กิจกรรม

วิสัยทัศน์การสร้างองค์กรแห่งความสุข บริษัท บูม โกลบอล จำกัด

วิสัยทัศน์การสร้างองค์กรแห่งความสุข บริษัท บูม โกลบอล จำกัด

Mr. Lin Lin
Factory Director

เราเป็นผู้ผลิตสึ ที่สร้างสีสันให้กับโลก ดูแลเอาใจใส่
พนักงานของเราดุจดั่งคนในครอบครัว เรามีการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเถิด และยึดมั่นใน
ค่านิยมองค์กร ปลูกฝังการบริหารอุปนิสัยทั้ง 49 ประการ
ด้วยปรัชญาที่ว่า
" พนักงานดี สีจึงดี