กิจกรรม

SHAP ศภ.1 กสอ. "ปรุง" เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรม Happy Workplace หวังสร้างความสุขควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs

SHAP ศภ.1 กสอ. "ปรุง" เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรม Happy Workplace หวังสร้างความสุขควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพให้กับ SMEs

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

  นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี นางวาสนา พิชัย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ประธานคณะทำงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

  การสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกเครือข่าย ให้สามารถช่วยเหลือกันในการสร้างสุขภาวะองค์กรของสถานประกอบการตามบทบาทและบริบทของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มผลิตภาพในองค์กร โดยเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กรด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

  การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน มหาลัยและสถาบันการเงิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ