บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560