กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP SHAP Agent กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

คณะทำงาน SHAP SHAP Agent กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

 คณะทำงาน SHAP SHAP Agent กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม และนาย วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน

 โดยมีเนื้อหาการประชุม

✅ แผนการดำเนินงานโครงการ SHAP ปี 2566 - 2569

✅กิจกรรมและงบประมาณในการดำเนินงาน

✅ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพของ สสส.

✅แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลิตภาพ ควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

✅แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กร HAPPY DIPROM

✅KPI ของการดำเนินงานส่งเสริมสถานประกอบการและ HAPPY DIPROM