บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติก อินดัสทรี จำกัด จังหวัดลำปาง

บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติก อินดัสทรี จำกัด จังหวัดลำปาง

บริษัท พี แอนด์ เค พลาสติก อินดัสทรี จำกัด จังหวัดลำปาง

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560