กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTSกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

คณะทำงาน SHAP AGENTSกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

คณะทำงาน SHAP AGENTSกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
นำโดย นายวรวิทย์ จิรัฐติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ปนะกอบการและธุรกิจใหม่
พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ