กิจกรรม

SHAP ศภ.7 กสอ. กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

SHAP ศภ.7 กสอ. กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

วันที่ 20มีนาคม 2564
ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Happy and productive workplace  คนสำราญ งานสำเร็จ โครงการ SHAP มุ่งพัฒนาผลิตภาพในสถานประกอบการควบคู่การส่งเสริมสุขภาวะในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากนาย วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร ให้กับบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จากัด ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี มีคน บรรยายการสร้างความสุของค์กร Happy 8 กิจกรรม Happy Teamwork การบริหารการเงิน สร้างสุขด้วยสติ  Happinometer บันได 9ขั้นสู่องค์กรสร้างสุขอย่างยั่งยืน โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร
เปิดตัวคณะทางานสร้างสุขรวมกันจัดทาค่านิยมองค์กร พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ OKRs OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 46