กิจกรรม

คณะทำงาน HAPPY WORKPLACE บริษัท บูม โกมบอล จำกัด

คณะทำงาน HAPPY WORKPLACE บริษัท บูม โกมบอล จำกัด

บริษัท บูม โกมบอล จำกัด
ผู้บริหาร แต่งตั้งคณะทำงาน  HAPPY WORKPLACE เพื่อสร้างสุขในองค์กร

ส่งเสริมความสุขโดยทีมงาน SHAP AGENTS กข กสอ.