กิจกรรม

คณะทำงาน Shap agent กท.กสอ. first visit สถานประกอบการ

คณะทำงาน Shap agent กท.กสอ. first visit สถานประกอบการ