กิจกรรม

SHAP Agents กท. พร้อมตัวแทนสถานรปะกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ

SHAP Agents กท. พร้อมตัวแทนสถานรปะกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ