กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

นำโดย นางคนึงนิจ ทยายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ