กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

นำโดย นางเกษสุดา ดอนเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ