กิจกรรม

SHAP ศภ.7 กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Happy and productive workplace คนสำราญงานสำเร็จ ให้กับบริษัท จตุรโชค กรุ๊ป จำกัด

SHAP ศภ.7 กสอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Happy and productive workplace คนสำราญงานสำเร็จ ให้กับบริษัท จตุรโชค กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 19มีนาคม 2564
คณะทางานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Happy and productive workplace คนสำราญงานสำเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ให้กับบริษัท จตุรโชค กรุ๊ป จากัด ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซด์ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน บรรยายการสร้างความสุของค์กร Happy 8 กิจกรรม Happy Teamwork  การบริหารการเงิน Happinometer บันได 9ขั้นสู่องค์กรสร้างสุขอย่างยั่งยืน โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร
เปิดตัวคณะทางานสร้างสุข รวมกันจัดทาค่านิยมองค์กร พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ OKRs OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน