ร้านบ้านขนมคุณภัทรา จังหวัดขอนแก่น

ร้านบ้านขนมคุณภัทรา จังหวัดขอนแก่น

ร้านบ้านขนมคุณภัทรา จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560