กิจกรรม

SHAP ศภ.1 กสอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตวัยทางาน”

SHAP ศภ.1 กสอ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตวัยทางาน”

วันที่ 16มีนาคม 2564
นางวาสนา พิชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ หัวหน้าคณะทางาน พร้อมด้วยคณะทางาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1ดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตวัยทางาน” กิจกรรม การพัฒนาผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP)
การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มผลิตภาพด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตบนความเชื่อมั่นการเป็นองค์กรแห่งความสุข
หลังจากการอบรมวันนี้ พนักงาน มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพจิตวัยทางานเพิ่มขึ้น อาทิ ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและท่วงท่าอิริยาบถ ทักษะในการสื่อสาร หลักการเข้าสังคม เป็นต้น
การจัดอบรมในวันนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการก้าวท้าใจ season 3 เพื่อชวนให้เข้าร่วมโครงการ และในการนี้มีพนักงานเข้าร่วม จานวน 45คน ณ บริษัท ชวี่ เฉวี่ยน ฟู้ดส์ จากัด