กิจกรรม

SHAP AGENTS CENTER 1 ลงพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง " การสร้างสุขภาวะ องค์กร และการทำงานเป็นทีม

SHAP AGENTS CENTER 1 ลงพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง " การสร้างสุขภาวะ องค์กร และการทำงานเป็นทีม