กิจกรรม

SHAP กข.กสอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ"เคล็ด(ไม่ลับ)จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้" ณ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด

SHAP กข.กสอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ"เคล็ด(ไม่ลับ)จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้" ณ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด

วันที่ 15 มีนาคม 2564
คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เคล็ด (ไม่ลับ) จัดการเงินดี จัดการหนี้ได้" เพื่อติดอาวุธทางการเงินให้แก่พนักงานของบริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จากัด จ.ฉะเชิงเทรา วิทยากรโดย อาจารย์อัจฉรา โยมสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการเงินส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณะทางาน และพนักงาน จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนมากถึง 60 คน และเพื่อให้การจัดการเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมออกบูท คือ ธนาคารออมสิน สาขาสนามชัยเขต และ โครงการคลินิกแก้หนี้ By SAM เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการออมเงิน และการจัดการหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรบจำนวนมาก