กิจกรรม

SHAP กข.กสอ. เข้าติดตามและให้คำปรึกษาแนะนาการดาเนินงานสร้างสุขภาวะองค์กร ให้กับคณะทำงานสร้างสุของค์กรของ บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จากัด (ALT)

SHAP กข.กสอ. เข้าติดตามและให้คำปรึกษาแนะนาการดาเนินงานสร้างสุขภาวะองค์กร ให้กับคณะทำงานสร้างสุของค์กรของ บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จากัด (ALT)

วันที่ 16มีนาคม 2564
คณะทางาน SHAP Agent กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เข้าติดตามและให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานสร้างสุขภาวะองค์กร ให้กับคณะทางานสร้างสุของค์กรของ บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จากัด ( ALT) โดยคณะสร้างสุข ALT นำเสนอกิจกรรมสร้างสุของค์กร ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และมีแผนจะดาเนินกิจกรรมในเดือน เมษายน 2564 พร้อมกันนั้น ทางทีม SHAP Agent SHAP Agent กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ให้คาแนะนำในเรื่อง
-การสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามหลักการ 3F(Feeling ,Finding,Future)
-การจัดทาตารางการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับค่านิยมองค์กร
-การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ H8
-การกาหนดวันจัดกิจกรรม Happy Day / Happy  Money Productivity ลด ละ เลิกบุหรี่
และท้ายที่สุดทีม SHAP AGENT  กข. ได้ส่งมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  Happy 8 / productivity  9 การสร้างองค์แห่งความสุขอย่างยั่งยืน แนวทางของโครงการ ให้กับทางบริษัท เพื่อนาไปเผยแพร่ให้กับพนักงานต่อไป