ดำเนินการโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ประจำปี 2562

บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี

โรงแรมมาราเกซ รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัท เคไอเอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง

บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี

บริษัท.เคลียร์ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง

บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ