กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (กช.กสอ.)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (กช.กสอ.)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน (กช.กสอ.)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

0 2382 2166

0 2382 2169