กิจกรรม

ทีม SHAP Agent ศภ.4 ผนึกพลังสร้างสุของค์กร"

ทีม SHAP Agent ศภ.4 ผนึกพลังสร้างสุของค์กร"

 คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 นำโดย นางสาวสุนีย์ แก้วสมสี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน SHAP Agent ศภ.4 และนาย วินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวทางมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP)

ผ่านระบบ zoom cloud meeting

???? โดยมีเนื้อหาการประชุม

✅ แผนการดำเนินงานโครงการ SHAP ปี 2566 - 2569

✅กิจกรรมและงบประมาณในการดำเนินงาน

✅ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพของ สสส.

✅แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลิตภาพ

ควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

✅แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะองค์กร HAPPY DIPROM พร้อมการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาวัยทำงานแบบองค์รวม และร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการกิจกรรมสร้างสุขภายในหน่วยงาน

✅KPI ของการดำเนินงานส่งเสริมสถานประกอบการและ HAPPY DIPROM

✅รายชื่อสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ SHAP ประจำปี 2567 พร้อมพิจารณ