กิจกรรม

SHAP กส.กสอ. MOU ร่วมกับ บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จากัด พร้อมเปิดตัวคณะทำงานสร้างสุข

SHAP กส.กสอ. MOU ร่วมกับ บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จากัด พร้อมเปิดตัวคณะทำงานสร้างสุข

วันที่ 11มีนาคม 2564
นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ประธานคณะทางานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) พร้อมด้วยคณะทางาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ซี่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนาม (MOU)  บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จากัดและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญงานสาเร็จ โดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ณ บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จากัดตาบลหวายเหนียว อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข ตรวจสุขภาพพนักงาน จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขและ OKR ในการพัฒนาคุณภาพขีวิต ความสุขคนทางานโดยผู้บริหารสนับสนุนพื้นที่ 7ไร่ สาหรับสวนผักสุขภาพ และเริ่มตั้ง กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน