ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจดินขวาทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจดินขวาทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจดินขวาทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560