กิจกรรม

รูปภาพทั้งหมด
ผังคณะทำงานสร้างสุของค์กร
บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่งเสริมความสุขโดยทีมงาน SHAP AGENTS
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
 
 
รูปภาพทั้งหมด

บริษัท เคี้ยง เทรดดิ้ง จำกัด
คณะทำงานสร้างสุของค์กร

ส่งเสริมความสุขโดยทีมงาน
SHAP AGENTS DC5

รูปภาพทั้งหมด
เมื่อ 102 วัน 1 ชั่วโมง 37 นาที ที่แล้ว

คณะทำงาน HAPPY WORKPLACE บริษัท บูม โกมบอล จำกัด เพิ่มเติม

บริษัท บูม โกมบอล จำกัด
ผู้บริหาร แต่งตั้งคณะทำงาน  HAPPY WORKPLACE เพื่อสร้างสุขในองค์กร

ส่งเสริมความสุขโดยทีมงาน SHAP AGENTS กข กสอ.

รูปภาพทั้งหมด

บริษัท บูม โกมบอล จำกัด
LOGO HAPPY WORKPLACE เพื่อใช้สื่อสารสร้างสุขในองค์กร

รูปภาพทั้งหมด

Mr. Lin Lin
Factory Director

เราเป็นผู้ผลิตสึ ที่สร้างสีสันให้กับโลก ดูแลเอาใจใส่
พนักงานของเราดุจดั่งคนในครอบครัว เรามีการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเถิด และยึดมั่นใน
ค่านิยมองค์กร ปลูกฝังการบริหารอุปนิสัยทั้ง 49 ประการ
ด้วยปรัชญาที่ว่า
" พนักงานดี สีจึงดี

รูปภาพทั้งหมด
"เราทำของเล่นให้เด็กๆมีความสุข คนทำก็ต้องมีความสุข นี้คือความตั้งใจของเราในการดูแลพนักงาน มาตั้งแต่วันแรกในการก่อตั้งแปลนทอยส์เพราะเราเชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะสร้างความสุขให้พวกเขาอย่างยั่งยืน "ส่งเสริมความสุขโดย ทีมงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP AGENTSกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
นำโดย นายวรวิทย์ จิรัฐติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ปนะกอบการและธุรกิจใหม่
พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ

รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP AGENTS กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
นำโดย นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ

รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ

รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

นำโดย นางสาววรรณี พุฒแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ

รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP AGENTS  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

นำโดย นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ

รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

นำโดย นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ

รูปภาพทั้งหมด

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

นำโดย นางสาวอัญชลีย์พร เขียวเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ