กิจกรรม

SHAP ศภ.3 กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสำราญงานสำเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ณ บริษัท เอส.ซี .ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

SHAP ศภ.3 กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสำราญงานสำเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ณ บริษัท เอส.ซี .ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

วันที่ 15มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการ SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญงานสาเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ณ บริษัท เอส.ซี .ฟอร์มูเลเตอร์ จากัดอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข รวมกันจัดทาค่านิยมองค์กร จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ  OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีกิจกรรมสร้างสุข ลดพุงลดโรค โรงอาหารสร้างสุข ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ปลูกผักสวนครัว กีฬาสี สหกรณ์ออมเงิน ร้านค้าสวัสดิการ นั่งสมาธิ วันพระสร้างสุข SC เพื่อนคู่คิดพิชิตความเครียด ฯลฯ ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้ร่วมเข้าอบรมจานวน 45คน