กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ