กิจกรรม

คณะทำงานดำเนินโครงการ SHAP กข.กสอ. ประชุมการดำเนินงานโครงการ SHAP

คณะทำงานดำเนินโครงการ SHAP กข.กสอ. ประชุมการดำเนินงานโครงการ SHAP

นายรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณะทำงานดำเนินโครงการ SHAP

เนื้อหาการประชุม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SHAP)

- เป้าผลผลิตและงบประมาณดำเนินโครงการ SHAP

- แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ

- แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้กับบุคลากร กข.กสอ. (Happy DIPROM)

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ

- ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้กับบุคลากร กข.กสอ.

-Action Plan กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กรให้กับบุคลากร กข.กสอ. (Happy DIPROM)