กิจกรรม

DC11 ประเมินความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ SHAP

DC11 ประเมินความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ SHAP

DC11 ประเมินความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วม โครงการ SHAP ณ บริษัท ดินขาว คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้น จำกัด (จ.นราธิวาส) นางสาววรรณี พุฒแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 มอบหมายทีม SHAP Agent DC 11 ประเมินความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ SMEs ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SHAP)