กิจกรรม

SHAP กส.กสอ. MOU ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ยู.ซี อินเตอร์แพค จำกัด พร้อมเปิดตัวคณะทำงานสร้างสุขและจัดนิทรรศการสร้างสุข

SHAP กส.กสอ. MOU ร่วมกับ บริษัท เอ็น.ยู.ซี อินเตอร์แพค จำกัด พร้อมเปิดตัวคณะทำงานสร้างสุขและจัดนิทรรศการสร้างสุข

วันที่ 12 มีนาคม 2564
นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ประธานคณะทางานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) พร้อมด้วยคณะทางาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ซี่งมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนาม (MOU) บริษัท เอ็น.ยู.ซี อินเตอร์แพค จากัด และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญงานสาเร็จ โดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ณ บริษัท เอ็น.ยู.ซี อินเตอร์แพค จากัด ตาบลบางแก้ว อาเภอนครชัยศรี นครปฐม โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขและ OKRs  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเครียดด้วยการนวดผ่อนคลาย การปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โรงงาน และการฝึกสมาธิ พร้อมทั้งการเพิ่มผลิตภาพโรงงานด้วยกิจกรรม Kaizen