กิจกรรม

SHAP AGENTS กข.กสอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข ณ บริษัท สมไทยเปเปอร์ จากัด

SHAP AGENTS กข.กสอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข ณ บริษัท สมไทยเปเปอร์ จากัด

วันที่ 15มีนาคม 2564
คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม นำทีม โดย นายภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชร นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการพิเศษ และทีมงาน ดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ณ บริษัท สมไทยเปเปอร์ จากัด พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยเครื่องมือ Happy 8กระบวนการ NLP และกิจกรรมสันทนาการ Happy Workplace  เพื่อให้พนักงานนำความสุขมาปรับใช้กับองค์กร รวมถึงนาไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวรพรต ศักดามิ่งมงคล กรรมการผู้จัดการ ประกาศนโยบายองค์กรแห่งความสุข ณ สาขาพุทธบูชา โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมและรับฟังนโยบาย จานวน 20ท่า