ร้านเดิมบางผ้าไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านเดิมบางผ้าไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านเดิมบางผ้าไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560