บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท เซอร์คิตอินดัสตรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560