กิจกรรม

SHAP Agents กท. จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมจัดอบรม Happy Workplace

SHAP Agents กท. จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมจัดอบรม Happy Workplace