กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP Agent กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

คณะทำงาน SHAP Agent กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

 คณะทำงาน SHAP Agent กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ และนาย วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข