กิจกรรม

SHAP ศภ.6 กสอ. จัดฝึกอบรมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

SHAP ศภ.6 กสอ. จัดฝึกอบรมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด

วันที่ 17มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการ SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาตที่ 6 จัดฝึกอบรมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ ณ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จากัด นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงานและคณะทางานเข้าใจและมีความรู้ทางด้านสุขภาวะองค์กร สามารถออกแบบกิจกรรม กาหนดตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง มีพนักงานเข้าร่วม จานวน 30คน