กิจกรรม

SHAP Agents ศภ.10 ประชุมชี้แจงโครงการ SHAP ให้กับหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการ

SHAP Agents ศภ.10 ประชุมชี้แจงโครงการ SHAP ให้กับหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการ