กิจกรรม

คณะทำงาน Shap Agent ศภ.7 กสอ. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

คณะทำงาน Shap Agent ศภ.7 กสอ. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

คณะทำงาน Shap Agent ศภ.7 กสอ. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ปีงบประมาณ 2567 ณ

1.เกษมรับเบอร์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2.สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ได้มอบโล่รางวัลวิสาหกิจต้นแบบสุขสร้างสรรค์ และ มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) แก่ บริษัท ศรีสะเกษพันธุ์ทอง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ