงินเดือนออก โดยให้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินฝากประจําเดือน
 1. ปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงาน

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 25 ธ.ค. 2562

จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 59 คน

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 1. มีเงินออมจากการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานตลอดระยะเวลา 11 เดือน รวมเป็นเงินทั้งหมด

     166,770 บาท

 1. มีการกู้ยืมเพื่อการหมุนเวียน จํานวน 9 ท่าน จํานวน 43,000 บาท
 2. พนักงานรู้จักบริหารจัดการการเงิน และมีวินัยในการออมเงิน เห็นความสําคัญของการออมเงิน

     และมีเงินออมเพิ่มขึ้น

 1. ลดปัญหาการกู้ยืมเงินจากหัวหน้างานของพนักงาน
 2. ลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ

จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น : 59 คน

       คิดเป็น 100% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวินัยในการออมมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขกับเงินออมเพื่อใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และพนักงานได้รับอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมถูกกว่านอกระบบ พนักงานมีวินัยในการออมมากขึ้น
 1. Finding : พนักงานเข้าร่วมโครงการจํานวน 59 คน คิดเป็น 60% ของจํานวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งพนักงานมีเงินออมรวม 10 เดือน 166,770 บาท ทําให้พนักงานมีเงินออมเพิ่มขึ้น มีพนักงานต้นแบบที่สามารถออมเงินได้สูงสุดในโครงการ 17,000 บาท คือ คุณตุ๊กตาและ ลดการกู้ยืมเงินจากหัวหน้างานและการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยมีการกู้ยืมเพื่อหมุนเวียนจากโครงการ จํานวน 9 ท่านคิดเป็นจํานวนเงินที่กู้ยืมเป็นเงิน 43,000 บาท
 1. Future : ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1%/ปี สําหรับสมาชิกที่ไม่มีประวัติการกู้ยืม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออมเงิน
23 ขยะสร้างรายได้ บริษัท สยามฟอร์จิง จํากัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :

 1. เปอร์เซ็นต์การทิ้งขยะไม่ถูกต้องของพนักงานโดยวัดเป็นแผนกลดลง
 2. โรงงานสะอาดมากขึ้น
 3. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 50%
 4. สร้างรายได้ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริม
 3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 1. คณะกรรมการกําหนดประเภทขยะที่รับฝากกับธนาคารขยะ กําหนดผู้รับผิดชอบหลัก

ดังนี้

1.1 ประเภทขยะที่รับฝาก 7 ประเภท คือ - กระป๋องกาแฟ - กระป๋องน้ําอัดลม - ขวดแก้วขุ่น - ขวดแก้วใส - ขวดพลาสติกใส - ขวดพลาสติกขุ่น - กล่องกระดาษ

1.2 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ คุณสมชาย เทียนถาวร และคุณภัควลัญชญ์ เล่าศิริวรางกูล

 1. ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้พนักงานรับทราบ ได้แก่ - ประเภทของขยะที่รับฝากมี 7 ประเภท - สถานที่ คือ บริเวณศาลตายายข้างแผนกซ่อมบํารุง - วันที่และเวลารับฝาก คอื ธนาคารรับฝากขยะ วันเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 16.30 – 17.50 น. วันที่เปิดรับฝากจะมีการแจ้งผ่านเสียงตามสายให้พนักงานรับทราบ
 2. เริ่มดําเนินโครงการโดยให้พนักงานมาสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ และจัดทําสมุดนําฝากขยะ ให้กับพนักงาน
 3. ทําการแบ่งเงินจากการขายให้กับพนักงานที่นํามาฝากกับธนาคารขยะ โดยพนักงานได้รับเงินจาก การขาย 60% และธนาคาร 40% ทุก 6 เดือน ระยะเวลาการดําเนินงาน : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 จํานวนพนักงานที่เข้าร่วม : 108 คน

 

ผลการดําเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีรายได้เสริมจากการขายขยะตลอดโครงการ 10 เดือน โดยคิดที่รายได้ 60% จํานวน 1,088 บาท และธนาคารขยะมีรายได้คิดที่ 40% จํานวน 726 บาท
 2. พนักงานมีพฤติกรรมการทิ้งขยะในจุดที่กําหนดให้ มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง
 3. โรงงานมีความสะอาด และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น
 4. พนักงานทิ้งขยะถูกประเภท

จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น : 108 คน คิดเป็น 100% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่

เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานเกิดจิตสํานึก มีความตระหนัก รักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน และรักษา สิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เสริมจากการขายขยะ

 1. Finding : ยอดรวมรายได้จากการขายขยะตลอด 10 เดือน จํานวน 1,814 บาท พนักงานมีการ รวมตัวฝากขยะเป็นแผนก ทั้งหมด 6 แผนก และส่วนบุคคล จํานวน 1 ท่าน โดย พนักงานมีรายได้เสริมทั้งหมด 1,088 บาท ซึ่งแผนกผลิต มีรายได้จากการขายขยะมาก ที่สุด จํานวน 428 บาท และรองลงมาคือ คุณวาสนา จํานวน 378 บาท
 2. Future : การพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม ควรจะมีการจัดสรรพื้นที่การรับฝากให้เพียงพอต่อประเภท ของขยะที่รับฝาก และการขยายผลกิจกรรมด้วยการ แบ่งปัน ขยะรีไซเคิล เพื่อสังคม

24 ให้ความรู้เรื่อง การลงทุนในสลากออมสิน โรงแรมมาราเกซ รีสอร์ท แอน สปา

เป้าหมาย : สลากออมสิน เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรองตามโดยมีเงื่อนไขการซื้อง่ายๆ คือ นักลงทุนซื้อ สลากและถือไว้จนครบเวลาไถ่ถอนโดยนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลาไถ่ถอน และยังมี โอกาสได้ลุ้นรางวัลด้วยทุกเดือน สลากออมสินจึงเป็นก้าวแรกของการลงทุนที่มีแต่ได้กับได้ ซึ่งมีความปลอดภัยในการลงทุน วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานได้รู้จักเก็บออมเงินเอาไว้ตั้งแต่ยังมีรายได้ประจำ
 2. เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานในการลงทุนและการเปิดบัญชี

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ก.ค – ก.ย. 62

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม: 40 คน

ดำเนินกิจกรรม : จากการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนในสลากออมสิน ณ ห้องประชุม ธารา 1 ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 35 คน และผู้ที่ตัดสินใจเปิดบัญชีสลากออมสินจำนวน 25 คน คิด เป็น 71.43% ของกลุ่มเป้าหมาย พนักงานมีความรู้เรื่องการลงทุนในสลากออมสิน และสามารถตัดสินใจใน การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ พนักงานนอกจากจะรู้จักการเก็บออมแล้วยังรู้จักการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ใช่การเล่นการพนัน แต่เป็นการลงทุนที่ไม่เสียเงินต้นแถมยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนอีกด้วย

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 35 คน คิดเป็น 71.43% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร การลงทุนในสลากออมสิน คล้ายกับการซื้อหวย แต่ดีกว่าตรงที่ถ้าไม่ถูกสลากก็ไม่เสียเงินต้นไป เป็น การลงทุนและลุ้นผลรางวัลไปพร้อมๆกัน ท าให้พนักงานรู้สึกสนุก ตื่นเต้นและมีความสุข การที่บริษัทได้น า ธนาคารเข้ามาให้บริการให้เรื่องนี้ ทำให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาลางานออกไปข้างนอก ทำให้ท างานได้อย่างเต็มที่และมีความสุขกับการลุ้นผลรางวัลไปพร้อมๆกัน จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น การลงทุนในสลากออมสิน เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด และไม่ใช่การเล่นพนัน หาก พนักงานมีเงินมากขึ้นก็สามารถซื้อสลากเพื่อออม และลงทุนได้มากขึ้น และหากถูกรางวัลก็ท าให้พนักงานมี ความสุข มีรอยยิ้ม มองโลกบวก

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานมีความรู้และเข้าใจ เรื่องการลงทุนในสลากออมสินเพิ่มขึ้น

2.Finding : ผลการสำรวจความพึงพอใจ 85.00% พนักงานค้นพบว่าเมื่อลงทุนซื้อสลากออมสินนอกจากได้ ลุ้นรางวัลทุกเดือนแล้ว หากไม่ถูกรางวัลเงินต้นก็ไม่หายไป มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 35 คน คิดเป็น 71.43% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเก็บเงินและน าฝากเป็นสลากออมสิน ถือว่า เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และสามารถทำกำไรได้มากที่สุดอีกด้วย 3.Future : ในอนาคตเมื่อพนักงานมีเงินมากขึ้น ก็สามารถซื้อสลากได้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล และเป็นการเก็บสะสมเงินออมไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเป็นกองทุนระยะยาว ที่เงินต้นไม่หายไปไหน

25 ให้ความรู้เรื่อง เกษียณสุข อย่างมั่งคั่ง รอบรู้รอบด้านการวางแผนการเงิน โรงแรมมาราเกซ รีสอร์ท แอน สปา

เป้าหมาย : ชีวิตเกษียณที่เป็นสุข นอกจากจะต้องสุขกายสุขใจแล้ว ยังต้องมีความสุขด้านสุขภาพทาง การเงินด้วย การวางแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะในช่วงวัยที่เราจะไม่ได้ทำงานมีรายได้ แบบตอนหนุ่มสาวอีกต่อไปแล้ว การวางแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายสำหรับวัยเกษียณถือเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับยุคปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังค่อยๆเปลี่ยนเทรนด์มาเป็นครอบครัวเดี่ยวกันมากขึ้น การเตรียมเงิน สำหรับชีวิตบั้นปลายของตนเองให้พร้อมจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อวางแผนด้านการลงทุนให้กับพนักงานในรูปแบบต่างๆ
 2. เพื่อแนะนำการลงทุนในแต่ละประเภทว่ามีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

ระยะเวลาการดำเนินงาน : มี.ค – มิ.ย 62

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม: 70 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : จากการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเกษียณสุขอย่างมั่งคั่ง รอบรู้รอบด้านการ วางแผนการเงิน ณ ห้องประชุมธารา 1 ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 70 คน คิดเป็น 100% ของ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 70 คน พนักงานมีความรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้น พนักงานสามารถแยกแยะ ได้ว่า LTF RMF หุ้น แตกต่างกันอย่างไร และสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง ได้ พนักงานมีแนวคิดในการใช้เงินท างาน เพื่อสามารถเก็บออมไว้ใช้เมื่อยามเกษียณ พนักงานทราบว่า การทำประกันภัยจำเป็นสำหรับสำหรับชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการออมเพื่ออนาคตทางหนึ่งด้วย

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 70 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงาน ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร พนักงานเข้าใจการลงทุนในหุ้น รู้จักเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อพนักงานได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุนของตัวเอง ทำให้มีเงินใช้ส่วนตัวและครอบครัวเพิ่มขึ้น ทำให้พนักงานมีความสุข และส่งผลให้ผลงานออกมาดี เพราะการลงทุนในหุ้น ไม่ต้องเสียเวลา เสียสุขภาพไปอดหลับอดนอน

จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น การให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวสู่วัยเกษียณแก่พนักงาน เป็นการแสดงให้เห็นว่า องค์กรห่วงใย พนักงาน แม้ว่าในยามนั้นพนักงานจะไม่ได้อยู่กับองค์กรแล้ว พนักงานสามารถตระหนักถึงความห่วงใย ดังกล่าวและรู้สึกรักองค์กรตอบแทน ท าให้ผลงานออกมาดีเยี่ยม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานมีความรู้ด้านการลงทุนมากขึ้น สามารถเข้าใจความหมายของการลงทุนรูปแบบต่างๆ ทั้ง LTF RMF การลงทุนในหุ้น

2.Finding : ผลสำรวจความพึงพอใจ 94.16% พนักงานค้นพบว่า การลงทุนใน LTF/ RMFนอกจากจะได้ ผลประโยชน์ที่ดีกว่าการฝากเงินในธนาคารแล้ว ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย มีพนักงานเข้าร่วม กิจกรรมทั้งหมด 70 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทังหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนพนักงาน นำไปลงทุนเพิ่มขึ้น 45 คน เพื่อเป็นการบริหารเงินให้เกิดกำไรและเก็บออมมากขึ้น

 3.Future : ในอนาคตเมื่อพนักงานพอจะมีเงินออม ก็จะนำเงินดังกล่าวมาลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ ตัวเอง เพื่อจะมีความมั่นคงในยามเกษียณมากขึ้น เพื่อให้เงินหมุนเวียนและก่อนเกิดรายได้หลังเกษียณ

26 ให้ความรู้เรื่อง เกษียณสุข สังคมไทยได้อะไรจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงแรมมาราเกซ รีสอร์ท แอน สปา

เป้าหมาย : เนื่องจาก สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแต่งงานช้าลง และมีบุตรยากขึ้น ผู้สูงอายุหางานท า ยากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสุขอนามัยที่ดีขึ้นน อายุยืนขึ้น สัดส่วน ผู้สูงอายุสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพื่อยามเกษียณอายุ

 วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อสอนวิธีคำนวณเงินออมที่ต้องใช้ในวัยเกษียณ
 2. เพื่อทราบว่าเมื่อเงิน PVD ที่คาดว่าจะได้รับในวัยเกษียณไม่เพียงพอกับความต้องการต้องทำอย่างไร
 3. เพื่อเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ก.พ. – พ.ค.62

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม: 70 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : จากการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเกษียณสุข สังคมไทยได้อะไรจากกองทุน สำรอง

เลี้ยงชีพ ณ ห้องประชุมธารา 1 ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 64 คน คิดเป็น 91.43% ของกลุ่มเป้าหมายที่

กำหนดไว้จำนวน 70 คน พนักงานมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพมากขึ้นให้ทราบว่า สามารถเลือกออมงินผ่านกองทนุสำรองเลี้ยงชีพได้เต็มสิทธิ์ สามารถเพิ่ม ผลตอบแทนจากการออมเงินสำองเลี้ยงชีพผ่าน Employee’s Choice สามารถออมเงินเพิ่ม เป็น Additional Retirement Fund ผ่านตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ  เช่น RMF LTF หุ้น ได้ด้วย

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 15 คน คิดเป็น 50 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 • พนักงานมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพมากขึ้น ทำให้ทราบว่า สามารถเลือกออมเงินผา่นกองทนุ สำรองเลี้ยงชีพได้เต็มสิทธิ์ ทำให้พนักงานไม่อาเงินไปใช้อย่างไม่จำเป็น รู้จักเก็บออม ลงทุนและมีการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณมากขึ้น
 • พนักงานรู้สึกมั่นคง และส่งผลให้คุณภาพในการท างานดีขึ้น ไม่ต้องคอยพะวงและกังวลเรื่องอนาคต จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น การให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวสู่วัยเกษียณแก่พนักงาน เป็นการแสดงให้เห็นว่า องค์กรห่วงใย พนักงาน แม้ว่าในยามนั ้นพนักงานจะไม่ได้อยู่กับองค์กรแล้ว พนักงานสามารถตระหนักถึงความห่วงใย ดังกล่าวและรู้สึกรักองค์กรตอบแทน ท าให้ผลงานออกมาดีเยี่ยม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องวางแผนเพื่อยามเกษียณ ให้ตระหนักถึงความสำคัญ การวางแผนการเงิน เตรียมพร้อมในอนาคต ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน

2.Finding : ผลสำรวจความพึงพอใจ 95.17%พนักงานค้นพบว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ช่วยสำรองเงินไว้ในยามเกษียณ มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 64 คน คิดเป็น 91.43% ของจำนวน พนักงานทั้งงหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการน าเงินเดือนบางส่วน จำนวน 5-10% ของเงินเดือนเก็บออมไป

วางแผนการออกและลงทุน

3.Future : ในอนาคต พนักงานจะเก็บออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้้น จากเดิมที่มีคนวางแผน 65% เพิ่ม

ขึ้นเป็น 100% มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม อาชีพหลังเกษียณ เพื่อชีวิตความสุขหลังเกษียณ ฯลฯ

27 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและการออมเบื้องต้น โรงแรมมาราเกซ รีสอร์ท แอน สปา

เป้าหมาย : การวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมไปสู่ความมั่นคง ทางการเงิน ซึ่งอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการรู้จักออมเงิน และการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผล การจัดทำบัญชี ครัวเรือนเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ทราบที่มาของรายได้ และที่ไปของค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อทำให้ทราบ รายรับ – รายจ่าย และเงินคงเหลือในแต่ละวัน
 2. นำข้อมูลการใช้จ่ายในครอบครัว มาจัดเรียงลำดับความสำคัญและวางแผนการใช้จ่ายเงิน
 3. เพื่อสอนให้พนักงานรู้จักผลิตภัณฑ์และเรียนรู้การเลือกซื้อให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ก.พ. – พ.ค.62

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม:: 80 คน

 ผลการดำเนินกิจกรรม : จากการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและการออม ณ ห้อง ประชุมธารา 1 ชั้น 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 78 คน คิดเป็น 97.50% ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 78 คน พนักงานมีความรู้เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน และสามารถเริ่มทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเองได้ และพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือนว่าได้ประโยชน์กับตนเองและครอบครัว อย่างไร พนักงานได้เรียนรู้ที่มาของผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อได้อย่างคุ้มค่า ไม่จำเป็นต้องใช้ของที่มีแบรนด์ หรือมีค่าโฆษณาแอบแฝง ทำให้พนักงานมีเงินเหลือเก็บและเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่น หรือมีเงิน ออมมากขึ้น

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 78 คน คิดเป็น 97.50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 • พนักงานมีความสุข เนื่องจากรู้เท่าทันค่าใช้จ่ายและรู้จักเก็บออม ส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

    ไม่เครียด และส่งต่อความสุขไปยังเพื่อนร่วมงาน

 • พนักงานส่งต่อรอยยิ้มและบริการที่ดีไปยังลูกค้า จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น การบริหารจัดการ รายรับ-รายจ่ายอย่างเหมาะสม ทำให้พนักงานไม่มีหนี ้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ พนักงานมีความสุขบนความพอเพียง และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ทำให้เมื่อพื้นนฐานการเงินดี ก็ช่วยลด ปัญหาครอบครัวและเพิ่มความสุขในองค์กรอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และได้รู้จักความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือน

 2.Finding : ผลสำรวจความพึงพอใจ 95.55% พนักงานค้นพบว่า การทำบัญชีครัวเรือนช่วยบริหารรายได้- รายจ่ายให้เพียงพอต่อเดือนได้มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 78 คน คิดเป็น 97.50% ของจำนวน พนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพนักงานทีท าได้ตามเป้าจำนวน 45 คน เก็บเงินได้ทั้งสิ้น 160,000 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน ท าให้พนักงานมีความสุขมาก และมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้กับครอบครัว

 3.Future : ในอนาคตพนักงานจัดท าบัญชีครัวเรือนเป็นและบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี จำนวนเพิ่มขึ้นน พนักงานมีเงินเหลือเก็บ เพิ่มขึ้น 10% เพื่อใช้ในเหตุจำเป็น หรือกรณีฉุกเฉิน

28 Marrakesh Marketโรงแรม มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เป้าหมาย : สนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมในครอบครัวของพนักงานโรงแรม มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เปิดตลาดการค้าในองค์กร เพื่อสนับสนุนธุรกิจในครอบครัว และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพนักงานและผู้บริการทุกคนใน องค์กร ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือน

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม: 75 ท่าน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานคลายความตึงเครียดจากการทำงาน มีช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและประทับใจ และมีความสุขจาก การเป็นผู้ให้และผู้รับจำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 73 คน คิดเป็น 97.33% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 • พนักงานมีความสุข สนุกกับกิจกรรม
 • พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการนำสินค้าของธุรกิจครอบครัวมาขายให้เพื่อนร่วมงาน จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น เป็นการเสริมสร้างด้านรายได้ของพนักงานหให้มีรายเสริมจากการนำสินค้า มาขายร่วมกับกิจกรรมที่ จัดให้มีขึ้น และเป็นการสนับสนุนธุรกิจของครอบครัวพนักงาน และเสริมสร้างความผูกพันธ์กันในครอบครัว และองค์กร

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling = พนักงานรู้สึกตื่นเต้น ชื่นชอบในกิจกรรม สนุกสนาน

 2.Finding = พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยการนำสินค้ามาขาย เพื่อเสริมรายได้ให้กับ ครอบครัว และมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย พนักงานอยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 73 คน คิดเป็น 97.33% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพนักงานสนใจและเข้าร่วม เปิดร้านค้ากับกิจกรรม จำนวน 19 ร้านค้าด้วยกัน มีเงินหมุนเวียนในการจัดกิจกรรม Marrakesh Market ในครั้งนี้24,500 บาท เป็นการเพิ่มรายได้ และสนับสนุนให้พนักงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจาก งานประจำโดยทางโรงแรมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว

3.Future = กิจกรรมประสบความสำเร็จ ทางผู้บริหารมองเห็นข้อดีของกิจกกรม จึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปีถัดไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และครอบครัวของ พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้น

29 ออมนี้มีเฮ (Happy Money) บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมเงินและการบริหารการเงินส่วนบุคคลดีมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมมากขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด :

 เชิงคุณภาพ พนักงานได้รู้จักการออมเงิน

 เชิงปริมาณ พนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม 30% ของพนักงานทั้งหมด

  พนักงานมีเงินออมมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

  ค่าดัชนีความสุข HAPPY MONEY เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3%

  พนักงานทำบันทึกรายรับ รายจ่าย ไม่น้อยกว่า 20%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม “ออมนี้มีเฮ”

2) ให้พนักงานประเมินสถานะทางการเงินของตนองส่งเสริมทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ทั้งในส่วนแบบจดหรือใช้ APP เพื่อทราบค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการนำเงินมาออมเป็นสลาก แบบออมทรัพย์

3) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ

4) จัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินมาเปิดบัญชีให้ใหม่ แล้วให้พนักงานนำเงินมาฝากกับธนาคารออมสิน เพื่อซื้อสลากออมทรัพย์แบบดิจิทัลหน่วยละ 20 บาท ซื้อขั้นต่ำ 400 บาท ประโยชน์ของการซื้อ สลากออมทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ

5) ทุก ๆ เดือนทางบริษัทมีจับสลาก 1 รางวัล เป็นรางวัลฝากเงินสบทบให้อีก 400 บาท มีรางวัลเป็น ของที่ระลึก ประมาณ 6 รางวัลต่อเดือน แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในไลน์กลุ่ม (จับรางวัลเฉพาะ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมออมนี้มีเฮเท่านั้น และพนักงานต้องไม่ถอนเงินออกจากบัญชีระหว่างที่เข้า ร่วมกิจกรรม)

6) สรุปรวบรวมยอดเงินออมทั้งบริษัทในแต่ละเดือน ผู้รับผิดชอบ: คุณนราวดี ศรีเมือง

ระยะเวลาการดำเนินงาน : มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2562 งบประมาณ: เดือนละ 400 บาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 20 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย มียอดออมเงินรวม 53,300.- บาท จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 20 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1) Feeling : พนักงานมีการออมสม่ำเสมอ และพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พนักงานรู้สึกสนุกกับ การรับโชคในการออม เมื่อพนักงานได้รับรางวัลสลากออมสินจะรู้สึกดีใจ และสามารถแบ่งปันให้กับ เพื่อน ๆ พนักงาน และเชิญชวนเพื่อนพนักงานให้ออมเงินมากขึ้น

2) Finding : 1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน คิดเป็น 30% ของพนักงานทั้งหมด 2. มียอดเงินออมรวม 53,300.- บาท 3. มีค่า Happy Money เพิ่มขึ้น 6.55% 4. มีพนักงานที่สามารถออมเงินได้สูงสุด จำนวน 12,000 บาท (ออมในสลากออมทรัพย์)

3) Future : พัฒนารูปแบบการออมและการลงทุนเพิ่ม เช่น การซื้อกองทุน และเชิญชวนพนักงานเข้า ร่วมกิจกรรมมากขึ้น ให้มีการเปิดสมุดออมทรัพย์และฝากเงินทุกเดือน

30 ออมเงินออมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนที่มาทำงานได้มีเงินเก็บและสามารถเบิกได้เมื่อต้องการใช้เงิน

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อการแบ่งเงินให้เป็นสัดส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

 2) เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมเพื่อใช้ในยามจำเป็น

3) เพื่อให้พนักงานรู้จักการเก็บเพื่อให้คนอื่น

4) ตระหนักและให้ความใส่ใจในการออม

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1) การวางแผนรายรับรายจ่ายของตัวเองในแต่ละเดือน และควรแบ่งเงินเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน

 2) จัดทำสมุดจดและเตรียมกระปุกออมสิน

3) ฝึกจิตตัวเองควบคุมตัวเองให้รู้จักห้ามใจตัวเอง

4) ประสานเจ้าหน้าที่จากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ สาขานราธิวาส สอนเรื่องบัญชีครัวเรือน

 ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 37 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling พนักงานมีความสุข ที่สามารถออมเงินไว้ซื้อสิ่งที่อยากได้
 2. Finding พนักงานมีความพอใจที่ไม่ต้องกู้เงินมาใช้จ่าย
 3. Future พนักงานจะทำกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆ ในระยะยาว
31 กิจกรรมออมเงิน บริษัท สหพันธ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป้าหมาย : พนักงาน จำนวน 30 คน มีเงินเก็บ ไม่มีหนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการออมให้กับพนักงาน ไม่มีหนี้ แต่มีเงินเก็บ

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ส่งเสริมการออม ออมเดือนละครั้งโดยเจ้าของบริษัทจะสมทบเงินให้ 1 เท่า กับคนที่ได้รับการ คัดเลือก

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวน 30 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีเงินออม ลดการเป็นหนี้ ส่งผลให้การใช้ชีวิตมีความสุข

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 30 คน คิดเป็น 100 % ของ จำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : ทำให้มีเงินออม หนี้ลด จิตแจ่มใส สบายใจขึ้น

 2.Finding : มีการเก็บเงินสะสมทุกเดือน มียอดเงินออมรวมจำนวน 251,400 บาท

 3.Future : อยากให้พนักงานออมไปตลอด

32 เก็บเพื่อออม,เก็บเพื่อให้ บริษัท นาราสมุทร จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนมีเงินออม และเข้าร่วมกิจกรรม 100%

วัตถุประสงค์ :

  1) เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมเพื่อใช้ในยามจำเป็น

  2) เพื่อให้พนักงานรู้จักการเก็บเพื่อให้คนอื่น

 ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1) จัดทำสมุดจดและเตรียมกระปุกออมสิน

2) ประสานเจ้าหน้าที่จากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ สาขานราธิวาส สอนเรื่องบัญชีครัวเรือน

ระยะเวลาการดำเนินงาน : มี.ค..62 - พ.ย.. 62

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : พนักงานทุกคน จำนวน 33 คน

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling ทำให้พนักงานรู้สึกอยากช่วยเหลือ เพราะทำไม่ยาก
 2. Finding ทำให้พนักงานมีเงินเก็บเพื่อเยี่ยมเพื่อน เมื่อถึงยามเจ็บป่วย ยอดเงินออมรวม 86,360 บาท
 3. Future บริษัทฯมีงบสำรองเพื่อกิจกรรมข้างต้น และพนักงานยังสามารถร่วมสมทบทุนด้วย
33 กองทุนเงิน บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด: พนักงานบริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จ้ากัด มีเงินออม

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการท้างาน
 2. เพื่อให้พนักงานมีเงินทุนสำรองยามฉุกเฉิน
 3. เพื่อให้พนักงานมีเงินทุนเมื่อเกษียณอายุ

 ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหาร
 2. เลือกตั้งคณะกรรมการเงินกองทุนเพื่อบริหารจัดการ
 3. เก็บเงินในแต่ละเดือน และมีการกู้ยืม

 ระยะเวลาการดำเนินงาน : ทุกเดือน

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม :

 ปี 2562 จำนวน 130 คน จำนวนเงินกองทุน 5,881,007.- บาท

 ปี 2563 จำนวน 149 คน จำนวนเงินกองทุน 7,087,548.- บาท

 เพิ่มขึ้นจำนวน 19 คน จำนวนเงินกองทุนเพิ่มขึ้น 1,206,541.- บาท

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานรู้สึกมั่นคง มีกำลังใจในการท้างาน มีกำลังใจในการออมมากขึ้น
 2. พนักงานมีความประหยัด และเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 130 คน คิดเป็น 100 % ของจ้านวนพนักงาน ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling พนักงานมีความรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ และมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต

2.Finding ปัจจุบันมีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการออมเงินจำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ของพนักงาน ทั้งหมด และคิดเป็นเงินทั้งงหมด 7,087,548.- บาท ซึ่งมีพนักงานที่มีเงินสะสมกองทุนมากที่สุดมี 3 ลำดับ ประกอบด้วย  

 1. นายพิเซษฐ์ จ้าปา มีเงินสะสมทั้งหมด 534,000.-บาท
 2. นายพขร ไชยกาล มีเงินสะสมทั้งหมด 437,200.- บาท
 3. นายราชันย์ ข้าณรงค์ มีเงินสะสมทั้งหมด 321,850.-บาท

3.Future ปี 2562 จำนวน 130 คน จำนวนเงินกองทุน 5,881,007.- บาท ปี 2563 จำนวน 149 คน จำนวนเงินกองทุน 7,087,548.- บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19 คน จำนวนเงินกองทุนเพิ่มขึ้น 1,206,541.- บาท ในรอบ 1 ปี ในปี 2562 มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.62 และมีเงินสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.52 และคาดว่าในปี 2563 จะมีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 อีกทั้งในอนาคตผู้เกษียณอายุได้มีเงินออมเพื่อ นำไปเลี้ยงชีพหรือมีทุนในการประกอบอาชีพอื่นได้

34 YT Saving Money Project “ Happy Money ” บริษัท เอกไทย เคมี จํากัด

ชื่อกิจกรรม : YT Saving Money Project “ Happy Money ” บริษัท เอกไทย เคมี จํากัด

เป้าหมาย: เนื่องจากภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวน อาจจะส่งผลทําให้เกิดความไม่แน่นอนทาง การเงิน โดยปัญหาเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบทางการเงินกบพนักงาน ถ้าหากพนักงานมีวินัยในการออม ประหยัด ั และเก็บเงินเพื่อไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นว่า หากพนักงานมีการออมเงิน ก็จะเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือพนักงาน หากพนักงานมีเหตุฉุกเฉิน จําเป็นที่จะต้องใช้เงิน พนักงานก็จะสามารถ นําเงินออมดังกล่าวมาใช้ได้ รวมถึงจะลดปัญหาของการกู้หนี้ยืมสิน และเงินกู้นอกระบบ  เพื่อมุ่งหวังให้เป็นการ ออมทรัพย์เพื่อเก็บเงินดังกล่าวไว้ใช้ในอนาคต หรือในยามฉุกเฉิน ซึ่งถ้าหากพนักงานมีวินัยในการออมทรัพย์เป็นเวลาต่อเนื่องกนระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะเป็นการปลูกฝังการสร้างนิสัยการประหยัดซื่อสัตย์ และมีวินัยทาง การเงินของพนักงาน อีกทั้งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินออมและมีเงินไว้ใช้ในอนาคต

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้บริษัท ฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการวางแผนการออมเงินอย่างเหมาะสม
 2. เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีนิสัยรักการออมทรัพย์อยางสมํ่าเสมอ
 3. เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
 4. เพื่อให้พนักงานรู้จักการออมทรัพย์เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตที่จําเป็น หรือยามฉุกเฉิน
 5. เพื่อให้พนักงานรู้จักการแบ่งสรรปันส่วน มีวิธีการบริหารจัดการการใช้เงินของตนเอง อยางมีค่า

ขั้นตอนการดําเนินงาน :

 1. บริษัท ฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเข้ามาเพื่อเปิดบัญชีให้สําหรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
 2. บริษัท ฯ จะจัดให้มีการฝากเงิน โดยธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนฝากเข้าบัญชีของ พนักงานในวันที่ 1 ของทุกเดือน
 3. บริษัท ฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์เรื่องการฝากเงิน
 4. บริษัท ฯ จะมีการแจกรางวัลเถ้าแก่น้อย ในตอนสิ้นปี สําหรับพนักงานที่มีการฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือน อย่างสมํ่าเสมอ
 5. หากพนักงานมีการถอนเงินในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของโครงการ (ภายใน 12 เดือน) พนักงาน ดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินรางวัลเถ้าแก่น้อย
 6. หากพนักงานท่านใดที่เข้าร่วมโครงการ แต่ฝากเงินไม่ครบทั้ง 12 เดือน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะ ไม่ได้รับรางวัลเถ้าแก่น้อยที่กาหนดก ํ ็จะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเรทที่ธนาคารกาหนด
 7. พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ( เปิดบัญชีใหม่ ) จะได้รับของรางวัลจากแบงค์กรุงเทพ
 8. หากพนักงานท่านใดที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ส่งเอกสารหลักฐานการฝากเงินเมื่อครบ 12 เดือน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ทางหน่วยงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลเถ้าแก่น้อยให้

ระยะเวลาการดําเนินงาน :

 1. นําเสนอพิจารณาโครงการในวันที่ 12ธันวาคม 2561
 2. สํารวจรายชื่อคนเปิดบัญชีใหม่ และคนทํากิจกรรมต่อเนื่อง ในวันที่ 17-27 ธันวาคม 2561
 3. ประสานงานติดต่อธนาคารเพื่อดําเนินการเปิดบัญชีในวันที่ 27ธันวาคม 2561
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานรับทราบ ในวันที่ 20ธันวาคม 2561
 5. เปิดบัญชีธนาคารสําหรับการเปิดบัญชีใหม่ในวันที่ 7 มกราคม 2562
 6. พนักงานส่งบัญชีธนาคารเพื่อทําเรื่องยื่นเบิกเงินรางวัล ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
 7. มอบรางวัลเถ้าแก่น้อย ณ วันจัดกิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่

ผลการดําเนินกิจกรรม : จากการดําเนินโครงการไปแล้ว พบวา พนักงาน ่ มีเงินเก็บและมีวินัยในการใช้เงินมาก ขึ้น เนื่องจากพนักงานต้องควบคุมการใช้เงินตัวเองในแต่ละเดือน แต่ถึงอยางไรผลตอบรับของโครงการนี ่ ้ดีขึ้น เพราะพนักงานเพิ่มวงเงินในการฝากมากขึ้น ถือวาพนักงานมีความตั้งใจออมเงินเพื่ออนาคต และเพื่อครอบครัว โดยทางบริษัท ฯ จะมีการแจกดอกเบี้ยหรือเงินพิเศษจากการเป็นเถ้าแก่น้อย ในช่วงจัดงานปี ใหม่ประจําปี

จํานวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 59 คน คิดเป็น 100 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดําเนินงาน (3F)

1.Feeling จากการดําเนินโครงการ YT Saving Money หรือ ออมเงินเถ้าแก่น้อย จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการปี 2561 จํานวน 39คน และปี 2562 มีจํานวนพนักงานที่เข้าร่วมการจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น 59คน เนื่องจากตัวอย่างที่ พนักงานของบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมเมื่อปี 2561 นั้น ทุกคนออมเงินครบตามสัญญาของธนาคาร และได้รับดอกเบี้ย ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้มอบเงินขวัญถุงเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ สําหรับผู้ที่ออมเงิน เดือนละ 500 บาท จะมอบให้ 500 บาท และสําหรับผู้ที่ฝากเงินมากวา 1่ ,000 บาท จะได้รับเพิ่มคนละ 1,000 บาท ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินขวัญถุง ช่วงการจัดกิจกรรมสังสรรค์ปี ใหม่จะมีการประกาศแจกรางวัลจึงทําให้พนักงานคนอื่นเห็นเกิดแรงกระตุ้นใน การออมเงินมากขึ้น จึงทําให้จํานวนพนักงานเข้าร่วมโครงการเพิ่ มขึ้น โดยจากการสังเกตพนักงานที่ฝากเงิน ทุก คนมีความมานะ ตั้งใจออมเงิน เพื่อให้เป็นเงินก่อนสําหรับการต่อยอดในการทําธุระของตนเอง และยังพบว่า พนักงาน เข้าร่วมโครงการโดยไม่ได้มาจากการบังคับ หรือทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือแต่อยางใด  แต่พนักงาน ต่างแสดงเจตจํานงและถามทุกครั้งก่อนจะเริ่มโครงการวาจะสามารถสมัคร เปิดบัญชีได้เมื่อไหร่ เพราะพนักงาน รู้สึกมีความหวังจากการออมเงิน เพื่ออนาคตข้างหน้าโดยไม่รู้สึกไม่กังวลถึงเงินตนเองแต่รู้สึกถึงความปลอดภัย ในทรัพย์สินของตนเองมากขึ้น

2.Finding จากการดําเนินโครงการพบว่าพนักงานให้ความร่วมมือที่ดีและจํานวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 มีมากกวาครึ่งของจํานวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งเกินความคาดหวังที่พนักงานเข้าร่วมโครงการออมเงินเถ้าแก่ น้อยมากกวา 50 ่ % และเห็นได้วา พนักงานฝากเงินขั้นตํ่าจํานวน 1,000 บาท พนักงานจํานวน 52 คน ระยะเวลา ออมเงิน 12 เดือน จะได้รับเงินคนละ 12,000 บาท หรือ พนักงาน 52 คน คิดเป็นเงินรวมทั้งหมด 624,000 บาท โดยที่พนักงานจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารตามสัญญากระแสเงินฝากประจําและจากบริษัท ฯ อีก 1000 บาท ยอดเงินที่ได้รับระยะเวลา 1 ปี จะได้มากกว่า 1,3xxx บาท ต่อปี จากการทําแบบประเมินความพึงพอใจของ พนักงานต่อโครงการ YT Saving Money พบวา พนักงานต้องการอ ่ อมเงินและให้ดําเนินโครงการนี้ไปทุก ๆ ปี คิดเป็น 100 % โดยจากความคิดเห็นของพนักงาน ได้ระบุวา การออมเงินดีกว่า เอาเงินไปซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นเพียง ต้องรู้จักการมานะ พยายาม ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินความ     จําเป็นของตนเอง รู้จักทําสมุดรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมการเงิน จะทําให้มีเงินเก็บไม่ขัดสน และเพิ่ มความสุขในชีวิตมากขึ้นทุกวัน

3.Future การจัดโครงการนี้ถือว่า ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากผลตอบรับการเข้าร่วมโครงการ พนักงานให้ความสนใจมากกวา 50 % ของจํานวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งโครงการ YT Saving Money ในปี2563 ก็ยังจะดําเนินโครงการนี้ตามความต้องการของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการออมเงิน เพื่อสร้างทัศนคติการใช้จ่าย ประจําวัน เพราะเงิน คือ ปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิต หากรู้จักการควบคุมการใช้จ่าย ก็จะทําให้ตนเองและ ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น โดยความคาดหวังในปี 2563 บริษัท ฯ ต้องการผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 % ของพนักงานทั้งหมด เพราะเป้าหมายของบริษัทฯที่สําคัญที่สุด คือ พนักงานบริษัท ฯ เอกไทย เคมี มีความสุข ด้านการเงิน ไม่ เป็นหนี้สิน มีรายรับมากกวารายจ่าย โดยการจัดโครงการ YT Saving Money เป็นส่วนหนึ่งที่ทํา ให้พนักงานรู้จัดอดออม ซึ่งผลที่ได้รับคือ เงินก้อน ที่อาจไม่่มากแต่สามารถนําไปลงทุนและตั้งตัวได้

35 โครงการออมทรัพย์ (Happy Money) บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :10%ของพนักงานทั้งหมด

1.พนักงานบริษัทซีเท็กซ์ทุกระดับทุกแผนก

 2.สมุดบัญชีเงินฝาก-ออม ของแต่ละบุคคล

3.ส่งเสริมให้บุคลากรที่อยู่ในระดับสายการผลิตซึ่งมีรายได้น้อย ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพอื่นๆเพื่อไปทำรายได้เสริม

4.เพื่อเป็นการสร้างความสุขทางการเงินให้กับพนักงานในองค์กรเพิ่มขึ้นและลดภาระหนี้สิน

 วัตถุประสงค์ :

 1.พนักงานสามารถวางแผนการเงินได้ดีขึ้น มีวินัยการออม มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น

 2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน มีการออมอย่างต่อเนื่องไว้ใน ยามฉุกเฉิน ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1.แต่งตั้งคณะทำงานทำบัญชีเงินฝากออม-เงินกู้ระยะเวลาการ

 2.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละบุคคล

 3.สำรวจรายรับ-รายจ่ายของพนักงานแต่ละบุคคล

 4.หาแนวร่วมเพื่อหารายได้เสริมยึดหลักคำสอนในการดำเนินชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง

 5.ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการกองทุนเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

ดำเนินงาน : ระยะเวลาเก็บออม 9 เดือน

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 31 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม “หมดหนี้ มีออม”

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 31 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขการเงินแล้วพนักงานมีสุขกับกิจกรรมที่ทำ

 2.Finding ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขการเงินแล้วพนักงานสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีจำนวนเงินออมรวม 129,400 บาท

3.Future ดำเนินงานกิจกรรมสร้างสุขการเงินแล้วทำให้พนักงานบริษัทฯทุกคนมีความสุข มีความ มั่นคงด้านการเงินกับองค์กร

36 คลินิกแก้หนี้ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : สามารถแก้ปัญหาการเงินให้กับพนักงานได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานที่มีปัญหาเรื่องการเงินเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1.จัดอบรมคลินิกแก้หนี้เพื่อให้ความรู้ เรื่องการเป็นหนี้ ทั้งนอกระบบและในระบบ การจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่พนักงาน รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสวัสดิการจากการกู้ยืมจากกองทุนสวัสดิการ รวมทั้งโครงการ ไอเอ็มเอฟ สำหรับพนักงานที่เป็นหนี้จำนวนมากและสมัครใจให้คณะกรรมการสวัสดิการเข้าไปดูแล

2.จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเพื่อพนักงานในกรณีโครงการไอเอ็มเอฟ

3..ประชุมร่วมคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อพิจรณาอนุมัติหรือปฏิเสธพนักงานกรณีเข้าโครงการ ไอเอ็มเอฟ

 4.ประสานงานการดำเนินการกู้เงินโดยมีสลากออมสินของกองทุนสวัสดิการและหรือเงินส่วนตัวของกรรมการ เพื่อซื้อสลากออมสินเป็นหลักประกันการกู้ยืม

 5.ดำเนินการปลดหนี้ให้พนักงานโดยมีเอกสารสัญญาปลดหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายชำระหนี้

6.ดำเนินการดูแลการรับเงินเดือนและจ่ายเงินใช้จ่ายตามแผนการปลดหนี้

 7.ประเมินผลโครงการผลโครงการไอเอ็มเอฟและติดตามอย่างต่อเนื่อง

 ระยะเวลาการดำเนินงาน : 12 มกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 3 คน (เว้นพนักงานที่กู้ยืมจากกองทุนสวัสดิการตามปกติ)

ผลการดำเนินกิจกรรม : มีพนักงานเข้าโครงการไอเอ็มเอฟจำนวน 3 คน กู้เงินจากกองทุน 1,396,231 บาทซึ่ง คณะกรรมการสวัสดิการได้ดำเนินการปลดหนี้แก่พนักงาน 3 คนจนแล้วเสร็จ ซึ่งในขั้นตอนการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ด าเนินการสัมภาษณ์พนักงานถึงเหตุผลของการเป็นหนี้ ซึ่งถ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากคนใน ครอบครัว คณะกรรมการฯ ก็ได้เชิญญาติของพนักงานมาพูดคุยให้เกิดความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ พนักงาน ทำให้เกิดความเข้าใจในครอบครัวของพนักงาน ผลลัพธ์จากโครงการนี้ทำให้ได้ความสุขด้านต่าง ๆ ได้แก่ Happy Money, Happy Family , Happy Society

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 3 คน คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling การที่ได้ช่วยให้พนักงานพ้นทุกข์จากการเป็นหนี้เป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับและผู้มีส่วนร่วมต่างก็ มีความปิติยินดีในการที่บริษัท และกรรมการผู้จัดการที่ได้ให้โอกาสอีกครั้งหนี่งแก่พนักงาน

 2.Finding พบว่าพนักงานมีปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่สามารถให้เงินกู้ยืมจากกองทุน สวัสดิการแก้ปัญหาได้ หรือไม่ก็หารายได้จากการที่บริษัทให้นำสินค้ามาขายที่ฟาร์มช๊อปโดยไม่คิดมูลค่า

3.Future .โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงการที่ดีที่ควรสนับสนุนให้มีการด าเนินการที่ต่อเนื่อง ทั้งในแง่การ ระดมเงินฝากจากพนักงานเพื่อให้ขนาดของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสามารถช่วยพนักงานได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์เชิงปูองกัน ก็ต้องจัดอบรมถึงพิษภัยของการเป็นหนี้และสอนการทำบัญชีครัวเรือน

37 คณะทำงานสร้างสุขกลุ่ม Super Save บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : เพื่อให้พนักงานมีสร้างแรงจูงใจในการออมเงิน.สมาชิกอย่างน้อย 10%

วัตถุประสงค์ : เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทั้งที่เป็นสมาชิกของกลุ่มและไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มออมเงิน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1.ชักชวนเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการแข่งขันออมเงินชิงรางวัลจากกรรมการผู้จัดการ

 2.เริ่มการออมเงินตามสะดวก ซึ่งในขั้นตอนปฏิบัติจะมีการติดตามกันมาฝากเงินตามรอบของการรับเงิน

 3.สรุปผลการออมเงินและหาผู้ชนะในโครงการ

 ระยะเวลาการดำเนินงาน : เดือนเมษายน ถึง ตุลาคม 2562

 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 26 คน (สมาชิกในกลุ่ม 11 คน สมาชิกสมทบ 15 คน)

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานจำนวน 26 รายสามารถออมเงินได้ 208,795.50 บาท ซึ่งสมาชิกนำไปใช้จ่าย ตามจุดประสงค์ซึ่งได้แก่ เอาไปจ่ายค่าเทอมลูก,เอาไปทำรถ,เอาไปซ่อมบ้าน เหลือจากนั้นเอาไปฝากต่อใน กองทุนสวัสดิการ ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการนี้ท าให้มีความสุขในแง่ดังต่อไปนี้ Happy Money, Happy Family , Happy Society

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 26 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน (3F)

 1.Feeling การออมเงินเป็นมีประโยชน์มากยามเกิดวิกฤติ, ทำให้เรามีความสุข, ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน, 

   เป็นการสร้างวินัย

 2.Finding การเลิกเหล้าบุหรี่สามารถนำมาเป็นเงินออมได้ และการออมเงินไม่ได้ยากอย่างที่คิด

 3.Future เนื่องจากพนักงานเห็นประโยชน์ของการออมเงินจึงขอเสนอให้มีการเงินออมต่อไป

38 ยืดอกพก (เงิน) ถุง บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด: เพื่อให้พนักงานทุกท่านเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และมีพนักงานเข้าร่วม โครงการ 100 %

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานรู้จักการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ
 2. เพื่อเชิญชวนให้พนักงานเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน

 3.ทำให้พนักงานรู้จักการออม รักการออม และการใช้เงินอย่างประหยัด

 ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ทำการฝากเงินโดยการหยดกระปุก
 2. โดยพนักงานรายวัน จะหยอดกระปุก เดือนละ 2 ครั้ง
 3. โดยพนักงานรายเดือนจะหยอดกระปุก เดือนละ 2 ครั้ง
 4. กระปุกจะเก็บไว้ในห้องที่มีกล้องวงจรปิด
 5. สามารถเบิกถอน ปีละ 1 ครั้ง ( 31 เดือนธันวาคม) 6. ทุกๆสิ้นเดือน ทางผู้บริหารมีการสมทบการฝากเงิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ระยะเวลาการดำเนินงาน : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 89 คน (ทั้งโรงงาน)

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานรู้จักใช้เงินและบริหารการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวได้ พร้อมกับการมี เงินเก็บ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 88 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานดีใจและภาคภูมิใจที่มีเงินเก็บสะสม

 2.Finding : จำนวนเงินออมทั้งหมด 171,427.25 บาท

3.Future : นำเงินที่ได้มาให้พนักงานที่เดือดร้อนได้กู้โดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าภายนอก และเอาเงินดอกเบี้ยที่ ได้มาปันผลให้พนักงาน

39 เก็บเมื่ออยาก โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

เป้ากิจกรรม : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

วัตถุประสงค์ :

 1.เพื่อสร้างนิสัยในการออมให้พนักงาน

 1. เพื่อส่งเสริมให้มีเงินออมไว้ใช้ในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน

 3.เพื่อเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เงิน ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานนำเงินที่ต้องการออม ไปหยอดใส่ตู้ออมเงินที่เตรียมไว้ให้ณ.จุดออมเงิน ตามความพร้อมของ แต่ละคน ตามความสมัครใจในการออม จะเปิดตู้เพื่อนำเงินที่ออม ออกมานับทุกวันจันทร์เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีคณะกรรมการหรือตัวแทนจากส่วนต่าง ๆร่วมนับเงินทุกครั้ง ดังนี้ • เจ้าหน้าที่เปิดตู้ 1 คน ( เจ้าหน้าที่คณะทำงาน โครงการ เก็บเมื่ออยาก) • เจ้าหน้าที่นับเงิน 1 คน (หัวหน้าแผนก) • เจ้าหน้าที่ทวนนับเงิน 1 คน (เจ้าหน้าที่บัญชี) • เจ้าหน้าที่ ลงบันทึกจำนวนเงิน 1คน (เจ้าหน้าที่บุคคล) โดยการนับเงินแต่ละครั้ง ต้องมีเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องลงบันทึกจำนวน เงินในสมุดบันทึก และแจ้งให้ผู้ออมเงินรับทราบเป็นลายลักณ์อักษรทุกครั้ง -คณะกรรมการในการร่วมนับเงิน ลงลายมือชื่อทุกครั้ง

ระยะเวลาการดำเนินการ : เดือน กุมภาพันธ์ 62 - ธันวามคม 62

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : มี 92 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานสามารถมีเงินหมุนเวียนตลอดทั้งทั้งโครงการโดยลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอก ระบบและลดการเบิกเงินล่วงหน้าได้ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น : พนักงานมีพฤติกรรมรักการออมมากขึ้นโดยมีผู้สมัคร ออมเพิ่มขึ้นจากเดิม 92 เป็น 104 คน ยอดออมปี 2562 รวม 123,684 บาท

จำนวนพนักงานออมเงิน คิดเป็น 60.47% ของพนักงานทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1.Feeling พนักงานมีใจในการรักการออมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนพนักงานที่ต้องการออมที่เพิ่มขึ้น

2.Finding พนักงานมีเงินออมที่สามารถนำไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันได้

 3.Future โรงงานจะต่อยอดโครงการฯในปีต่อไปเพื่อส่งเสริมการออมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเล็งเห็นถึง ความสำคัญในการออมมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ได้ 80% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

40 “ออมดีมีสุข” บริษัทกิจตรงยามาฮ่า จำกัด

เป้าหมาย สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการออมเงินภายใต้กิจกรรม “ออมดีมีสุข”เพื่อให้พนักงานลดปัญหาด้านการเงิน มีเงินเก็บเงินออม มีความมั่นคง ลดความกังวลหลัง เกษียณอายุการทำงาน

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสออมเงินเพื่อเป็นทุนหลังจากเกษียณอายุการทำงาน

2.เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และรับเงินปันผลคืนในทุกๆ ปี

ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน 2.ประชาสัมพันธ์การเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการออมเงินของพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินการ ทุกเดือน ตั้งแต่ผ่านการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 160 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 1.พนักงาน 160 คน ได้ร่วมกิจกรรม

              2.พนักงานมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

 เชิงคุณภาพ 1.สร้างนิสัยในเรื่องของการออม

                2.พนักงานรู้จักระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น

                3.พนักงานมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการเงิน หลังจากที่เกษียณอายุจากการทำงาน

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานรู้สึกมีความสุข และรู้สึกมีความมั่นคง ปลอดภัย หลังจากที่ลาออกจากงาน หรือ เกษียณอายุการทำงานไปแล้ว

2.Finding : พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญในการออมเงิน และการใช้จ่ายเงิน

3.Future : ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการในการดูแลบริหารเงิน และมีส่วนร่วมในการกำหนดผลตอบแทนกลับคืนให้กับพนักงานในทุกๆ ปี

41 ชื่อกิจกรรม Happy Money

การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ เป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้ เป็นหนี้อย่างมีเหตุุผล มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่า เป็นบุคคลที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ ทั้งนี้ต้องบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว โดยอาจทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

Happy Family

การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความสำคัญต่อครอบครัว และครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน เพราะครอบครัวเหมือนเป็นภูมิคุ้มกัน เป็นกำลังใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต การมีครอบครัวเข้มแข็งจะทำให้สังคมมั่นคงด้วย

ลำดับ ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ภาพ
1 ท่องเที่ยวประจำปี บริษัท เค ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

เป้าหมาย : กรรมการผู้จัดการ หัวหน้างาน ทีมงานทุกคน

วัตถุประสงค์ :

 1. สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
 2. เพื่อเป็นสวัสดิการประจำปีให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน
 3. เพื่อสร้างความสามัคคีโดยมีกิจกรรมร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพนักงานทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 3 - 5 มกราคม 2563

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 26 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานและครอบครัวพนักงาน มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับในกิจกรรม
 2. สร้างความรักสามัคคีในการทากิจกรรมร่วมกัน จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ ดีขึ้นทุกคน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข สนุกสนาน และได้รับการพักผ่อน
 2. Finding : พนักงานทุกคนรวมถึงครอบครัวของพนักงาน ได้กินอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างเต็มที่ และได้เล่นของเล่น ทุกคนแสดงถึงความสุขนี้ด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะร่วมกัน

3. Future : หาสถานที่เที่ยวใหม่ๆ ที่พนักงานทุกคนได้มีการร่วมโหวต สถานที่ที่ตนเองอยากไป

2 Love Mom @ Marrakesh photo contest 2019

เป้าหมาย : พนักงานโรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนรูปภาพที่ชื่นชอบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเขียนข้อความส่งกำลังใจให้กันลงในกระดาษรูปหัวใจ และนาไปแขวนที่ต้นไม้แห่งความรัก

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือน

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม : 85 ท่าน

ผลการดำเนินกิจกรรม : มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองมากขึ้น จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยน เชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 82 คน คิดเป็น 96.47% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร :

 1. พนักงานมีความสุขและได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
 2. พนักงานมีความสุข และส่งต่อความสุขไปยังลูกค้าที่มาใช้บริการ

จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น :

เป็นการเสริมสร้างด้านครอบครัว ทำให้ครอบครัวของพนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างความ รักความสามัคคีกันมากขึ้น ดังคาที่กล่าว พื้นฐานที่ดีเริ่มที่ครอบครัว

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความตื่นเต้น มีความสุข อยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น
 2. Finding : ผลการสำรวจความพึงพอใจ 89.20% พนักงานมีส่งภาพครอบครัว คู่รัก เข้าประกวด และมีความสุขได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 82 คน คิดเป็น 96.47% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน
 3. Future : พนักงานระดับปฏิบัติการมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่า องค์กรและผู้บริหารใส่ใจดูและตนเองในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต มีกิจกรรมสร้างสุขในวันแม่ เพื่อให้เกิดความรัก ความผู้พันธ์ในครอบครัว
3 Songkran's day photo contest 2019 โรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เป้าหมาย : พนักงานโรงแรมมาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนรูปภาพที่ชื่นชอบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเขียนข้อความส่งกำลังใจให้กันลงในกระดาษรูปหัวใจ และนำไปแขวนที่ต้นไม้แห่งความรัก

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม : 1 เดือน

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม : 70 ท่าน

ผลการดำเนินกิจกรรม : มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองมากขึ้น จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยน เชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 68 คน คิดเป็น 97.14% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร :

 1. พนักงานมีความสุขและได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
 2. พนักงานมีความสุข และส่งต่อความสุขไปยังลูกค้าที่มาใช้บริการ

จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น :

เป็นการเสริมสร้างด้านครอบครัว ทำให้ครอบครัวของพนักงานมีกิจกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างความ รักความสามัคคีกันมากขึ้น ดังคำที่กล่าว พื้นฐานที่ดีเริ่มที่ครอบครัว

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความตื่นเต้น มีความสุข อยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น
 2. Finding : ผลการสำรวจความพึงพอใจ 89.20% พนักงานมีส่งภาพครอบครัว คู่รัก เข้าประกวด และมีความสุขได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 68 คน คิดเป็น 97.14% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
 3. Future : พนักงานระดับปฏิบัติการมีขวัญและกำลังใจในการทางานมากขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่า องค์กรและผู้บริหารใส่ใจดูและตนเองในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต เกิดกิจกรรมพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตเพื่อ ส่งเสริมความรัก เช่น กิจกรรมแสดงความรัก วัดระดับความรักในครอบครัว คู่รัก
4 วันเด็ก INTER บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

เป้าหมาย : บริษัทฯเปิดบ้านต้อนรับลูกหลานอินเตอร์เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจในตัวของคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจ ความรักในครอบครัวอีกทั้งมีการจัด กิจกรรมและเกมส์ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกพร้อมรับของขวัญกันถ้วนหน้า นอกจากนี้เรายังเผื่อแผ่ความสุขไปยังเด็กๆใน ชุมชนเจิมจิต โรงเรียนวัดม่วง โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง และสน.เพชรเกษมอีกด้วย

วัตถุประสงค์:

 1. พนักงานได้ใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว 2. พนักงานและองค์กรทำกิจกรรมร่วมกับ ชุมชนใกล้เคียง มอบของขวัญให้แก่เด็กๆ

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ขออนุมัติกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผน
 2. กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนลำดับกิจกรรมในวันเด็ก จัดหาเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่จะจัด เลี้ยงบุตรหลานของพนักงาน
 3. จัดหาของขวัญที่จะมอบให้กับบุตรหลานของพนักงานและเด็กๆ ชุมชนในละแวกใกล้เคียง 4. แจ้งการจัดกิจกรรมและกำหนดการต่างๆ ให้พนักงานในองค์กรทราบ มีการประชาสัมพันธ์และ เปิดรับการลงทะเบียนบุตรหลานของพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการ
 4. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมสถานที่ในการทำกิจกรรม และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ใช้ในการทำกิจกรรม
 5. ดำเนินกิจกรรม “วันเด็กINTER”

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ทุกวันเสาร์ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 45 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. เชิงปริมาณ

1) ลูกหลานพนักงาน 15 คน เด็กและผู้ปกครองในชุมชน 40 คน ได้รับสนุกสนาน

2) ลดค่าใช้จ่ายแก่พนักงานในการจัดหาของเล่นและพาไปเที่ยว รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท

 1. เชิงคุณภาพ

1) องค์กรได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนระแวงใกล้เคียง

2) พนักงานและบุตรหลานได้เข้าอกเข้าใจ มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

3) พนักงานและครอบครัวเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร

ผลการดําเนินงาน (3F)

 • Feeling :

1) พนักงานมีความสุขมากขึ้น และเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อองค์กร

2) บุตรของพนักงานรู้สึกดีใจที่ได้มาสถานที่ทำงานของพ่อแม่ และเห็นใจพ่อแม่ที่ทำงานเพื่อเขา 3) บุตรของพนักงานรู้สึกสนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและพบปะกับเพื่อนใหม่ในวัยเดียวกัน

 •  Finding :

1) 100% ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจบทบาทการทำงานของคุณพ่อ-คุณแม่ และชุมชนให้ความร่วมมือ ทำกิจกรรมอย่างดี

2) คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 92.29% สูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 80%

 • Future : เพิ่มจำนวนกิจกรรมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น  1) สอนน้องคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแต่ละประเภท (ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ฉลากพลาสติก  ฝาขวด ห่วง กระป๋องอลูมิเนียม)

2) โครงการหลังคาสีเขียวจากกล่องนม (ตัด ล้าง พับ)

5 ท่องเที่ยว “I-Richly ทัวร์กระบี่” วิสาหกิจชุมชนไอริช

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : พนักงานและครอบครัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอริช

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานผ่อนคลาย
 2. เพื่อให้พนักงานและครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
 2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 13 – 16 กรกฎาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 10 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานและครอบครัว มีความสุข และทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวนพนักงานที่มีการ ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 10 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานมีความสุข ผ่อนคลายความเครียด สุขภาพกาย จิตใจดี

2.Finding : มีพนักงานและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ  เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

3.Future : วิสาหกิจชุมชนไอริชจะจัดกิจกรรมในทุกปี

6 ภาพถ่าย 5 ส. กับครอบครัว

เป้าหมาย : กิจกรรมประกวดรูปถ่าย 5ส กับครอบครัวอินเตอร์ จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง 5ส มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่ทำงานและที่บ้าน 

รายละเอียด : 

1.ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีภาพก่อนทำ 5ส และหลังทำ 5ส เพื่อให้เห็นความแตกต่างและรู้ถึง ข้อดีของการนำ 5ส ไปใช้กับที่บ้าน

 1. เปิดรับรูปเข้าประกวดตั้งแต่ ต้นสัปดาห์ที่1 – สัปดาห์ที่3 ของทุกเดือน
 2. ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ E-mail : Wongdoen.usn@inter-group.co.th
 3. ประกาศผลในสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน ผ่านทาง Line 5S หรือ E-mail

1) ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 500 บาท

2) 1 คนต่อ 1 สิทธิ์หากเคยได้รับรางวัลแล้ว จะไม่ได้รับรางวัลอีกในเดือนต่อๆ ไป

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ ความเข้าใจเรื่อง 5ส ไปปรับใช้ในครอบครัว
 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวมากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. กำหนดรายละเอียดกิจกรรม เกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ระยะเวลาการเปิดรับรูป การประกาศผลการแข่งขัน
 2. นำเสนอแผนงานและขออนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามช่องทางต่างๆ
 4. ดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ประจำทุกเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง)

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 313 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ :

1) องค์กรมีความสะอาดเรียบร้อย พื้นที่สะดวกในการทำงาน

2) สามารถจัดการของเหลือใช้เพื่อนำไปบริจาค หรือจำหน่ายเป็นขยะรีไซเคิล

เชิงคุณภาพ 

1) พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการทำ 5 ส.

2) การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันทำให้องค์กรน่าอยู่ 

ผลการดําเนินงาน (3F) :

 1. Feeling : พนักงานมีแรงจูงใจในการทำกิจกรรม 5 ส. ร่วมกับครอบครัวและสามารถแบ่งปัน แก่เพื่อนร่วมงาน
 2. Finding :

1) ปลูกฝังความรู้และวินัยในการทำ 5ส แก่สมาชิกในครอบครัว ปีละไม่ต่ำกว่า 12 ครอบครัว  2) พนักงานได้รับเงินรางวัล รวมมูลค่า 6,000 บาท

 

 1. Future : กระตุ้นกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจ พร้อมเพิ่มรางวัลแรงจูงใจให้พนักงานเข้าร่วม ประกวดมากยิ่งขึ้น
7 H&M INTER FAMILY PHOTO ON MOTHER’S DAY

เป้าหมาย :

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแบ่งปันความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ให้กับพนักงานคนในวันสำคัญ  วันแม่แห่งชาติ Happy Family จึงจัดกิจกรรม “H&M INTER FAMILY PHOTO ON MOTHER’S DAY” โดยการ ส่งภาพถ่ายคู่กันระหว่าง “พนักงานกับคุณแม่ หรือ พนักงานกับบุตร” พร้อมคำบรรยายความประทับใจ ซึ่งผู้ชนะ จะได้รับรางวัลที่ระลึก พร้อมความสนุกสนานระหว่างพนักงานในองค์กร และความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว วัตถุประสงค์:

 1. พนักงานได้มีช่วงเวลาที่ดีกับครอบครัว
 2. พนักงานได้แชร์ความประทับใจ ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ให้กับทุกคนในองค์กร ขั้นตอนการดำเนินงาน :
 3. ขอกำหนดอนุมัติกิจกรรมดำเนินตามแผน
 4. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการร่วมกิจกรรม วันเปิด - ปิด รับภาพถ่าย วันประกาศผล 3. คณะผู้บริหารพร้อมทีมงาน Happy Family ร่วมตัดสินภาพ
 5. ประกาศผลผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 6. มอบรางวัล ในกิจกรรม EVENING TALK

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 5-16 สิงหาคม 2562

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

เชิงปริมาณ 

1) พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ บุตร และครอบครัวมากขึ้นในวันแม่แห่งชาติ 

2) ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในครอบครัว

เชิงคุณภาพ 

1) สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่ขึ้น

2) พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับเวลาของพนักงานและครอบครัวอย่างแท้จริง ผลการดําเนินงาน (3F)

 • Feeling :

1) พนักงานรู้สึกให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น

2) พนักงานรู้สึกมีความสุขและอิ่มใจ

 • Finding :

1) พนักงานได้ใช้เวลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและสร้างความอบอุ่นประทับใจ ระหว่างพนักงานและครอบครัว 

2) มีภาพถ่ายที่สื่อถึงความสัมพันธ์ทั้ง 4 ระดับ คือ พนักงาน-คุณลูก คุณแม่-พนักงาน คุณยาย หลาน และพี่สาว-น้องสาว ของคุณศิริขวัญ นิสวงษ์ ซึ่งได้รับการลงคะแนนสูงสุงว่าเป็นภาพที่ประทับใจในวันแม่

 • Future : ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำกับครอบครัวมากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมโปรดที่บ้านเรา โดยให้ ครอบครัวพนักงานส่งภาพกิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัว เช่น ทำอาหารร่วมกัน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ช่วยงานบ้าน ทำ 5 ส. กัน เป็นต้น
8 ครอบครัวสุขใจ ได้ทุนการศึกษา บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด :

 1. พนักงานที่ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 70%
 2. ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 70%
 3. พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์ :

 1. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของพนักงาน 2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 2. เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานทราบ
 2. บริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานปีละ 20,000 บาท
 3. ให้พนักงานที่ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาถ่ายคลิปวิดีโอครอบครัวส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 4. เผยแพร่คลิปครอบครัวในไลน์กลุ่มของบริษัท
 4. มอบของขวัญให้บุตรของพนักงานที่ส่งคลิปเข้ามาร่วมกิจกรรม
 5. ประเมินผลกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 7 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานส่งคลิปเข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
 2. พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอ
 3. บางครอบครัวให้บุตรแสดงความสามารถโชว์ในคลิป เช่น เทควันโด้
 4. พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 87.14% จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิง พฤติกรรมที่ดีขึ้น 7 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานพูดคุยเรื่องบุตรและ เรื่องครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ทำให้พนักงานสนิทสนมกันมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : ครอบครัวของพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาซาบซึ้งใจที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรจาก บริษัท และรู้สึกสนุกที่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอกับครอบครัว พนักงานที่เห็นคลิปของครอบครัวอื่นรู้สึกชื่นชม และเอ็นดู บุตรของพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้น
 2. Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 7 คน คิดเป็น 77.78% ของพนักงานที่ได้รับสวัสดิการ ทุนการศึกษาบุตรทั้งหมด
 3. Future : จัดงานมอบทุนการศึกษา ให้บุตรของพนักงานมารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง
9 แม่พาลูกเที่ยว บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด: เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับลูกๆ และครอบครัว

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับลูกๆ และมีจิตใจแจ่มใส

ขั้นตอนการดาเนินงาน :

 1. กำหนดวันและประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. ลงทะเบียนรายชื่อ                                         

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 วัน ( เม.ย.-ธค.62)                                                                                                    

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 15 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานมีความสุขกับลูกๆ หลานๆ ทาให้จิตใจแจ่มใส สามารถทำงานได้ดีขึ้น จำนวน พนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 10 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วม กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขกับลูกๆและครอบครัว มีจิตใจที่แจ่มใส รักหน่วยงาน และมีความรัก สามัคคีกับพนักงานที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. Finding : พนักงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมแม่พาลูกเที่ยว ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน รวมพนักงาน ผู้เข้าร่วมทั้ง 3 ครั้ง จำนวน 15 คน พนักงานมีความสุขเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 95
 3. Future : แนวทางในอนาคตบริษัทวางแผนกิจกรรมเป็นการเข้าค่ายคุณธรรม ค่ายพอเพียง ปฏิบัติ ธรรมกับครอบครัวเพื่อปลูกฝังความรักระหว่างครอบครัวและสร้างคุณธรรมกับพนักงานและครอบครัวให้มากขึ้น
10 กิจกรรมวันสงกรานต์“สาดรัก สาดความสุข สาดสายใย ให้ครอบครัว” บริษัท ท้อปแก๊ส ซีแอนด์ดับบลิว จํากัด

เป้าหมาย : กิจกรรมการสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อให้พนักงานทั้งหมดในเครือทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส จัดทำทุกปีในเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานที่อาวุโส 2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน 3. เพื่อสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในองค์กร และการแบ่งปันน้ำใจร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้พนักงานได้รับทราบโครงการ
 2. จัดกิจกรรมเพื่อชักชวนให้พนักงานได้ทราบถึงกำหนดการและขั้นตอนในการทำกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 12 – 15 เมษายน พ.ศ. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 166 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน
 2. พนักงานในองค์กรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานบริษัทในเครือมากขึ้น
 3. พนักงานมีจิตใจที่ดีและมีความสามัคคี สมานฉันท์กันในองค์กร และการแบ่งปันน้ำใจร่วมกัน จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น 166 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วม กิจกรรม 100%

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความรู้สึกผูกพันกัน รักสามัคคีและแบ่งปันน้ำใจภายในองค์กรและเป็นการ รักษาวัฒนธรรมร่วมกันที่ดีงามต่อไป สร้างความเคารพและน้อมน้อม เป็นโอกาสในการให้อภัยและอโหสิกรรมซึ่ง กันและกัน
 2. Finding : พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100%
 3. Future : ทางบริษัทและบริษัทในเครือจะจัดกิจกรรมต่อไปทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒนธรรม ที่ดีงามขององค์กรสืบไป
11 ทำบุญหอพัก

เป้าหมาย : พนักงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ฝั่งบ้านพักสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญร่วมกัน
 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่พักอาศัยในหอพัก

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 2. วางแผนการดำเนินการและมอบหมายงาน
 3. ดำเนินการทำบุญหอพัก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 4. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 30 มิถุนายน 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 80 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานและบุตรหลานได้ร่วมกันทำบุญหอพัก
 2. พนักงานในองค์กรเกิดความรัก ความสามัคคีจำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดี ขึ้น 80 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขกายและสุขใจเพิ่มขึ้นจากการที่ได้ร่วมกันทำบุญกับครอบครัวของ ตนเอง และยังได้แบ่งปันอาหารเพื่อรับประทานด้วยกันอีกด้วย
 2. Finding : พนักงานและบุตรหลานของพนักงานเข้าร่วมทำบุญหอพัก จำนวน 80 คน
 3. Future : จะจัดให้มีโครงการนี้อีกในปีต่อๆ ไป เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานและครอบครัวได้มี โอกาสทำบุญร่วมกัน
12 Happy Family Day

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน พร้อมภาคภูมิใจที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ
 2. เพื่อให้พนักงานได้ทำบุญร่วมกันและสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมสุขใจ...วันเกิด ขั้นตอนการดำเนินงาน :
 3. เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 4. คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8:00 น. – 12:00 น.
 6. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 12.00 น.

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 158 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานภาคภูมิใจที่เป็นพนักงานของบริษัท ฯ
 2. พนักงานในองค์กรเกิดความสามัคคี
 3. พนักงานได้มีโอกาสนาเสนอผลงานให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบ จำนวนพนักงานที่มีการ ปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 158 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความภูมิใจที่ได้นำเสนอผลงานให้กับผู้บริหารรับทราบ และมีความดีใจที่ ได้รับมอบรางวัลกับผู้บริหารสูงสุด
 2. Finding : พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม 80% ของพนักงานทั้งหมด 170 คน
 3. Future : จัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป
13 อิ่มอก สุขใจ จากแม่ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2. เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 2. เพื่อปลูกฝังให้บุตรของพนักงานได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ
 3. เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก ทำให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 5. เพื่อปลูกฝังบุตรของพนักงานให้รู้ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. เสนออนุมัติโครงการและงบประมาณ
 2. คณะทำงานประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน
 3. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่
 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม ในกิจกรรมเสาร์วันเกิดประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. – 10.00 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้

- พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - กิจกรรม ”สายสัมพันธ์แม่ลูก”

 1. ดำเนินการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และประดับธงตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าโรงงาน
 2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 3. รายงานผลให้ผู้อนุมัติงบประมาณทราบ

ระยะเวลาการดำเนินงาน : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. – 10.00 น.

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 152 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานมีค่านิยมที่ดีงามในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์
 2. พนักงานและบุตรของพนักงานได้ทราบและตระหนักถึงพระคุณแม่
 3. พนักงานในองค์กรเกิดความสามัคคีจำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 152 คน คิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานของบริษัทฯ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้แสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อพระคุณของ แม่
 2. Finding : พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 152 คน จากพนักงานทั้งหมด 166 คน คิดเป็น 91.50%
 3. Future : จะจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อๆไป แต่จะเพิ่มช่องทางอื่นๆ เช่น การวิดีโอคอล เพื่อให้ พนักงานที่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสบอกรักได้
14 มุมนมแม่ ทุนการศึกษาบุตร ทุนเรียนดี บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด

เป้าหมาย : 

เชิงคุณภาพ: พนักงานที่มีบุตรได้มีขวัญกำลังใจที่ดี ทำให้พนักงานมีความตั้งใจทำงานมากขึ้น เชิงปริมาณ: พนักงานที่มีบุตรได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พนักงานที่ให้นมบุตรได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานและบุตรหลาน
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 3. เพื่อส่งเสริมให้ลูกพนักงานได้กินนมแม่อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดสถานที่ มุมนมแม่ และสื่อประชาสัมพันธ์
 2. รวบรวมหลักฐาน รายชื่อพนักงานที่มีบุตรเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลเป็นต้นไปเพื่อรับ ทุนการศึกษา และทุนเรียนดี
 3. ส่งรายงานให้ผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
 4. มอบทุนให้พนักงานและบุตร
 5. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินการ : ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 54 คน เพื่อรับทุนการศึกษาและทุนเรียนดี และ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมมุมนมแม่ ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานที่มีบุตรเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พนักงานให้นมบุตรสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ประมาณเดือนละ 2,000 บาท จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้นทุกคน คิดเป็น 100 % ของ จำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขมากขึ้นกับการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดความรู้สึกดีต่อองค์กร
 2. Finding : กิจกรรมมุมนมแม่พนักงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 2,000 บาท ต่อเดือน และช่วย ลดค่าเล่าเรียน ได้คนละ 4,000 บาท และบุตรได้ทุนเรียนดี คนละ 2,000 บาท ค่า Happy Family เพิ่มขึ้น 3.75%
 3. Future : ประชาสัมพันธ์มุมนมแม่ต่อไป ปรับปรุงให้สวยงามขึ้น และจัดกิจกรรมต่อเนื่องส่งเสริม ให้คุณพ่อมีส่วนช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกในปีต่อไป
15 Happy Family Day บริษัท สยามฟอร์จิง จำกัด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด : จำนวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 40%

วัตถุประสงค์ :

 1. เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมทำร่วมกันกับบุคคลในครอบครัว
 2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ ให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ให้กับบุคคลในครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. คณะทำงานนักสร้างสุขสถานประกอบการประชุมแต่งตั้งทีมและชี้แจงความเป็นมาของโครงการ 2. ชี้แจงแจ้งรายละเอียดโครงการให้พนักงานทราบ
 2. เริ่มโครงการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์/ ในวันหยุดเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว คือ วันครอบครัว, วันแม่

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 25 ธ.ค. 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 50 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัว โดยส่งรูปภาพครอบครัวเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 15 ท่าน ครอบครัวที่มีคะแนนโหวตจากคณะกรรมการมากที่สุด อันดับ 1 คือ คุณณัฐพล ประทุมสิทธิ์ และกิจกรรมวันแม่ มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน โดยทำการเขียนการ์ดวันแม่ และส่งให้แม่ของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
 2. พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ต่อต่อครอบครับที่อยู่ต่างจังหวัดมากขึ้น และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 50 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้า ร่วมกิจกรรม ใส่ใจและให้ความสำคัญกับครอบรัวมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุขทางใจในการทำงานและมีความกระตือรือร้นในการร่วมทำกิจกรรม มากขึ้น พนักงานรู้สึกมีความกล้าแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ องค์กร 2. Finding : มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน คิดเป็น 52% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และทำให้พนักงานต้องการมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากขึ้น
 2. Future : จะมีการเชิญชวนเพื่อนร่วมงานที่เป็นพนักงาน MOU เข้าร่วมกิจกรรมในปี 2020 ขยาย ผลกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย GPA = 3.50 ขึ้นไป
16 ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน SCI

กลุ่มเป้าหมาย : บุตรของพนักงาน SCI ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อช่วยเหลือบุตรพนักงานที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้กับบุตรธิดาของพนักงานบริษัท
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน : ให้บุตรแสดงความสามารถคัดลายมือและเขียนเรียงความเข้าประกวด ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม : วันที่ 15 มีนาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : จำนวน 28 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : บุตรพนักงานที่คัดลายมือและเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดที่ได้รับทุนตามความสามารถ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น จำนวนบุตรหลานที่ได้รับรางวัล จำนวน 28 คน คิดเป็น  9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความสุข รักองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว เป็นการแบ่งปัน ภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน เกิดความรักความผูกพันของครอบครัว เกิดการส่งเสริมความสามารถเพื่อให้เกิดแรง บันดาลใจในการเขียนเรียงความเข้าร่วมประกวด
 2. Finding : บุตรพนักงานที่คัดลายมือและเขียนเรียงความส่งเข้าประกวดที่ได้รับทุนตา ม ความสามารถ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนักงานเป็นค่าการศึกษาเล่าเรียนของบุตร จำนวน 28 คน เป็นจำนวนเงินรวม 64,000 บาท แบ่งเป็นรางวัล ชนะเลิศ 21,500 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 16,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 12,000 บาท และรางวัลชมเชย 14,500 บาท
 3. Future : ต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกปี ให้เกิดการ พัฒนาความคิดในการเขียนเรียงความเข้าร่วมประกวด พ่อแม่มีส่วนร่วมสนับสนุนในการส่งลูกเข้าร่วมประกวด การ สัมพันธ์ภาพที่ดีกันในครอบครัว ขยายกิจกรรมอื่นๆ ต่อยอด เช่น การส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพ กิจกรรมอื่นๆ ที่แสดงความสามารถเด็ก เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
17 สันทนาการ “ท่องเที่ยวประจำปี” (Company Trip) บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานบริษัท และครอบครัว

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสุข ความสามัคคี ความผูกพันในองค์กร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พนักงานบริษัท และครอบครัว

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม : วันที่ 20-22 ตุลาคม 2562

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 275 คน

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) : คะแนนความความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 2 (ระดับ 1 = ควรปรับปรุง, ระดับ 2 = พอใจ, ระดับ 3= พอใจมาก)

ผลการดำเนินกิจกรรม : ได้คะแนนเฉลี่ยระดับ = 2.44

จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น จำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรม 275 คนคิดเป็น 55 % ของ จำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน                        

 1. Feeling : พนักงานครอบครัวมีความสุข สนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ผ่อนคลาย ได้รู้จักสังสรรค์ ระหว่างพนักงานในบริษัทและครอบครัวของพนักงานในบริษัทได้ทาความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
 2. Finding : บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทฟรีและกรณีคู่สมรสช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ ครึ่งหนึ่งซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายของคู่สมรส 50% บุตรพนักงานอายุ 1-6 ปี เที่ยวฟรี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประเมินผลลัพธ์ คะแนนความความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ = 2.44 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 2 (ระดับ 1 = ควรปรับปรุง , ระดับ 2 = พอใจ, ระดับ 3= พอใจมาก)
 3. Future : จัดเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานและดำเนินการจัดกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่อง และขยาย กิจกรรมเพื่อจำนวนคนเข้าร่วมในครั้งต่อๆ ไปให้มากยิ่งขึ้น อาจจะพาพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิดในครอบครัว มามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างพนักงานและคนในครอบครัว เกิดความเชื่อมั่นในบริษัท
18 วันพ่อ ประกวดภาพถ่าย “พ่อลูกผูกรัก” บริษัท เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เป้าหมาย : พนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานได้ร่วมแสดงออกถึงความรักและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน ครอบครัว

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบโครงการ
 2. ดำเนินกิจกกรมอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินงาน : ปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันสม่ำเสมอ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 20 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม :

 1. พนักงานทุกคนร่วมกันทำกิจกรรม
 2. พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผลการดำเนินงาน (3F)

1.Feeling : พนักงานมีความสุข มีกาลังใจในการทางาน

2.Finding : พนักงานรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมนี้ ทาให้พนักงานรู้สึกรับองค์กร

3.Future : จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้พนักงานได้มีกาลังใจในการทางานทุกๆ ปี

19 Marrakesh Market โรงแรมมาราเกชหัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เป้าหมาย : สนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมในครอบครัวของพนักงานโรงแรม มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา  เปิดตลาดการค้าในองค์กร เพื่อสนับสนุนธุรกิจในครอบครัว และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพนักงานและผู้บริการทุกคนในองค์กร ระยะเวลาการดำเนินงาน : 1 เดือน

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม: 75 ท่าน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานคลายความตึงเครียดจากการทำงาน มีช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและประทับใจ และมี ความสุขจากการเป็นผู้ให้และผู้รับ จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 73 คนคิดเป็น 97.33%  ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มผลิตภาพองค์กร :

 1. พนักงานมีความสุข สนุกกับกิจกรรม
 2. พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการนำสินค้าของธุรกิจครอบครัวมาขายให้เพื่อนร่วมงาน จุดเด่นของการเสริมสร้างผลิตภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บริษัทอื่น :

เป็นการเสริมสร้างด้านรายได้ของพนักงานให้มีรายเสริมจากการนำสินค้า มาขายร่วมกับกิจกรรมที่จัด ให้มีขึ้น และเป็นการสนับสนุนธุรกิจของครอบครัวพนักงาน และเสริมสร้างความผูกพันธ์กันในครอบครัว  และองค์กร

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานรู้สึกตื่นเต้น ชื่นชอบในกิจกรรม สนุกสนาน
 2. Finding : พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยการนำสินค้ามาขาย เพื่อเสริมรายได้ให้กับ ครอบครัว และมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย พนักงานอยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 73 คน คิดเป็น 97.33% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพนักงานสนใจและเข้าร่วมเปิดร้านค้ากับ กิจกรรม จำนวน 19 ร้านค้าด้วยกัน มีเงินหมุนเวียนในการจัดกิจกรรม Marrakesh Market ในครั้งนี้ 24,500 บาท เป็นการเพิ่มรายได้ และสนับสนุนให้พนักงาน มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทาง นอกเหนือจากงานประจำ โดยทาง โรงแรมไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว
 3. Future : กิจกรรมประสบความสำเร็จ ทางผู้บริหารมองเห็นข้อดีของกิจกกรม จึงสนับสนุนให้มี กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในปีถัดไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และครอบครัวของ พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้น
20 หยุดนี้เที่ยวไหน บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวมากขึ้น ส่งผลให้มีการผ่อนคลายและลดความเครียด เป้าหมายและตัวชี้วัด :

 1. เชิงคุณภาพ พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวมากขึ้น พนักงานให้ความสำคัญกับครอบครัว มากขึ้น และพนักงานรู้สึกผ่อนคลาย
 2. เชิงปริมาณ พนักงานบริษัทมีค่าดัชนี HAPPY FAMILY เพิ่มขั้น 3%

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม “หยุดนี้เที่ยวไหน”
 2. ให้พนักงานร่วมกันแชร์เข้าไลน์กลุ่มเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่เราร่วมกันทำกิจกรรมกับ ครอบครัว
 3.  หลังจากพนักงานแชร์สถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ทางฝ่ายบุคคลจะทำการเปิดโหวตผ่านทางไลน์ เพื่อให้ พนักงานโหวตสถานที่ท่องเที่ยว หากสถานที่ท่องเที่ยวไหนได้คะแนนโหวตมากที่สุด รับเงินรางวัลได้เลย ระยะเวลาการดำเนินงาน : มีนาคม ถึง เมษายน 2562

งบประมาณ : 500 บาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม : 65 คน

ผลการดำเนินกิจกรรม : พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัว จำนวนพนักงานที่มีการปรับเปลี่ยนเชิง พฤติกรรมที่ดีขึ้น 65 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน (3F)

 1. Feeling : พนักงานมีความรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่ทำ และมีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวมากขึ้น พนักงานได้แบ่งปันความสุขและความรู้สึกหลังทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว และรู้สึกผ่อนคลาย
 2. Finding : ค่า Happy Family เพิ่มขึ้น 5.09% พนักงานส่งรูปเข้าประกวด 65 คน
 3. Future : มีการพัฒนากิจกรรมโดยระบุหัวข้อให้มีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การทำบุญ บำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม หรือทำงานบ้านร่วมกัน การเล่านิทานให้ลูกฟัง