กิจกรรม

SHAP ศภ.6 กสอ. จัดฝึกอบรมการสร้างสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท แสวงพัฒน์ จำกัด

SHAP ศภ.6 กสอ. จัดฝึกอบรมการสร้างสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท แสวงพัฒน์ จำกัด

วันที่ 16มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการ SHAP  Agents  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จัดฝึกอบรมการสร้างสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท แสวงพัฒน์ จากัด โดยมีการฝึกอบรมสุขภาวะองค์กรแถลงนโยบายสร้างสุขให้คาแนะนากิจกรรมสร้างสุขที่พนักงานร่วมกันคิดแนะนาการเขียนรายละเอียดกิจกรรมมีพนักงานเข้าร่วม จานวน 13 คน