ดำเนินการโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ (กล้วยน้ำไท) ประจำปี 2562

บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท วงสปริง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท สยามอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด กรุงเทพฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแซดพี จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท สายไฟฟ้ามหานคร จำกัด กรุงเทพฯ

บริษัท ทินกรเคมิคอลแอนด์ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพฯ