กิจกรรม

SHAP ศภ.3 กสอ. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ SHAP บริษัทอินเตอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

SHAP ศภ.3 กสอ. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ SHAP บริษัทอินเตอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 11มีนาคม 2564
คณะทางาน SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ SHAP บริษัทอินเตอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดกาแพงเพชร มีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมจานวน 60 คน โดยให้ความรู้ความเข้าใจบุคลากรด้านสุขภาวะองค์กร การกาหนดนโยบาย การออกแบบและคัดเลือกกิจกรรมสร้างสุข ตลอดจนการเขียนแผนและเขียนโครงการ