ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
424 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130