SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรสาร 074211904

อีเมล์ ipc11@dip.go.th