กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP Agent กอ.กสอ. ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

คณะทำงาน SHAP Agent กอ.กสอ. ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

นายกิตติโชติ ศุภกำเนิด ผอ.กอ.กสอ. และที่ปรึกษาคณะทำงาน SHAP Agent กอ.กสอ.พร้อมด้วย คณะทำงาน SHAP Agent กอ.กสอ. ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข