กิจกรรม

SHAP ศภ.3 กสอ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสำราญ งานสำเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ณ บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

SHAP ศภ.3 กสอ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสำราญ งานสำเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ณ บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

วันที่ 22มีนาคม 2564
คณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) โดยนางสาวเพ็ญ จะชานรัมย์ และนางสาวกิตติยารัฐ เอกมาตย์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนสาราญ งานสาเร็จ การสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยมี วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP เป็นวิทยากร
ณ บริษัท แดรี่โด อินเตอร์ฟู้ดส์ จากัด อ.เมือง จ.นครสวรรรค์ โดยมีการแถลงนโยบายสร้างสุของค์กรโดยผู้บริหาร พร้อมเปิดตัวคณะทางานสร้างสุข รวมกันจัดทา ค่านิยมองค์กร จัดนิทรรศการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสุข เขียนโครงการพร้อมจัดทาแผนงานสร้างสุของค์กร และ  OKRs ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน